Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

 

Foto: Patrick Miller.

En ofta förekommande scen i den traditionella kantonesiska operan, är ett rum med ett bord och två stolar. Scenen signalerar ett avstamp, här kan en serie av händelser och relationer ta sin början: bordet och stolarna utgör både startpunkt och ramverk till föreställningens större berättelse. På Rutiga golvet, ett av utställningsrummen på Mejans entréplan, står sedan i förra veckan ett bord med två stolar. Uppställningen är början på Ming Wongs, vår nya professor i performance, utställning. Ming Wong har sedan en tid intresserat sig för den kantonesiska operan och dess kulturella kontext. På Mejan avser han sätta operans långa tradition i dialog med den turbulenta situationen i Hong Kong – där han vistas återkommande. Det publika rummet blir Wongs arbetsplats. Utställningens verk växer fram i en öppen process som studenter, kollegor och en allmän publik är inbjudna att betrakta och samtala kring.

Den öppna formen för Wongs utställning på Rutiga golvet är en del av Mejans nya vision av vad en konstskola kan vara. Vår utbildning och forskning ska ta en aktiv del i konstens olika sammanhang, men även i en bredare samhällsdebatt. Mejan ska vara en plats där konstnärer och arkitekter kan delta och fördjupa sitt arbete under olika delar av ett yrkesliv – genom vår utbildning, forskning och vidareutbildning. Nu i september startar vi, i samarbete med Statens Konstråd, en helt ny utbildning i konst och arkitektur i offentliga rum. Den leds av den uppmärksammade konstnären Jonas Dahlberg och samlar yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Jag är övertygad om kursens betydelse: inte minst för att höja kunskapen inom området och ge konsten en starkare plats i stadsutvecklingen.

Genom vårt öppna program med utställningar och föreläsningar, Mejan Encounters, bereder skolan plats för en bredare publik som vill se och samtala om konst. Rutiga golvet är bara en av våra utställningsplatser: i Galleri Mejan visar vi fortlöpande våra studenters examensutställningar. I Mellanrummet kommer konstnärsgruppen Ruangrupa, som är curatorer för nästa Documenta, att presentera den workshop som man i oktober anordnar tillsammans med skolans studenter. I Östa Galleriet på Konstakademien fortsätter vi våra utställningar som presenterar skolans forskning – nu närmast med en utställning av vår gästprofessor Marcia Kure från Nigeria.

Vårt utvidgade publika program är en del av ett omfattande utvecklingsarbete som skolan drivit de senaste två åren. Ledord har varit konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, idealbilder som bara kan realiseras genom ökat inflytande från studenter och medarbetare.

Ett nödvändigt steg i rätt riktning är öppnandet av Mindepartementet under ledning av Petra Bauer, professor i rörlig bild: skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. En bärande idé när jag initierade Mindepartementet, var att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle få möjlighet att arbeta sida vid sida. Många av våra forskare och studenter rör sig över breda konstnärliga fält och arbetar med såväl rörlig bild som performance och ljud. De behöver mötesplatser för att tillsammans forma nya sätt att undervisa och forska i konst. Den 10 september är det stor invigning med en festival som pågår mellan 12–00. De många verken står skolans studenter och lärare för. Det kommer att bli en fantastisk kväll som markerar början på en ny riktning i Mejans verksamhet. Välkomna!

Sara Arrhenius

Konstex: "En demokratisk kulturpolitik kräver mer konst i skolan"

Välkommen till ett samtal om konst och kultur i skola och samhälle.
Den statliga rapporten Kulturanalys 2019 visar hur och varför de kulturpolitiska målen om jämlik tillgång till kultur inte uppnås. Flera samverkande faktorer försvårar idag utveckling, förnyelse och förverkligande av kulturpolitiken. En väg att kompensera för den ojämlika tillgången till kultur är att stärka konstens plats i utbildningssystemet: i grundskola och gymnasium, och att bredda rekryteringen till högre konstutbildningar. Kontakt med konst i skolan bidrar till att förbättra också andra skolresultat. Kontakten med konst, musik, och scenkonst måste grundläggas tidigt för att bidra till ett starkt, kreativt, innovativt och meningsfullt liv – och kulturliv – i framtiden, för alla. Hur når vi dit?
I panelen med Gunilla Kindstrand som moderator:
• Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (mp)
• Sverker Härd, generaldirektör, Myndigheten för kulturanalys
• Maria Lantz, rektor Konstfack
• Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan
• Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
• Ylva Hofvander Trulsson, forskare i konstarternas pedagogik och sociologi, Lunds universitet
Välkomna!
Evenemanget på Facebook.
/Konstex – nätverket för högre utbildning på konstnärlig grund.

Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape

Utställning av 2019 års publikationer från kursen The Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape. Utbildningen är en ettårig kurs på avancerad nivå som undersöker ett fotografiskt material i relation till informationsspridning och publiceringsformer. Utställningen pågår på Konstakademien, Tengbomhallen i samma byggnad som Masterutställningen.
/
Exhibition with publications from the course The Photographic Artist’s Book 2019: Dissemination in a Digital Landscape. The course is a one-year course on advanced-level that examines a photographic material in relation to information dissemination and publishing. The exhibition will be going on at the Royal Academy Tengbomhallen in the same building as MA Exhibitions.
Öppning/ Opening
Torsdag 23 maj 2019 kl. 17:00 – 20:00
23/5- 6/6 2019
Konstakademien/ Tengbomhallen
Fredsgatan 12, Stockholm
tis-fre/ Tue-Fri 11-17 och lör-sön/ Sat-Sun 12-16
Medverkande:
Lotta Antonsson
Shaon Chakraborty
Anna Engver
Mats Eriksson Dunér
Iwo Myrin
Tobias Sjödin
Karl-Johan Stigmark
Lotta Törnroth
Erik Viklund
Ulrika Walmark
Fiona Elizabeth Rafferty
Hyun-Jin Kwak 
The Photographic Artist’s Book
The Photographic Artist’s Book är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå och som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. Kursen väver samman teori och praktik för att utveckla ett fotografiskt material i relation till publikationer sett i en vid bemärkelse. Utifrån aspekter som demokrati, aktivism och historia undersöks olika strategier för publicering i ett expanderande fält och ett digitalt landskap. Kursen ges vid Kungl. Konsthögskolan och inkluderar även externa samarbeten som exempelvis Beckmans designhögskola. Sammanlagt har 46 studenter passerat kursen.
/
The Photographic Artists´s Book is a one-year full-time postgraduate course primarily for professional practitioners in the fields of art, photography and publishing. Through theory and practice, the course focuses on how to work with photographic material in relation to publications in a broad sense. Based on aspects such as democracy, activism and history, the course examines various publication strategies in an expanding field and a digital landscape. The course is given at Royal Institute of Art and incudes external collaborations, for example Beckmans College of Design. A total of 46 students have passed the course.    

Restaureringskonst 2018-2019: Periferin i centrum – kvarteret Krubban

I städernas periferi ligger områden som innefattar verksamheter eller kräver en yta som inte är självklara i en stadskärna. När städerna växer inlemmas dessa områden och utgör kvarter med en annan skala, egna kulturminnen och andra förutsättningar än omgivningens. Årets kurs i restaureringskonst har utifrån detta fenomen studerat kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm.
Med utgångspunkt i en gemensamt framtagen kulturhistorisk värdering har kvarteret fått fyra alternativa framtidsscenarier. De fyra perspektiven har sin bas i helt olika restaureringsideologier. Arbetet har varit experimentellt och har uppmuntrat försök att nå kärnan i den undersökta inriktningen. Det är en karta till nya frågeställningar och tänkbara lösningar inom ramen för ämnet Restaureringskonst.
Vid sidan av de fyra förslagen har studenterna även gjort enskilda fördjupningsarbeten kring kvarteret. De kommer att finnas tillgängliga på plats.
Välkommen till vad vi hoppas blir en spännande förmiddag om restaureringsämnets relevans för en hållbar utveckling av våra byggnader och städer.
Torun Hammar, gästprofessor Restaureringskonst
Cecilia Sagrén, lektor Restaureringskonst
Stina Hagelqvist, vik. lektor Restaureringskonst
Presentationer, diskussioner och visning: Fredag 24 maj, kl 9-12, Galleri Mejan, Skeppsholmen.
Program
09.00-09.10    Introduktion
09.10-10.30    Studenternas presentation – Kvarteret Krubban, fyra framtider
10.30-10.45    Paus
10.45-11.15    Respons
Gästkritiker:
Sara Grahn,
arkitekt, tidigare professor Hållbar stadsutveckling
Louise Masreliez,
arkitekt
Martin Rörby,
fil.dr., arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet
11.15-11.50    Diskussion
Moderator: Torun Hammar
11.50-12.00    Konklusion
12.00-13.00    Lunch och visning utställning
Anmälan till: stina.hagelqvist@kkh.se, senast tisdag 21 maj.
Ange om du vill ha lunch.
Antal platser är begränsat.
Resultatet av läsåret Restaureringskonst 2018/19 sammanställs i presentationskartor och en utställning som visas på Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen.
Vernissage torsdag 23 maj, kl 17 – 20. Utställningen är öppen 23 maj – 26 maj, kl 12-18.

Royal Institute of Art Degree Show 2019

This year’s edition of the Royal Institute of Art’s Degree Show will be in two places as last year; the MFA graduates are showing at the Royal Academy of Fine Arts, while the BFA students will be presented at Marabouparken konsthall. In addition to these two exhibitions, the park at Marabouparken konsthall is transformed into an active platform where works by the two graduate classes are exhibited.
The exhibition offers a unique insight into young artistic practices. Various of expressions interact to create a dynamic experience. In this year’s edition, performative elements are present among the exhibited works, which adds additional energy to an exhibit based in the ephemerality of an ending.
Opening of the Spring Exhibition 23/5, 17-20, Konstakademien and Marabouparken konsthall

Konstakademien/ MFA
Fredsgatan 12, Stockholm
Öppettider: tis-fre/ Tue-Fri 11-17 och lör-sön/ Sat-Sun 12-16.
www.konstakademien.se
Catalina Aguilera, Jonas Bentzer, Frederik Egesborg, Guttorm Glomsås, Vida Lavén, Christopher Long, Maia Lundblom, Lisa Lundgren, Ivar Lövheim, Sara Nielsen Bonde, Elin Odentia, Malin Petersson, Natália Rebelo, Samuel Richter, Linda Sestrajcic, Vasilis Marcus Sjögren Tzanetopoulos, Aron Skoog, Joline Uvman, Sophie Vuković, Aldo Zetterman, Hilde Retzlaff
Producent: Sara Rossling
Ansvarig: Asier Mendizabal, professor och Lina Bjerneld, vik. lektor, Kungl. Konsthögskolan
Marabouparken konsthall/ BFA
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg
Öppettider: tis-fre/Tue-Fri 11-17, lör-sön/Sat-Sun 12-16 (6/6 12-16)
www.marabouparken.se
Maiken Buus Andersen, Christine Dahl Helweg-Larsen, Alice Håkansson, Kajsa Kiuttu, Emelie Markgren, Mari Mattsson, Malin Molin, Tove Möller, Karon Nilzén Jonsson, Malin Norberg, Kasper Nordenström Jung, Afrang Nordlöf Malekian, André Nordström, Jimmy Offesson, Emilie Palmelund, Cristian Quinteros Soto, Robin Rydenhov, Jessy-Lin Santana-Burgos, Edit Sihlberg, Ossian Söderqvist, Erik Thörnqvist, Sofia Zwahlen
Producent: Meryem Saadi
Ansvarig: Nadia Hebson, lektor och Jenny Olsson, adjunkt, Kungl. Konsthögskolan
Marabouparken- Parken
MFA + BFA