Kungl. Konsthögskolans arkitekturhistoriska bildarkiv

Kungl. Konsthögskolans arkitekturhistoriska bildarkiv – nu tillgängligt för allmänheten – har under en längre tid förvarats under svåråtkomliga förhållanden, vilket fram till alldeles nyligen inneburit att det inte heller varit möjligt att nå utanför konsthögskolan. Arbetet med att tillgängliggöra bildarkivet för forskare och allmänhet, inom och utom landet, har varit omfattande. Tusentals bilder har under åren 2012-2015 på initiativ och under ledning av professor i arkitekturhistoria, Fredric Bedoire, scannats för att sedan publiceras.

Arkivet består av omkring 50 000 skioptikonbilder och från senare tid diabilder i storformat, från tiden ca 1880 till 1990. Företrädesvis innehåller det stora arkivet fotografier av arkitektur i Norden, i Europa främst Tyskland, Frankrike och Italien. Stockholm är mycket rikt företrätt. Över 1000 bilder är från USA. De visar stads- och landsbygdsmiljöer, huvudsakligen äldre arkitektur: byggnader, byggnadsritningar, exteriörer, interiörer och detaljer, i det ursprungliga arkivet sorterade geografisk men också efter arkitektens namn. Bilderna finns tillgängliga som högupplösta bilder av varierat slag, oftast av mycket hög kvalitet. För samtliga bilder skall vid användandet Kungl. Konsthögskolan (www.kkh.se) anges som källa.

Undervisningen i arkitektur och arkitekturhistoria vid KKH, före 1912 vid Kungl. Akademien för de fria konsterna, har under nära 150 år lämnat efter sig detta mycket stora arkiv bestående av glasplåtar i diapositiv (skioptikonbilder) och från senare tid diabilder i storformat tagna med Hasselbladare. Även äldre svartvita fotografier på papper ingår i arkivet (markerade med x).

Bilderna är högupplösta, kopplade till den text som efter viss redigering återges på respektive glasbild. Metadata anger allt efter vad som har varit angivit på bilden: plats, landskap, land (om annat än Sverige), arkitektens namn, bildens fotograf och år med tillägget om bilden visar exteriör eller interiör, detaljer eller miljö samt om det är vinterbild eller om människor ingår i bilden. Fotografierna är inte behandlade i Photoshop, vilket kan återstå för nyttjaren att göra.

Arkivet härrör från Kungl. Konsthögskolans professorer i arkitektur och arkitekturhistoria. De äldsta bilderna är från arkitektprofessorn Claes Grundströms tid 1882-1912 och omfattar äldre byggnadsverk och stadsmiljöer i Sverige och Europa (även Nordafrika), däribland en större samling fotografier från Italien och europeiska storstäder (se vidare Fredric Bedoire, Turist på 1800-talet. Bilder från de första tågresenärerna, 2016). Från denna tid härrör också en samling arkitektur- och konsthistoriska fotografier på papper från arkitekten Isak Gustaf Clason.

Till tiden 1912-30 hör en mycket stor samling fotografier från svenska slott och herrgårdar samt kyrkor och borgarhus, tagna av professor Sigurd Curman och hans elever under resor och uppmätningar i regi av elevernas Arkitekturminnesförening (särskilt markerade med förkortningen AMF). Ett stort antal trädgårdsbilder från omkring 1928 är tagna av C.G. Rosenberg. Ragnar Östbergs samling bilder från hans föreläsningar är överförda till Arkitektur- och Designcentrum ArkDes.

Åren 1930-64 representeras av mer tillfälligt bevarade bilder från professorerna Martin Olsson och Erik Lundbergs tid, medan arkivet från tiden därefter till 1992 innehåller en närmast komplett samling färgdiapositiv tagna av deras efterträdare i arkitekturhistoria Göran Lindahl. Här ingår också hans bilder till Riksantikvarieämbetets Sockenkyrkoprojekt, vilket anges vid resp bild ”sockenkyrkoprojektets arbete, raä”). Som framgår innehåller arkivet fotografier huvudsakligen från professorerna i arkitekturhistoria och inte från lärarna i arkitektur, beroende på att dessa inte har tagit egna bilder.

Projektet har kunnat genomföras tack vare arbetsmarknadsmedel och särskilda projektbidrag från följande fonder: Fondation Fluidum i Genève, Kjell och Märta Beijers stiftelse och Stiftelsen Arkitekt A A Palmérs minne. Gruppen som har genomfört arbetet under Bedoires ledning har bestått av Katarina Bang, Jacob Bolin, Fernando Honorato, Lil Håkanson, Felix Jacobson, Niklas Sundberg och Björn Strömfeldt. Åtskilliga bilder är publicerade i Bedoires Den svenska arkitekturens historia, 1-2, 2015.