Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Årets sommarkurs på KKH sker 4/6 – 26/8, 18 hp. Kursen leds av Tomas Elovsson och inleds med ett seminarium, där handledaren presenterar projektet för gruppen och gemensamt diskuterar individuella studieplaner och projektens genomförande.
Därefter följer eget arbete och individuell handledning i form av ateljébesök. Vid kursens slut presenterar studenterna sina arbeten i en informell utställning eller motsvarande. Denna kommer att äga rum i KKH:s lokaler. Efter att projekten presenterats, kommer gruppen tillsammans kritiskt reflektera kring styrkor och svagheter kring verken.
[study_facts]

Urval

Urvalet görs baserat på det förslag till individuell studieplan som ingår i ansökan.

Kursens innehåll

Studenten beskriver själv i en individuell studieplan utifrån den förutsättning som presenteras i början av kursen. Studenten formulerar sedan de frågeställningar, processer och teoretiska aspekter som rör det projekt studenten kommer att genomföra.
Kursen syftar till:
– reflektion kring studentens egna konstnärliga praktik, genom analys, kritiskt tänkande och skapande.
– att främja förmågan att realisera idéer genom skapande och kritisk reflektion.
– presentation av studentens verk.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
– upprätta och följa en egen individuell studieplan
– kunna formulera idéer kopplade till studentens egna konstnärliga praktik
– reflektera kring den konstnärliga produktionen utifrån ett kritiskt perspektiv
– redogöra för sin egen arbetsprocess
– kommunicera idéer till övriga i studentgruppen
– redogöra för val och strategier i samband med presentationen av det färdigställda verket
Kursupplägg och kursens delkurser/moment
Kursen omfattar följande delar:
Gruppseminarium
Eget konstnärligt arbete
Grupputställning/presentation
Gruppkritik
Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer
Utställning/presentation av projektet, samt en muntlig redovisning och deltagande i en slutkritik,
som tydligt redovisar att man uppnått kursens lärandemål.
Ansök med förslag på individuellt upplagda studier/projekt för studieperioden (en A4). Arbetsprover behöver inte laddas upp.

Följ denna länk till ansökningssidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursplan – Sommarkurs 18-19