This post is also available in: English (Engelska)

Kurser 2019-2020

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

Materialiteter

Materialiteter – Koordinater: Att översätta form, 60 hp, är en ettårig post-masterkurs som är övervägande praktiskt orienterad. Kursen utforskar överföringen mellan materialitet och immaterialitet genom digitala och analoga tekniker där olika aspekter av dimensionalitet formas. Genom att låta den konstnärliga praktiken genomsöka olika former av imaginära rum och tekniker skapas förutsättningar för ett lekfullt laborerande med perception och olika föreställningar. Genom praktiskt undersökande moment som till exempel inom fotogrammetri, 3D, virtuell verklighet, rörlig bild, ljudlandskap, projektionskartläggning och fotografi, görs nya erfarenheter när deltagarna engagerar sig i de tekniska och praktiska problemlösningarna. Arbetsprocessen praktiska moment fungerar som utgångspunkt för reflektion av både den egna teoribildningen och av de erfarenheter och observationer som gjorts under arbetet. Integrerat i kursen sker möten med andra professioner inom filosofi, praktisk kunskap, datorvisualisering m.m. med syfte att utveckla förståelse för andra medier, tekniker och språk. 

Decolonizing Architecture

Kursen ämnar reflektera kring kunskap relaterad till arkitektur och andra rumsliga vetenskaper som uppstår ur platser som tolkas som fysiska rum, så väl som grupper, erfarenheter och kroppar. Detta grundas i antagandet att varje student bär på kunskap, samt på deras forskningsintressen, metoder, frågor och angelägenheter. Dessa tjänar som utgångspunkter för att etablera en gemensam metodologi och ett gemensamt ordförråd i syfte att mötas i ett kollektivt, pågående konstnärligt forskningsprojekt och en digital plattform som utgörs av beskrivningar, konceptualiseringar, videoessäer, manifest, fotografiska akter, och olika former av analys och intervention.

Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären

Den här kursen samlar 15 professionella yrkesutövare som är intresserade av att utforska gränslandet mellan konst och arkitektur i den offentliga sfären. Som en grupp kommer vi tillsammans att identifiera och diskutera olika språk, verktyg och konstnärliga metoder, som kan ge oss yrkesutövare möjlighet att påverka ett projekts utveckling under alla dess stadier, influera agendan och ställa kritiska frågor.

Restaureringskonst – Demokratins Byggnader (60hp)

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva.

Composing/Public/Space ll

Kursen är inställd läsåret 19/20.

Gästprofessorn/forskaren som leder Composing/Public/Space är den välrenommerade ljudkonstnären och tillika elektroakustiska kompositören Tarek Atoui. Kursdeltagarna arbetar med individuella konstnärliga forskningsprojekt parallellt med en gemensam dialog kring de tre aspekterna composing, public och space.