Peter Szendy – Face Value (the prosopa of Money)


Föredrag presenterat vid konferensen “What is a Mask?”, 26-27 januari 2017, vid Kungl. Konsthögskolan.
Sammanfattning:
”Face value (nominalvärde) betyder enligt OED, ”the value printed or depicted on a coin, banknote, ticket, etc., especially when less than the actual value” (det belopp varpå ett värdepapper lyder, vilket inte behöver vara lika med det faktiska värdet). I begreppet kan man emellertid höra ett imperativ: face value! (möt värdet, se det i ögonen!) – en befallning om att beakta värdet face to face eller som det står Septuaginta, 1 Mos 32:30: prosopon pros prosopon, vilket i svensk översättning blir ”ansikte mot ansikte” (Bibel 2000: 1 Mos 32:30)
Prosopon var det gamla grekiska ordet för mask. Härav den retoriska figuren prosopopoeia (prosopon poiein: att tilldela någon en mask eller ett ansikte). Prosopopoeia, skriver Paul de Man i The Resistance to Theory (Motståndet mot teori), ”ger ansikte åt det ansiktslösa”. I likhet med de ”transformerande masker” som Catherine Malabou behandlar i Plasticity at the Dusk of Writing (Plasticitet vid skrivandets skymning), öppnar prosopopoeia ”… mot andra masker”.
En av de mest slående förekomsterna av prosopopoeia i litteraturhistorien hittar vi den brittiska 1700-talsgenren ”det-berättelser” (it-narrative), där föremål börjar prata och berätta om sina liv. Det är ingen tillfällighet att den första av dessa romaner, Charles Gildons The Golden Spy (Den gyllene spionen), 1702, ger röst åt ett antal mynt. Och genren blir självspeglande när pengarna börjar berätta om sin förmåga att ”mynta nya ord”, som den självbiografiska huvudpersonen i The Adventures of a Bank-Note (En sedels äventyr), 1770. (För de Man är prosopopeia ”den självbiografiska tropen framför alla andra”.
Vi ska försöka placera denna föga kända litterära tradition i en lång genealogi, från dee myter som Lévi-Strauss analyserar i La voie des masques (Maskernas väg) (där masker och ädla metaller ofta har ett gemensamt ursprung) till Marx’ kända prosopopeia om handelsvaran i Kapitalet (”Om varorna kunde tala, skulle de alltså säga…”). Vår fråga, i sin allra mest rättframma och omaskerade form, blir: Varför behöver värdet en mask?”
Konferensen curaterades av gästprofessor Catherine Malabou och i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.
Konferensen mottog generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.