This post is also available in: English (Engelska)

Femårigt program i fri konst

( 300 högskolepoäng )

På Kungl. Konsthögskolan står studenternas konstnärliga arbete i centrum för all undervisning. Studenterna komponerar sin egen utbildning utifrån ett stort utbud av verkstäder, kurser, workshops och föreläsningar. Varje student har en framstående konstnär som handledare, det är den personen som är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling. Det är i samråd med handledaren som studenten lägger upp sina individuella studier och långsiktiga mål. Studenten och handledaren har kontinuerliga ateljésamtal. Studenten ingår även i en årskursblandad studentgrupp som har fortlöpande gruppkritiker och gemensamma aktiviteter med handledaren.

Ansökningsinfo – 5 åriga programmet (2020)

Att studera på programmen i Fri Konst

Programmen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan skiljer sig från många andra typer av studier. Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program: Femåriga programmet i fri konst och masterprogrammet i fri konst. Masterprogrammet följer upplägget för årskurs 4 och 5 på femåriga programmet.
Majoriteten av din tid här läser du långa kurser i individuellt konstnärligt arbete. Innehållet i dessa kurser bestämmer du tillsammans med din handledare. ”Individuellt konstnärligt arbete” på Kungl. Konsthögskolan innebär att du kan arbeta självständigt i ateljén, i någon av skolans många verkstäder där undervisande personal finns på plats för rådgivning och vägledning, eller söka till något av de många valbara kursmoment som presenteras i den interna kurskatalogen varje termin. De valbara kursmomenten består av allt från kortare introduktioner för att få access till verkstäder, kortare moment med inriktning på någon praktisk teknik, eller termins- och årslånga tematiska moment. Detta kursupplägg ger en stor individuell frihet att skapa din egen väg genom utbildningen, men det kräver samtidigt ett stort ansvar. För att få ut så mycket som möjligt av din utbildning här behöver du själv ta ansvar för vad du ska göra och vad du ska delta i. 

Individuellt konstnärligt arbete

Varje termin examineras kursen ”individuellt konstnärligt arbete” av din handledare. För att din handledare ska kunna göra det, och följa din utveckling på skolan, är det för programstudenter obligatoriskt att ha minst två ateljésamtal varje termin med handledaren, samt delta i minst fyra grupptillfällen som leds av handledaren. Alla studenter som har samma handledare ingår i en årskursblandad grupp. Med denna grupp planerar handledaren vissa tillfällen som kan innehålla studiebesök, gruppkritiker, gästföreläsningar eller annat. 

Utöver kurserna ”individuellt konstnärligt arbete” innehåller programmen andra kurser som ibland löper parallellt under terminen. Så här ser åren ut i det femåriga programmet:

Årskurs Hösttermin Vårtermin
Årskurs 1
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Baskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 2
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Fortsättningskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Årskurs 3
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp Individuellt konstnärligt arbete 15 hp
Självständigt arbete 15 hp
Årskurs 4
(avancerad nivå)
Kurs i konstteori 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 5
(avancerad nivå)
Självständigt arbete 10 hp
Individuellt konstnärligt arbete 20 hp
Självständigt arbete 20 hp
Individuellt konstnärligt arbete 10 hp

Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3 är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle för kandidatnivå.

Årskurs 4 och 5 läses parallellt med vårt masterprogam i fri konst. I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (Självständigt arbete 10 hp) och gör en separatutställning på vårt studentgalleri Galleri Mejan (Självständigt arbete 20 hp). Även årskurs 5 avslutas med en grupputställning, masterutställningen.

Masterprogrammet i fri konst följer upplägget för årskurs 4 och 5 på Femåriga programmet i Fri Konst.

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande behörighet, till exempel, genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. Kungl. Konsthögskolan kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Läs mer om grundläggande behörighet.

Särskilt behörighet

Urval till femåriga programmet i fri konst sker på arbetsprover.

Bra att tänka på 

Femåriga programmet i fri konst är en heltidsutbildning med start en gång per år. Stora delar av innehållet av utbildningen bestämmer och planerar du tillsammans med din handledare. Detta upplägg ger stor individuell frihet att skapa din egen väg genom utbildningen, men det kräver samtidigt ett stort ansvar. För att få ut det mesta av din utbildning behöver du själv ta ansvar för vad du ska göra och vad du ska delta i.

Hur du söker

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Information om när nästa antagning påbörjas kommer att annonseras i förväg på Kungl. Konsthögskolans hemsida.

Ansökningsprocessen och intervju

Alla digitala ansökningar gås i en första omgång igenom av vår antagningsnämnd som består av lärare och studentrepresentanter. Detta sker i mitten av mars. Efter den första omgången blir de som går vidare till den andra omgången ombedda att skicka in verk i original. Om du inte kan skicka in verk i original kommer din digitala ansökan fortsätta behandlas ändå. Till exempel video eller ljudverk behöver inte skickas igen. I den andra omgången går nämnden igenom alla de kvarvarande ansökningar ännu en gång samt de verk som skickats in i original. Detta sker i april. En mindre grupp sökande blir kallade till intervjuer i april. Inbjudan till intervju sker med kort varsel och intervjuerna är redan veckan efter. Det finns ingen möjlighet att ändra på din tid men om du inte har möjlighet att närvara på plats finns även möjlighet att göra intervjun via Skype. Du intervjuas av en grupp ur antagningsnämnden och varje intervju tar 20 minuter. Antagna och reserver publiceras på antagning.se den 7 maj 2020.

Ansökningsavgifter

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige berörs du inte av avgifter. Inte heller om du är medborgare/har permanent uppehållstillstånd i Norden, ett EU-land eller i Schweiz, men då måste du intyga ditt medborgarskap med en kopia av ditt pass eller motsvarande dokument. Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för antagningsavgiften är densamma som för ansökan. Om du inte betalar din antagningsavgift i tid kommer din ansökan inte att behandlas i ansökningsomgången. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Lika behandling och lika villkor

Kungl. Konsthögskolan är ett självständigt och inkluderande lärosäte där medarbetare och studenter i ett ömsesidigt åtagande värnar om konstens och utbildningens frihet. Kungl. Konsthögskolan ska skapa en gynnsam studiemiljö för alla studenter, bland annat genom att arbeta mot missgynnande av en student, som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och/eller ålder. Studenter har rätt till en arbetsmiljö där alla har lika värde och ska mötas med respekt och där ingen ska behöva utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier.