För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst

OPI Lab Storefront, 2023. Photo: Jonas Dahlberg
OPI Lab Storefront, 2023. Photo: Jonas Dahlberg

Kungl. Konsthögskolans kurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik.

Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Ansökningsperioden stänger den 20 april 2023.

Läs mer om ansökan här.

Se aktuella kurser nedan.

Tusen kulturhus

Kungl. Konsthögskolan ger läsåret 2023/2024 en ettårig forskningsbaserad kurs som syftar till att förstå samlingslokalernas och kulturhusens möjliga funktioner och framtider. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Decolonizing Architecture

Al Masha – Rural Commons

Decolonizing Architecture Advanced Course – DAAS – at the Royal Institute of Art in Stockholm is a year-long research-based  course that uses the term decolonization as a critical position and conceptual frame for an architectural and artistic research practice, engaged in social and political struggles.

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Of Public Interest (OPI) Lab

Of Public Interest (OPI) Lab is a hub for experimental artistic and architectural practice-based thinking and doing. The Lab operates as an advanced course that is held at the Department for Research and Further Education in Architecture and Fine Art at the Royal Institute of Art in Stockholm. 

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Reconstructions

Reconstructions is a one-year, part-time course on the advanced level. The course is interdisciplinary and practice-based and brings together an intimate group of around ten practitioners and researchers to be in dialogue and engagement with each other, and with invited guests. 

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Restaureringskonst

Eklekticism vid sekelskiftet 1900

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Ombyggnadskultur

Arkitektur i omprövningens tid

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet som en reaktion mot modernismens strikta uttryck och ramar, starkt inspirerad av historien och traditionella arkitektoniska formuttryck. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Restaureringskonst

Fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Senast uppdaterad

Tre kurser i hållbar arkitektur

CR Cockerell, ”The Professor’s Dream”, 1848 © Royal Academy of Arts, London
CR Cockerell, ”The Professor’s Dream”, 1848 © Royal Academy of Arts, London Credit line: (c) Royal Academy of Arts

Ansökan till Kungl. Konsthögskolans avancerade vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst öppnar den 15 mars 2023.

Sista ansökningsdag är 20 april.

Läs mer om ansökan här.

Restaureringskonst

Eklekticism vid sekelskiftet 1900

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Ombyggnadskultur

Arkitektur i omprövningens tid

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet som en reaktion mot modernismens strikta uttryck och ramar, starkt inspirerad av historien och traditionella arkitektoniska formuttryck. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Restaureringskonst

Fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Senast uppdaterad

Professorsinstallation: Lina Bjerneld

Lina Bjerneld foto: Märta Thisner
Lina Bjerneld foto: Märta Thisner

Lina Bjerneld är född i Mora (1979) och bor och verkar i Stockholm. Hon examinerades 2008 från Kungl. Konsthögskolan där hon nu även arbetar som professor i fri konst med inriktning måleri/teckning. Hon finns bland annat representerad i samlingar på Moderna Museet och Malmö Konstmuseum.

Den 30 mars kl. 16.00–18.00 äger Lina Bjernelds professorsinstallation rum i Muralen på Kungl. Konsthögskolan.

När Lina Bjerneld mitt under brinnande pandemi ställde ut på Konstakademien i Stockholm lyfte Kunstkritikks kritiker och redaktör Frans Josef Petersson Bjernelds förmåga att formulera ”den krypande oro som kommer när kroppen känner att något ska hända, men inget händer”. Han beskrev utställningen som profetisk. I salarna samsades storskaliga målerier av klockspel på väg att gå isär – eller lösas upp – med teckningar av människokamp. Men där fanns även målningar av de ensamma, de stillsamt musicerande, de som försökte ta ton.

Petersson föreslog i sin text att betraktaren bjöds en exorcism av vår tids extrema individualism. Bjerneld själv beskriver en självreflexiv praktik, en som använder mediet – teckning och måleri – för att förstå och kommentera sociala, politiska och psykologiska fenomen. Hennes praktik har ofta rört sig utanför utställningsrummet och tagit form som publikationer och samarbeten.

Hon nämner hur viktigt det är att bryta idén om konsten bara som utställningsobjekt, att i stället lyfta de sammanhang den skapar.

Konsten, säger hon, måste kunna ta plats i samhället på många olika sätt.

”Jag väldigt intresserad av att ta vara på den särart konsten har i att kunna uppfatta det som ligger bortanför vår begreppsvärld eller i utkanten av språket. Konstens förmåga att gestalta, berätta och dela våra erfarenheter av att vara människor. Lusten att formulera det som driver vidare, mot det oförutsedda, det aviga eller det som är roligt eller okontrollerbart.”

Bjerneld berättar att det inom hennes ämnesområde finns en stark anknytning till måleriets olika historier, men att mediets materiella och diskursiva egenskaper samtidigt innebär en stor potential att utveckla nya metoder, sammanhang och tekniker.

Hennes egen målarpraktik använder ofta installation för att betona ett tillstånd, men också för en rumslig förståelse av verket – inte som separerade delar, utan som en större helhet.

”Just nu tittar jag på olika analoga och dialoga sätt för måleri, teckning och grafik i forskningsprojektet Instituten för Reproducerbarhet, och hur de kan verka gränsöverskridande eller korsbefrukta varandra.” 

Lina Bjerneld är själv utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och examinerades 2008. Innan hon tillträdde tjänsten som professor var hon även verksam som lektor. Hennes insyn är därmed god, insynen, men också förståelsen för vad det innebär att vara i ett skapande, att, som hon beskriver det, ”varva runt något”.

Det är, säger hon, i många fall ett suggestivt tillstånd.

Bjerneld pekar bland annat på det mödosamma sökandet efter form som ligger utanför skönhetsbegreppet. Känslan av energi, de oändliga besluten och förändringarna som söker efter ett uttryck.

”Att företa sig detta, att få fatt på energin eller det oförutsedda och bygga upp det till en substans det är en bräcklig sak att göra och ett arbetsamt jobb. Därför är det fint att det finns ett stort kunnigt kollegium på KKH som känner till dessa processer och kan stötta studenterna på olika sätt. Och att det finns möjlighet att röra sig mellan olika ämnesområden och olika diskussioner. “

I sitt arbete som professor hoppas hon kunna ge studenterna tillgång till olika modeller av praktiska undersökningar, till kritiskt tänkande och självreflektion och uppmuntra till ett verkligt engagemang för både sin utbildning och den egna konstnärliga praktiken.

Hon nämner att hon är mycket glad över möjligheten att följa studenterna i en blandad årsgrupp under lång tid.

Konst, säger Bjerneld, är ofta långsamma och tidskrävande processer.

Det är därför nödvändigt att undervisningen speglar också det.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 3
Ja, det kommer vara sång/Yes, there will be singing / 2019 Foto Peter Rutherhagen
Ja, det kommer vara sång / Yes, there will be singing 2019 Foto: Peter Rutherhagen
stamma / stutter 2019 Foto Jean-Baptiste Béranger
stamma / stutter 2019 Foto: Jean-Baptiste Béranger
trampa vatten / tread water, 2019 Foto Jean-Baptiste Béranger
trampa vatten / tread water 2019 Foto: Jean-Baptiste Béranger

Senast uppdaterad

Kungl. Konsthögskolan söker professor inom fri konst med inriktning mot rörlig bild

Installation view, Carl Hugosson, Cloud-Based Default Network, Galleri Mejan, 2022. Photo: Jean-Baptiste Béranger
Sök tjänsten här

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik.

Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och drygt 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt.

Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad med syfte att stärka förutsättningarna för verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som professor inom fri konst kommer du att handleda en grupp om ca 20 studenter och planera undervisningen i handledningsgruppen. Handledningsgruppen består av Kandidat- och Mastersstudenter som arbetar i den fria konstens alla former och du förväntas kunna handleda och undervisa studenter oavsett vilka uttryck de arbetar med.

Tjänsten fokuserar på rörlig bild, film och video, och dess diskurser och metodologier i relation till samtida konst. Som professor inom fri konst med specialisering på rörlig bild förväntas du besitta och dela djup kunskap om relevant social, teknisk och materiell utveckling inom området.

Utifrån anställningens inriktning ansvarar du för ämnets utveckling och praktik på Kungl. Konsthögskolan. En viktig del av tjänsten är din egen forskning och ditt pedagogiska och konstnärliga utvecklingsarbete. I tjänsten ingår även att delta i högskolans gemensamma arbete, såsom att bidra till den gemensamma planeringen av utbildningen, att delta i nämnder, råd och arbetsgrupper samt att utveckla högskolans nationella och internationella nätverk.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som i enlighet med HF 4 kap. 3§:

 • Visat konstnärlig skicklighet
 • Visat pedagogisk skicklighet

Behörig för tjänsten som professor inom fri konst med inriktning mot rörlig bild ska även:

 • Visa relevant och omfattande erfarenhet och praktik som konstnär, särskilt inom området rörlig bild, film och video, i relation till samtidskonst
 • Visa konceptuell förståelse och djupgående kunskap om sociala, materiella och tekniska processer som är relevanta för området rörlig bild

Bedömningsgrunder

Kungl. Konsthögskolan ägnar bedömningen av den pedagogiska skickligheten lika stor omsorg som bedömningen av den konstnärliga skickligheten där den konstnärliga skickligheten visas genom en omfattande och väldokumenterad, självständig, konstnärlig verksamhet.

Pedagogisk skicklighet innebär:

 • Utmärkt förmåga att utveckla, leda och genomföra undervisning av hög kvalitet på alla utbildningsnivåer
 • En utmärkt förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande
 • En utmärkt förmåga att utveckla och genomföra pedagogiska moment
 • I begreppet pedagogisk expertis ingår också ett engagemang för utbildning och lärande, en välgrundad syn på utbildning som begrepp och en vision för lärande

Ytterligare bedömningskriterier:

 • Utmärkt förmåga att skapa, leda och utveckla konstnärlig verksamhet av hög kvalitet
 • Utmärkt förmåga att samarbeta med omvärlden utanför lärosätet
 • Administrativ kompetens och förmåga till övergripande planering
 • Utmärkt samarbetsförmåga, stark ansvarskänsla och ledarskapsförmåga
 • Internationell utblick och relevanta nätverk
 • Förmåga att utveckla partnerskap och leda projekt
 • Engagemang för jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsarbete

Tjänsten kräver avancerade kunskaper i engelska, i tal och skrift. Kunskaper i svenska är inget krav.

Vi kommer att värdesätta god samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du är en relationsskapande, omtänksam person med stort engagemang.

Personliga egenskaper kommer att beaktas.

Ansökan

Ansökan, som ska vara på engelska, görs i högskolans webbaserade rekryteringsverktyg. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på̊ ett sätt som möjliggör en saklig och kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • Introducerande följebrev som anger den sökandes särskilda kunskaper inom ämnesområdet samt forskningsintressen (max 3 A4, 12 pt)
 • Styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • Bildbaserad portfolio i digital form som presenterar 4 – 6 konstnärliga arbeten (max 20 A4)
 • En beskrivning av den sökandes pedagogiska grundsyn och exempel på ett relevant kursupplägg som den sökande skulle vilja utveckla (max 2 A4, 12 pt)
 • Tre referenser med kontaktuppgifter varav en chef, en kollega och en student. Av dessa ska personen som varit den sökandes chef styrka den sökandes pedagogiska skicklighet

Tjänsten

Anställningen är på konstnärlig grund och tjänsten avser ett femårskontrakt på heltid. Kung. Konsthögskolan får förnya kontraktet för ytterligare en period om högst fem år utan ytterligare konkurrens. I tjänsten ingår deltagande i högskolans gemensamma arbete och en del administrativt arbete. På Kungl. Konsthögskolan tillämpar vi ett arbetstidsavtal som innehåller tid för utbildning, konstnärlig forskning, institutionsgemensamt arbete samt konstnärlig och pedagogisk utveckling.

Ytterligare upplysningar lämnas av ordförande i LFN Björn Larsson, 076-850 12 36. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-chef Rickard Stöhr, 070-140 29 04. Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST/OFR) som båda nås på telefonnummer 08-614 40 00 (vxl).

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-09 märkt med: Professor i fri konst med inriktning rörlig bild, dnr 2.4.1/2023:89.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Senast uppdaterad

amnesia

Portrait booth set up in the old school building at Borgo Rizza, Carlentini, 2022. (Photo by Peter Nylund)
Portrait booth set up in the old school building at Borgo Rizza, Carlentini, 2022. (Photo by Peter Nylund)

amnesia
Peter Nylund

”How can artistic research interpret and interact with sites of fascist history?

During the ’Difficult Heritage Summer School’ in Borgo Rizza, Carlentini, I developed methods of political and artistic resistance: a collective portrait experiment, and the recording and layering of resonant acoustic frequencies.

The Borgo Rizza Portrait Booth seeks to bridge the gap between photographer and portrait subjects, by giving the latter voice and agency in the creative process, from selecting the props, to posing and having control of the decisive moment of pressing the shutter. The resulting images are a testament to the power of collaboration, showcasing participants in a way that is both authentic and empowering.

Chasing Presence reveals hidden qualities of the historic buildings at Borgo Rizza. Exploring the complex interplay between sound and space, I chase a presence shaped by the environment, history, and materials used in their construction. The practice uses specialised sound layering techniques to record the resonant frequencies produced by the buildings.”

Read more here.

The fundamental pedagogical approach of the course Decolonizing Architecture is based on the articulation of  sitesconcepts, and peopleEach participant is asked to choose a particular site, understood as a site of action and a site of knowledge. Concepts emerging from the research site provide a grounded theoretical approach to the practice. 

During the spring semester Decolonizing Architecture shares the concepts that informed this year individual and collective research.

Senast uppdaterad

Ksenia Pedan

Varmt välkomna till Ksenia Pedans examensutställning på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolans studentgalleri.

Öppettider:
Mån–fre 12.00–18.00
Lör–sön 12.00–17.00

Utställningen står: 24/3–2/4. Vernissage fredag 24 mars: 17.00–21.00.

Ksenia Pedan
Letter of Complaint

Senast uppdaterad

Breogán Xague

Varmt välkomna till Breogán Xague examensutställning på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolans studentgalleri.

Öppettider:
Mån–fre 12.00–18.00
Lör–sön 12.00–17.00

Utställningen står: 24/3–2/4. Vernissage fredag 24 mars: 17.00–21.00.

Performance 20:00 under vernissagen.

Breogán Xague
I went to wave the stone that is in the middle of the sea

There is a stone in Muxía

                          over the rocks of the coast

that people call

THE WAVING STONE                     

                       but that I never saw

moving.

Instead

I heard people climbing on it

                                               jumping

                                                              singing

                                                                             talking

trying to reproduce a movement

                                                     searching for

                                      a sound

             to identify with.

Something like the tongue

                                            a broken stone

                                                                      would speak.

Publicerat

Opening of ’Coalescence; Scientific research through an artist’s lens’

The image number is AdobeStock_411889528 and its description on the Adobe Stock website is "art photography of abstract fluid art painting with alcohol ink, black, gray and gold colors.”
The image number is AdobeStock_411889528 and its description on the Adobe Stock website is "art photography of abstract fluid art painting with alcohol ink, black, gray and gold colors.”

Welcome to the opening of the exhibition Coalescence; Scientific research through an artist’s lens at SciLifeLab’s Solna campus.

The exhibition will feature works by 16 artists from the Royal Institute of Art, created through individual collaborations with 33 researchers from SciLifeLab.

The collaborations were set up as a new program at SciLifelab, started by SciLifeLab researcher Max Frankel, to connect the artistic and scientific communities in Stockholm.

Expect temporary artworks, talks, and drinks in the room of Air&Fire and in the Delta lobby. The exhibition in the Delta lobby is open to the public during SciLifeLab’s typical hours, from April 26th until May 8th.

Venue: Air&Fire, SciLifeLab Stockholm
Tomtebodavägen 23 A, Solna

Please register if you’d like to attend the opening.

The event is free of charge.

Senast uppdaterad

Sommarkurs 2023

Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.
Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.

Sommarkurs: Individuellt konstnärligt projekt 2023 (18 hp)

Kursplan: Individuellt konstnärligt projekt Sommarkurs 2023
Registrera din ansökan här

Kursen syftar till att studenterna genom en projektplan, under 12 veckor utvecklar, genomför och presenterar en självständig konstnärlig idé. Kursen syftar vidare till individuell konstnärlig utveckling genom kritisk reflektion av den egna konstnärliga praktiken och arbetsprocessen.

Kursen är uppbyggd kring tre obligatoriska individuella handledningstillfällen, med en av de lärare som leder kursen, samt självständigt arbete däremellan. Det första tillfället är avsett för att fastställa den individuella projektplanen och för att diskutera upplägg och möjliga sätt att arbeta under kursen. Vid de två ytterligare handledningstillfällena följs arbetet upp. Kursen avslutas med en obligatorisk skriftlig uppgift där frågeställningar, ändamål och slutsatser kring det egna arbetet redovisas skriftligt.

Kursen erbjuder också en seminarieserie där det egna konstnärliga arbetet, dess processer och relationer till inspirationskällor och konstens institutioner fördjupas. Det sker genom föreläsningar och gruppdiskussioner där studenten aktivt delar sina exempel.

Kursdeltagarna tilldelas en ateljéplats, men observera att högskolans verkstäder inte är öppna under sommaren.

Omfattning: 18 hp (100%)
Nivå: Grundnivå
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst eller motsvarande kunskaper/reell kompens
Urval: Urval sker utifrån föreslagen individuell projektplan, 3-4 arbetsprover samt CV
Kursperiod: 2023-06-05–2023-08-25
Ansvariga lärare för kursen: Liv Strand + ytterligare lärare
Kontakt: matilda.kjellqvist.videla@kkh.se
Sista ansökningsdag: 20 april

Senast uppdaterad

Launch: freq_spark (four corners)

Participating artists:

Nisunen, melanieisdemented, Kiwa Noid, Mont Cotton Son, Anna Cherednikova, Christopher Chaplin, Chandra Shukla, JG Thirlwell, Malte Dahlberg, Maia Urstad, Permagnus Lindborg, e-gwam, Girls From The North Country, Ink Void, Finnbogi Petursson, Jana Winderen, Niklas Breimert, HER, Jacob Kirkegaard, Lina Lundquist, Christina Kubisch, Klara Lewis, Simon Sjöström, Pomassl/Anna Ceeh, Sofia Zwahlen, Sucre, Nadine Byrne, Stella Dieden Richter, Yan Jun, Hot Surface, Milton Lewis, Jónsi, Leona Cauklija, Bana Haffar, Leif Elggren, Lawrence English, Jesper Vesterlund, Tilde Björk, Dorit Chrysler, ASH, Tetsuo Furudate, Aron Fogelström, Rana Kadry, Ulf Bilting, Niels Engström, Leif Jordansson

By invitation from Carl Michael von Hausswolff, musicians, sound artists and students from the Royal Institute of Art and Ecole du Mont Cotton (in France) are participating in the newly produced, collective sound work freq_spark (four corners). It will be presented as a composition of four digital sound mixers, an interactive installation which can be accessed and operated on the world wide web.

In 2002, the pioneering sound artist and composer Carl Michael von Hausswolff initiated the freq series thematising co-creation of sounds, environmentalism, and multisensoric energies. The ever-evolving work has been exhibited at institutions such as Stedelijk (Amsterdam) TBA21 (Vienna, Venice), Nuit Blanche (Paris), Moderna Museet (Stockholm) and the Marrakech Biennale.

Freq_spark is based on a series of lectures and workshops for students at the Royal Institute of Art preceding a new formulation of the freq series. Reflecting fire and deforestation, burning questions of current politics of environmental rights, freq_spark comprises a multitude of sound waves (or flames) created by artists from a wide range of experimental practices. 

A concert and a launching event will take place at Rutiga Golvet on Friday, 31 march, 16.30. The Royal Institute of Art is pleased to invite everyone to celebrate together with many of the artists. After the event, the website of freq_spark will be launched globally on http://bilting.se/freq_spark/.

Carl Michael von Hausswolff and the Royal Institute of Art would like to thank all contributing artists, Ulf Bilting [web maestro], Ecole du Mont Cotton (Bagnols-sur Cèze) and Ocean Archive/TBA21–Academy.

Senast uppdaterad

The Future is Public, Platform Urbanism and Its Discontents

Austrian Pavilion at the Venice Architecture Biennale 2021, curated by Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer. Photo: Ugo Carmeni

Higher Seminar with Benjamin Gerdes, Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer

The Royal Institute of Art and Benjamin Gerdes, Senior Lecturer, are inviting you to a higher seminar and a discussion held on March 23, 6-8pm at OPI Lab Studio Space, Gröndalsvägen 1, 117 66 Stockholm.

Benjamin Gerdes will be in dialogue with the research of Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer on platform urbanism, a new area of research examining the increasing centrality of digital platforms in the planning, governance, economy, and social relations of the city.

The higher seminar on platform urbanism is organized as part of Benjamin Gerdes’ artistic research project, Ghost Platform: Generating the “Complex Image” of Data, Labour, and Logistics, which engages in questions of invisible labour in the contemporary circulation of materials and information, particularly the conditions under which this is popularly experienced in the Global North. The phenomenon of the digital platform, as a mechanism of extraction, communication, aestheticization, and spatial and social reorganization, occupies one focus of the project. This research examines the possibilities of repurposing related tools toward more equitable outcomes.

Ghost Platform: Generating the “Complex Image” of Data, Labour, and Logistics is funded by the Swedish Research Council 2022-2025 and hosted by the Royal Institute of Art.

Peter Mörtenböck & Helge Mooshammer

Platforms are setting the tone in the current reshaping of urban life through the proliferation of infrastructural spaces and urban networks. They are an effective mechanism whose ‘conjunctural geographies’ – the flexible embeddedness and dis-embeddedness of space-time assemblages managed by platforms – has led to a global scattering of elastic spatial assemblages in which the value generated by collective production is extracted from the locales in which this production takes place. The physical terrain of the city is inscribed on these platforms in the form of user-generated content, and, conversely, platforms themselves have become the new form of city. To better direct and control this flow of productivity, platform providers are increasingly focusing on the design of smart environments and the infrastructures, services and objects integrated within them as agenda-setters, watchdogs and gatekeepers of the platform economy.

Recognising, establishing and employing platforms as a sphere of public conversation, contestation and conflict could open up a range of opportunities for other forms of co-existence. Importantly, such public cultures could help to illuminate and engage with the wide spectrum of antagonisms inherent in platform-run societies – between the ability to participate across spatial and temporal divides and the constant threat of arbitrary exclusion; between the benefit of connecting and accessing shared resources and the pressure to be permanently available and economise every moment; between the pursuit of a myriad of collectively determined values and the flattening of diversity into homogeneous categories.

The seminar will be held in English.

As we have a limited number of places, registration is required for the event. Send an email to: asa.andersson@kkh.se

A warm welcome!

About the higher seminar

The higher seminar is a place where we together explore and discuss issues that have emerged through the various artistic research processes that take place at the Royal Institute of Art. Each seminar has a form and content that reflects the specific question and artistic project that we are invited to engage with. The core of the higher seminar is the communal thinking and sharing of methods and experiences in the middle of an artistic research process.

Biographies

Benjamin Gerdes is an artist, writer, and organizer working primarily in video and related public formats. His individual and collaborative projects emerge via long-term research processes in dialogue with activists, trade unionists, architects, and geographers, among others. After two decades in New York City, he presently teaches at the Royal Institute of Art in Stockholm where he leads a professor group and directs the Swedish Research Council-funded artistic research project Ghost Platform: Generating the “Complex Image” of Data, Labour, and Logistics. In 2018, Gerdes was a US State Department Fulbright Specialist fellow at the Department of Visual Culture at TU Wien.

Peter Mörtenböck is Professor of Visual Culture at the TU Wien and Research Fellow at Goldsmiths College, University of London. His current research is focused on the architecture of the political community and the economisation of the city, as well as the global use of raw materials, urban infrastructures and new data publics.

Helge Mooshammer is an architect, author and curator. He conducts urban and cultural research in the Department of Visual Culture at the TU Wien and Research Fellow at Goldsmiths College, University of London. He has initiated and directed numerous international research projects focusing on issues relating to (post)capitalist urban economics and urban informality.

Mörtenböck and Mooshammer are the founding directors of the Centre for Global Architecture and have curated the Austrian Pavilion at the Venice Architecture Biennale 2021, exploring the phenomenon of platform urbanism. Their most recent book publications include, among others, Informal Market Worlds: The Architecture of Economic Pressure – ATLAS & READER (ed. with Teddy Cruz and Fonna Forman, nai010 Publishers, 2015), Visual Cultures as Opportunity (Sternberg/MIT Press, 2016), Data Publics: Public Plurality in an Era of Data Determinacy (Routledge, 2020) and Platform Urbanism and Its Discontents (nai010 Publishers, 2021). They are currently working on the forthcoming monograph Building Capital: Urban Speculation and the Architecture of Finance.

Location

Of Public Interest (OPI) Lab is a hub for experimental artistic and architectural practice-based thinking and doing. The Lab operates as an advanced course that is held at the Department for Research and Further Education within Architecture and Fine Art at the Royal Institute of Art in Stockholm.

Tube: Liljeholmen, then 5-minute walk, or tram to Trekanten.
Please note the space is accessible by steps. There is unfortunately no ramp or accessible toilet.

Senast uppdaterad

Alessandro Petti selected for la Biennale Architettura di Venezia

 Caption: DAAR, Concrete Tent in Abu Dhabi, 2019
 Caption: DAAR, Concrete Tent in Abu Dhabi, 2019

Alessandro Petti, Professor of Architecture and Social Justice at the Royal Institute of Art, and his practice together with Sandi Hilal, DAAR – has been selected for la Biennale Architettura di Venezia: Architecture Exhibition – The Laboratory of the Future.

Open from Saturday 20 May to Sunday 26 November at the Giardini, Arsenale and Forte Marghera, the 18th International Architecture Exhibition is curated by Lesley Lokko.

Alessandro Petti is hoping the biennale will open up diverse architectural practices in dialog with social, political, and environmental burning questions.

– The Biennale di Architettura, curated by Lesley Lokko, is centered around the twin theme of decolonization and decarbonization. For more than two decades, first in Palestine, then USA and now Europe, we have continuously asked ourselves: what does it mean to decolonize? What the western media continue to call the political, environmental, or refugee crises is, in reality, the incapacity to understand today’s consequence of 500 years of colonization and exploitation.

Alessandro Petti is the co-founder of the architectural and artistic practice DAAR (Decolonizing Architecture Art Research), centering around the relations of politics and architecture. In 2012, he initiated the experimental program Campus in Camps to overcome conventional educational structures.

Petti has written about the emerging spatial order dictated by the paradigm of security and control in Archipelagos and Enclaves (Bruno Mondadori, Milan 2007), and together with Sandi Hilal and Eyal Weizman, co-authored the book Architecture after Revolution (Sternberg, Berlin 2014), an invitation to rethink today’s struggles for justice and equality from the perspective of a continued struggle for decolonization.

More recently, together with Sandi Hilal, Petti published Permanent Temporariness (Art and Theory, Stockholm 2019), a book, a catalog and an archive that account for more than fifteen years of socially and politically engaged collective work. He also published Refugee Heritage (Art and Theory, Stockholm 2021), a book-dossier that attempts to deactivate the claims of objectivity and universalism contained in the conventions followed by UNESCO in determining World Heritage status.

At the Royal Institute of Art, Alessandro Petti is the responsible teacher for the year-long research-based course Decolonizing Architecture. Applications for his new course, Decolonizing Architecture: Al Masha – Rural Commons, open March 15 2023.

More information here.

Senast uppdaterad

Student exchange from our partner schools

Monika_Milivojevic_MA_KKH_2019-20
Monika Milivojevic, MA 2019-20.
Apply here

If you are a student at one of our partner schools across Europe and Canada you can now apply for exchange studies at the Royal Institute of Art. 

Students from our partner institutions can apply for an exchange period between three months and one term. Teaching language is English. The closing date for applications is November 1 for the Spring Term.

The application contains your personal details, your current school or university, as well as information on your level of studies. You will also be asked to upload images of work samples alongside a short letter of motivation. You can access, modify and save your application online – up to the deadline – before submitting the final version.

Applications are subject to approval by your school or university. Consult the international coordinator at your institution for help.

The closing date for applications is April 1 for the Autumn Term and November 1 for the Spring Term.

Read more about International Exchange at the Royal Institute of Art.

Senast uppdaterad

conduction

Photomontage placing Sigurd Lewerentz’s publicity mast from the 1930 Stockholm exhibition at the hydropower plant in Bårjås, Jåhkåmåhkke municipality, Sweden. (Photo by Sara Davin Omar, 2022)
Photomontage placing Sigurd Lewerentz’s publicity mast from the 1930 Stockholm exhibition at the hydropower plant in Bårjås, Jåhkåmåhkke municipality, Sweden. (Photo by Sara Davin Omar, 2022)

conduction
Sara Davin Omar

Out of Control When I Turn My Power On emerged from the assertion that the architecture of the industrial landscape of hydropower on Julevädno (Lule River, Sweden) is a product of extractivism and coloniality. As infrastructure, these switchgears and dams are parts of a network stretching all the way to the capital-intensive, congested realm of Stockholm, and consequently my own existence.

A conductor is an object or material that allows for the flow of electric current and conduction is the transmission between conductors. The word is derived from the Latin condūcō meaning to lead, draw together, assemble, and to connect or unite. It is also related to the word dūcō, meaning to guide. In a world shaped by Modern thought where knowledge has been compartmentalized into separate entities, I decided to trace flows that would highlight the interconnection between sites of this infrastructural network. Therefore, I have carved out a genealogy of hydropower and architecture within the Swedish nation-state firstly through a series of essays.

As a sort of circuit diagram of places, events, individuals, and ideologies, the essays visualize some of the flows of the colonizing apparatus of hydropower. Secondly, the project consists of a series of photomontages, where some of these sites and events are brought together on the same canvas.”

Read more here.

The fundamental pedagogical approach of the course Decolonizing Architecture is based on the articulation of  sitesconcepts, and peopleEach participant is asked to choose a particular site, understood as a site of action and a site of knowledge. Concepts emerging from the research site provide a grounded theoretical approach to the practice. 

During the spring semester Decolonizing Architecture shares the concepts that informed this year individual and collective research.

Senast uppdaterad

Peter Geschwind på Bonniers konsthall

Peter Geschwind, Haunted House: A Trailer, 2019. Konstakademien. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Peter Geschwind, Haunted House: A Trailer, 2019. Konstakademien. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Den 15 februari öppnar Bonniers konsthall för konstnären Peter Geschwinds allkonstverk After Image. Utställningen – som tar hela konsthallen i besittning – färdigställdes efter Geschwinds bortgång 2021. Geschwind var verksam som professor samt tf. rektor vid Kungl. Konsthögskolan mellan åren 2008–2018.

För Kungl. Konsthögskolan var och är konstnären Peter Geschwind oumbärlig. 

När Geschwind 2021 gick bort efter en tids sjukdom beskrev dåvarande rektor Sara Arrhenius honom som en betydande pedagog, en högt uppskattad kollega, men också som en mycket kär vän som hade lämnat henne, konstvärlden och konsthögskolan i stor saknad. 

Peter Geschwind var verksam i Stockholm och utbildad vid bland annat Kungl. Konsthögskolan. Åren 2008–2018 var Peter Geschwind professor i fri konst med inriktning på skulptur vid Kungl. Konsthögskolan.

Sara Arrhenius beskriver konsthögskolan som en perfekt arena för Geschwinds skapande och konstnärstemperament: en möjligheternas plats där han kunde samla studenter, kollegor och gäster i ett lekfullt lärande som handfast utgick från konstens görande i verkstaden och ateljén. 

”Hans orubbliga tro på konsten som en fredad zon och livräddande tillflyktsort och konstnären som en person som måste vara fri att formulera sig själv smittade av sig och blev en avgörande motkraft i tider av undervisningsväsendets byråkratisering och förstelning. Som pedagog var han oändligt uppskattad: nyfiken och öppen för varje students kraft och egna uttryck och med en stark övertygelse att en konsthögskola måste vara en plats för fritt experimenterande och en fristad från konstvärldens krav.”

Under åren 2016–2017 var Peter Geschwind även tf. rektor; Kungl. Konsthögskolan hade drabbats av en förödande brand och en verksamhet i kris krävde hans omsorg, tillsyn och engagemang, mer eller mindre dygnet runt. Trots hans omöjligt svåra uppdrag – som professor, tf. rektor och prorektor – var han hela tiden produktiv som konstnär med nya verk och utställningar.

När Bonniers konsthall den 15 februari öppnar After Image så är det Peter Geschwinds konstnärsskap som tar hela konsthallen i besittning.

Konsthallen nämner ett optiskt experiment och ett arbete som fick lov att fortgå även efter det att Geschwind hade gått bort:

”Med hjälp av personer som stod honom och hans konst allra närmast har Bonniers Konsthall efter bästa förmåga förverkligat utställningen. Vi hoppas att detta blir ett tillfälle för en publik att möta det allra senaste från ett av Sveriges främsta konstnärskap. Utställningen har producerats i Geschwinds anda och ära, och vi hoppas att den magiska upplevelsen av hans verk dröjer sig kvar hos publiken en lång tid framöver.” 

Läs mer om utställningen här.

Senast uppdaterad

Erik Uddén tilldelas Fredrik Roos stipendium

Erik Uddén MA KKH 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Erik Uddén MA KKH 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Erik Uddén, tidigare student vid Kungl. Konsthögskolan, tilldelas 2023 års upplaga av Fredrik Roos stipendium.

Uddén som 2022 tog sin master i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan medverkar med sin stipendiatutställning på Artipelag mellan den 9 februari och 8 mars 2023.

Utöver detta omfattar stipendiet även 650 000 kr.

Stipendiet utdelas med följande motivering:

”Erik Uddén kopplar samman färdiga väggfragment med olika textur och materialitet med gipsbearbetningar och måleriska penseldrag till nya kombinationer, där man aldrig riktigt vet vad som är slumpens skördar från materialets tidigare liv och vad konstnären har tillfört som en medveten handling. Det är i denna öppna situation som man som betraktare känner sig inbjuden till en dialog. Uddén låter sina målningar kopplas ihop till både väggar, tak och golv och ibland något enstaka fönster. Installationerna ingår på detta sätt i en nära dialog med det arkitektoniska rummet och därmed känns också kopplingen till samhället som en naturlig del.”

Läs mer om utställningen och stipendiet här.

Stort grattis!

Senast uppdaterad

OPI Lab | Open Door Sessions

Open Door Session is a monthly fixture arranged by OPI Lab and an opportunity to share what OPI Lab is working with. Please feel welcome to join the discussions over some food, or simply a drink.

Of Public Interest (OPI) Lab is a hub for experimental artistic and architectural practice-based thinking and doing. It is hosted by the Institution for Research and Further Education in Art and Architecture at the Royal Institute of Art in Stockholm. 

The lab asks, in different ways, what is of public interest? — through working on and realizing projects in, around, and in between art and architecture.

OPI Lab has two locations. One is at the Royal Institute of Art, the other is a storefront in an area of Stockholm undergoing significant development. This space is the locus for site specific work, and importantly, it also establishes a visible presence and commitment to a neighborhood.

The work performed at OPI Lab is closely tied to socializing with the surroundings and each other, as a necessary component of building ideas through conviviality. OPI Lab hosts a monthly Open Door Session as a public moment in the space offering food and drinks, discussing and sharing experiences with colleagues, friends, passersby, and people from the neighborhood.

Spring 2023: Open Door Sessions

11 January
8 February
8 March
5 April
3 May
30 May to 3 JuneOpen Door all week
Time:17:00–20:00
Location: OPI Lab, Gröndalsvägen 1, 117 66 Stockholm
Tunnelbana stop:Liljeholmen, then a 5-minute walk, or tram to Trekanten

Please note the space is accessible by several steps. There is unfortunately no ramp or accessible toilet.

To learn more about OPI Lab and the Open Door Sessions, visit the OPI Lab Instagram account @opi_lab and the noticeboard in the storefront window at OPI Lab, Gröndalsvägen 1.

OPI Lab is founded by the artist Jonas Dahlberg and led together with curator and writer Jasmine Hinks. It is hosted by the Royal Institute of Art in Stockholm.

Visit OPI Lab’s storefront at OPI Lab, Gröndalsvägen 1, 117 66 Stockholm, or at the Royal Institute of Art, Flaggmansvägen 1, 111 49 Stockholm.

www.opi-lab.com
studio@of-public-interest.com

Senast uppdaterad

Våren på Galleri Mejan

Elina Maria Eriksson, Time and Space is a luxury, Galleri Mejan 8–17 April 2022

Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans studentgalleri.

Under större delen av året visar våra avgångsstudenter i fri konst sina separatutställningar här. Du hittar galleriet på Exercisplan 3, Skeppsholmen.

Under våren 2023 ställer följande studenter ut:

Lisa Zetterberg
Charlotte Landelius
13/1-22/1

Vernissage: 13 januari 2023

Julius Nord
Elina Birkehag
27/1-5/2

Vernissage: 27 januari 2023

Simon Sjöström
Linnéa Ndangoya Palmcrantz
10/2-19/2

Vernissage: 10 februari 2023

Mari Mattsson
24/2-5/3

Vernissage: 24 februari 2023

Linnea Lindberg
Alex Mahmoud Valijani
10/3-19/3

Vernissage: 10 mars 2023

Breogán Xague
Ksenya Pedan
24/3-2/4

Vernissage: 24 mars 2023

David Grønlykke
Frida Peterson
7/4-16/4

Vernissage: 7 april 2023

Joakim Havaas
Jesper Versterlund
21/4-30/4

Vernissage: 21 april 2023

Simon Ferner
Ester Eriksson
5/5-14/5

Vernissage: 5 maj 2023

Övrigt:

Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning 26/5–9/6 2023
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12

Kungl. Konsthögskolans kandidatutställning 26/5–9/6 2023
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1