Konsthögskolan som mötesplats

 

Foto: Patrick Miller.

En ofta förekommande scen i den traditionella kantonesiska operan, är ett rum med ett bord och två stolar. Scenen signalerar ett avstamp, här kan en serie av händelser och relationer ta sin början: bordet och stolarna utgör både startpunkt och ramverk till föreställningens större berättelse. På Rutiga golvet, ett av utställningsrummen på Mejans entréplan, står sedan i förra veckan ett bord med två stolar. Uppställningen är början på Ming Wongs, vår nya professor i performance, utställning. Ming Wong har sedan en tid intresserat sig för den kantonesiska operan och dess kulturella kontext. På Mejan avser han sätta operans långa tradition i dialog med den turbulenta situationen i Hong Kong – där han vistas återkommande. Det publika rummet blir Wongs arbetsplats. Utställningens verk växer fram i en öppen process som studenter, kollegor och en allmän publik är inbjudna att betrakta och samtala kring.

Den öppna formen för Wongs utställning på Rutiga golvet är en del av Mejans nya vision av vad en konstskola kan vara. Vår utbildning och forskning ska ta en aktiv del i konstens olika sammanhang, men även i en bredare samhällsdebatt. Mejan ska vara en plats där konstnärer och arkitekter kan delta och fördjupa sitt arbete under olika delar av ett yrkesliv – genom vår utbildning, forskning och vidareutbildning. Nu i september startar vi, i samarbete med Statens Konstråd, en helt ny utbildning i konst och arkitektur i offentliga rum. Den leds av den uppmärksammade konstnären Jonas Dahlberg och samlar yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Jag är övertygad om kursens betydelse: inte minst för att höja kunskapen inom området och ge konsten en starkare plats i stadsutvecklingen.

Genom vårt öppna program med utställningar och föreläsningar, Mejan Encounters, bereder skolan plats för en bredare publik som vill se och samtala om konst. Rutiga golvet är bara en av våra utställningsplatser: i Galleri Mejan visar vi fortlöpande våra studenters examensutställningar. I Mellanrummet kommer konstnärsgruppen Ruangrupa, som är curatorer för nästa Documenta, att presentera den workshop som man i oktober anordnar tillsammans med skolans studenter. I Östa Galleriet på Konstakademien fortsätter vi våra utställningar som presenterar skolans forskning – nu närmast med en utställning av vår gästprofessor Marcia Kure från Nigeria.

Vårt utvidgade publika program är en del av ett omfattande utvecklingsarbete som skolan drivit de senaste två åren. Ledord har varit konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, idealbilder som bara kan realiseras genom ökat inflytande från studenter och medarbetare.

Ett nödvändigt steg i rätt riktning är öppnandet av Mindepartementet under ledning av Petra Bauer, professor i rörlig bild: skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. En bärande idé när jag initierade Mindepartementet, var att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle få möjlighet att arbeta sida vid sida. Många av våra forskare och studenter rör sig över breda konstnärliga fält och arbetar med såväl rörlig bild som performance och ljud. De behöver mötesplatser för att tillsammans forma nya sätt att undervisa och forska i konst. Den 10 september är det stor invigning med en festival som pågår mellan 12–00. De många verken står skolans studenter och lärare för. Det kommer att bli en fantastisk kväll som markerar början på en ny riktning i Mejans verksamhet. Välkomna!

Sara Arrhenius