Projektledare: Rado Istok. Medsökande: Marie-Louise Richards och Natália Rebelo (2018-)

’Med avstamp i vår delade uppfattning av arkitektur som ett fält som till stor del domineras av en heterosexuell, cis-manlig, Eurocentrisk norm som till stor del påtvingar gestaltning av rum på ’andra’, vill vi tillägna vårt forskningsprojekt till rumsliga praktiker som är baserade utifrån minoritets positioner med utgångspunkt i genus, sexualitet och ras. Detta med en förhoppning om att förankra forskningsprojektet i dåtid, samtid och framtid genom att återvinna förlorade och bortglömda kopplingar, men även genom att etablera nya mellan Stockholm och andra kontexter som sin geografiska avlägsenhet till trots delar samma angelägenheter. Vi tror att kollektivt arbete är det bästa sättet att närma oss en intersektionell förståelse av rum där forskning har potential att bli mer än summan av sina delar. Vi hoppas därför på att genom vårt forskningsprojekt etablera nya vokabulärer utifrån rumsliga praktiker och metoder för minoritetsfrågor utifrån identitet.’