Print up!

Projektledare: Esther Ericsson
Medsökande: Charles Stern
“Print up!” (2012-2013)
Esther Ericsson (Kungl. Konsthögskolan) och Charles Stern (Konstfack) kommer att bygga en DIY rapid prototyper (RP) på KKH och därigenom undersöka de konceptuella och praktiska möjligheter som demokratiseringen av dessa teknologier kan medföra. Projektet kommer att engagera studenter i arbetet och agera som en kanal mellan de två högskolorna. ”Print up!” jämför dessa ickeindustriella former av tillverkning till dagens rörelser för social rättvisa. Projektet ska skapa ett kritiskt förhållningssätt till frågor om hållbarhet och ’low-tech printing’ samt hur RP kan betraktas som en upplösande kraft vad gäller copyright-lagar och konfronterandet mot ekonomiska strukturer.
Jonathan Keep visit
The RepRap project
About Charlie Stern