Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Individuellt konstnärligt arbete, 18 hp och Den kollaborativa praktikens förhållningssätt, 18 hp

I år ger KKH två sommarkurser: Individuellt konstnärligt arbete, 18 hp ledd av Thomas Elovsson och kursen Den kollaborativa praktikens förhållningssätt, 18 hp, som leds av Emanuel Almborg och Olivia Plender. Båda kurserna löper på heltid under hela sommaren 3/6 – 30/8 2019.

Individuellt konstnärligt arbete, 18 hp

Utifrån en individuell studieplan formulerar studenten frågeställningar, processer och teoretiska aspekter som rör det projekt studenten kommer att genomföra under kursen. Undervisningen bedrivs i form av inledande seminarium, handledningssamtal och vid kursens slut presenterar studenterna sina arbeten i en informell utställning på KKH. Efter att projekten presenterats, kommer gruppen tillsammans kritiskt reflektera över de individuella projekten och arbetsprocessen.
Urvalet till kursen görs baserat på det förslag till individuell studieplan som ingår i ansökan. Bedömningen görs utifrån det föreslagna projektets genomförbarhet och förväntade kvalitet.
För mer information, se kursplan: Sommarkurs – Individuellt Konstnärligt arbete – 18 hp – 2019
Ansök med förslag på individuellt upplagda studier/projekt för studieperioden (en A4). Arbetsprover behöver inte laddas upp.

Den kollaborativa praktikens förhållningssätt, 18 hp

Med hjälp av praktiska och teoretiska metoder undersöker kursen Den kollaborativa praktikens förutsättningar hur historiska narrativ och metoder kopplade till radikal teater, pedagogik och performance är betydelsefulla för kollaborativa och samhällsengagerade praktiker i samtida bildkonst och film. Parallellt sker praktiska övningar och studenterna utvecklar kollaborativa projekt i grupp och reflekterar över förutsättningarna för en kollektiv praktik.
Undervisningen är till största del koncentrerad till tre workshop- och seminarieveckor. Genom hela kursen samarbetar studenter i grupper kring ett kollaborativt projekt som laboreras fram under den första workshop- och seminarieveckan. Mellan seminarieveckorna ges individuell handledning på plats eller på distans. Efter den första workshop- och seminarieveckan kan studenter ta initiativ till att utveckla de kollaborativa projekten med en eller flera partners utanför högskolan. Kursen avslutas med den tredje workshop- och seminarieveckan där samarbetsprojekten slutredovisas i relation till kursens frågeställningar i form av en kritisk reflektion i grupp.
Urval sker utifrån personligt brev som beskriver den sökandes konstnärliga arbete och motiv till att undersöka kollaborativa metoder. Bedömningen görs utifrån den konstnärliga praktikens kvalitet och utifrån dess relevans för kursens ämnesområde.
För mer information, se kursplan: Sommarkurs Den kollaborativa praktikens förhållningssätt – 18 hp-2019
Ansök med personligt brev och motivering (en A4). Arbetsprover behöver inte laddas upp.
[study_facts]