Dokumentarkiv


Alkohol-och-drogpolicy


Kungl. Konsthögskolans lönepolicy_2021-04-28


Anställningsordning
Riktlinjer för affiliering
Riktlinjer för annonsering vid anställning och anslående av beslut om anställning
Riktlinjer för kallelse av professor
Rutiner för lärar- och doktorandförslagsnämnden


Antagningsordning
Examensordning


Arbets- och studerandemiljöpolicy
Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkorBrandskyddspolicy
Riktlinjer avseende nyttjande av lokalen Valvet för fester och arrangemang
Riktlinjer för brandskyddsarbetet vid Kungl. Konsthögskolan


Arbetsordning för rektorsrekrytering
Arbetsordning
Besluts- och delegationsordning
Förvaltningschefens delegation per befattningshavare
Rektors delegation per befattningshavare


Att anmäla misstanke om disciplinförseelse
Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier
Ritklinjer för jäv, hantering av jäv samt vägledning vid bedömning av jävHandbok för informations- och IT-säkerhet vid Kungl. Konsthögskolan


Ordning för institutionsnämnd för institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst
Ordning för institutionsnämnd för institutionen för programutbildning inom fri konst
Riktlinje för sammansättningen av institutionsnämnd för institutionen för programutbildning inom fri konst
Riktlinje för sammansättningen av institutionsnämnden för institutionen för forskning och vidareutbildning inom fri konst
Rutiner ärendehantering institutionsnämnder och högskoleråd


Hemsidans innehåll samt ansvarsfördelning
Intranätets innehåll samt ansvarsfördelning
Kommunikationspolicy
Rutiner för uppdatering av hemsida samt intranät
Språkpolicy


Policy för kvalitetssäkring och -utveckling av utbildning vid Kungl. Konsthögskolan


Miljöpolicy


Representationspolicy


Riktlinjer för resor och möten
Rutiner studieresor


Process för nya post-masterkurser - tidsaxel
Riklinjer för kursvärderingar
Riktlinjer för halvfartsstudier vid Kungl. Konsthögskolan
Riktlinjer för hantering av stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Riktlinjer för schemaläggning
Riktlinjer för studentinflytande
Riktlinjer för tillgodoräknande
Upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner


Riktlinjer för styrdokument
Rutin för rektorsbeslut


Kursplan Byggnadskonst 60 hp 22_23
Kursplan Restaureringskonst 60 hp 22_23
Kursplan Restaureringskonst Fördjupningskurs 30 hp 22_23
Kursplan-baskurs i konstens teorier och historier 4,5 hp
Utbildningsplan program i fri konst
kursplan fortsättningskurs i konstens teorier och historier 4,5 hp
kursplan självständigt arbete kandidatnivå 15 hp
kursplan självständigt arbete masternivå 30 hp


Kungl. Konsthögskolans årsredovisning 2021
Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag 2023-2025
Kungl. Konsthögskolans verksamhetsplan 2022


Kungl. Konsthögskolans strategi 2022-2025
Kungl. Konsthögskolans vision 2019-2024