Folkets hus i Malmö (1948). Arkitekt Hans Westman. Foto: Arne Ingers (Digitalt museum)


 
Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva.
Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, antikvarier, civilingenjö­rer, projektledare, konservatorer med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet.  Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom kvalificerad ombyggnad kan komma att godkännas.
Läsårets tema är Demokratins byggnader. 1918 fattades ett principbeslut om att införa demokrati med allmän rösträtt i Sverige. De hundra år som följt har förändrat det svenska samhället i grunden. 1900-talet blev folkrörelsen tid, folkbildningens, fackföreningarnas och så småningom välfärdens.
Kurstemat fokuserar på byggnader som uppfördes i denna anda – kulturhus, stadshus, medborgarhus och bibliotek etc. Dessa projekt genomfördes ofta med höga ambitioner inom såväl arkitektur, offentlig konst som utemiljö. De skapade mötesplatser i ett nytt, demokratiskt styrt land. I stort sett varje kommun kan uppvisa exempel på symbolbyggnader från denna tid. De manifesterar både en ideologi och det offentligas kompetens som byggherre.
Idag omdanas miljöerna snabbt. Engagemanget i ideella rörelser är lägre, bibliotekens roll ändras, ny teknik och samhällskrav skapar förändringsbehov, en del anläggningar har privatiserats. Hur hanterar man det byggda kulturarvet i denna omvandling? Hur kan dessa byggnader och miljöer bli en del av ett hållbart samhälle och utvecklas med bibehållna kvaliteter på ett sätt som blir begripligt för kommande generationer?
Kursupplägg
Första delen av utbildningen skapar en gemensam kunskapsbas, med inventeringar, uppmätningar, historik och kulturhistorisk värdering. I andra delen utförs projektarbeten kopplade till läsårets tema, som avslutas med en publikation och/eller en utställning. Genom hela läsåret löper föreläsningar och uppgifter inom restaureringshistoria och restaureringsideologi, samt arkitekturhistoria sett i relation till restaurering. Traditionella material, bygg- och hantverksmetoder undersöks i relation till dagens krav på hållbarhet och resurshantering.
Undervisningen innehåller projektarbeten i team och enskilt, föreläsningar, studiebesök, seminarier, workshops och resor. I kursen medverkar en rad gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område.
Period 1 – INVENTERING. Fältarbete / Uppmätning / Dokumentation
Period 2 – HISTORIK. Arkivstudier / Kulturhistorisk värdering / Analys / Litteraturseminarier
Period 3 + 4 – TEORI, PRAKTIK, TILLÄMPNING. Restaureringsprocessen; projekt- och projekteringsmetodik, bevarande, tillägg, omvandling, utveckling / Gestaltningsförslag
Period 5 – FÖRMEDLING. Presentation och definition av det byggda kulturarvet; tillgänglighet, användandet, bilden av kulturarv / Lagstiftning / Myndigheter / Internationella konventioner
Information och ansökan
Kursen omfattar 60 högskolepoäng (hp) och innebär heltidsstudier. De schemalagda momenten är samlade i fem kursperioder där helgarbete kan förekomma. Kursstart 9 september, kursveckor HT 37-39 och 45–47. VT 3–5, 11–13 och 19–21. Studieuppgifter ges mellan kursperioderna men det är då fritt att själv disponera sin tid. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma.
Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 6.500 kr/termin, sammanlagt 13.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.
Kursplan: Restaureringskonst – Demokratins byggnader -60 hp-2019
[study_facts]
Ansökan
Ansökan sker digitalt med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt relevant arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande). 20 studenter antas till kursen.
Ansökningslänk: https://ansok.kkh.se/rest_2019
Sista ansökningsdag: 10 maj 2019, kl 24.00 (förlängd).
Kontakt: Lektor Cecilia Sagrén, cecilia@kkh.se
Mer info: www.kkh.se/education/restaureringskonst
Finansiering och studieavgifter
Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för anmälningsavgiften är densamma som för ansökan. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Info about fees 2019