Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Femårigt program i fri konst

( 300 högskolepoäng )

Ansökan för 2019 öppnar i mitten av januari. Ansökan stänger 5 mars 2019, kl. 13:00. 

Det femåriga programmets fokus ligger på självständigt konstnärligt arbete som reflekterar över och utvidgar den samtida konstproduktionens gränser. Genom att utveckla en självständig och reflekterande konstnärlig praktik bygger studenterna på det femåriga programmet upp och stärker sin förmåga till kreativitet, tolkning och analys.

Fakta

Nivå: Grundnivå
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för svensk högskoleutbildning, undantag kan göras.
Sista ansökningsdag: 5 Mars kl 13:00, 2019. (Ansökning öppnar 17 januari 2019)
högskolepoäng: 300
Omfattning: 5 läsår
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Studiegången utformas till stor del av studenterna själva tillsammans med den handledande professorn. Varje student har en handledande professor som ger handledning och undervisning både individuellt och i grupp. I professorsgruppen presenteras egna och andras arbeten. Professorsgruppen är också en plats för gemensamma diskussioner och andra konstnärliga verksamheter.

Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen. Studenterna deltar i grupputställningar (år tre och fem) och en separatutställning (år fem) på KKH:s galleri, Galleri Mejan.

Det finns möjlighet att avsluta utbildningen efter tre års heltidsstudier och ta ut en kandidatexamen i fri konst. Efter avslutat femårsprogram erhåller studenten en masterexamen i fri konst. Studenter med kandidatexamen i fri konst – eller med motsvarande kunskaper – har dessutom möjlighet att söka direkt till masterprogrammet i fri konst.

På KKH sätter vi stort värde på internationella samarbeten. Vi uppmuntrar studenterna att medverka i våra utbytesprogram med utländska samarbetsinstitutioner.

Behörighet och urval

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande behörighet till exempel genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. För mer information om vad som utgör grundläggande behörighet, se studera.nu.

Dispens från grundläggande behörighet: KKH kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Urvalet baseras på arbetsproverna och görs av en antagningsnämnd bestående av handledande professorer i fri konst, en extern ledamot, adjunkter/lektorer och studenter.

Förberedande konstutbildningar är inget krav även om det är vanligt bland de sökande. Många av de som antas kommer med tidigare erfarenheter inom kreativa uttrycksformer.

Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 313 000 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden.