För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Organisation

Organisationsplan för Kungl. Konsthögskolan.

Konsthögskola och myndighet

Kungl. Konsthögskolan är en konsthögskola och en myndighet som råder under Utbildningsdepartementet. Verksamheten finansieras till stor del av statliga anslag, och delar av den forskning som bedrivs här finansieras genom anslag från till exempel Vetenskapsrådet. Vi verkar inom ramen för vad som står i högskolelagen och högskoleförordningen.

Kungl. Konsthögskolans uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom konst. Vårt uppdrag definieras i lagar och förordningar samt i de regleringsbrev som finns hos Ekonomistyrningsverket:

Styrelse

Styrelsen är Kungl. Konsthögskolans högsta beslutande organ och hanterar frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Styrelsens består av externa företrädare som utses av regeringen för en treårsperiod. Därutöver ingår rektor, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och fackliga representanter i styrelsen.

Ordförande

Ewa Kumlin, chef för Svenska Institutet i Paris

Vice ordförande

Lars Nittve, verkställande direktör 

Rektor

Sara Arrhenius

Ledamöter utsedda av regeringen för perioden
1 maj 2020 –30 april 2023

Therése Ivekby Gardell, universitetsdirektör
Annika Levin, kulturkonsult
Joakim Stymne, generaldirektör
Erik Westin, affärs- och fastighetsutvecklare
Matts Leiderstam, konstnär
Dragana Vujanovic Östlind, chefsintendent

Lärarrepresentanter

Åsa Andersson Broms
Cecilia Sagrén
Sophie Tottie

Studentrepresentanter

Moa Engström
Shaon Chakraborty
Nicole Khadividombali

Fackliga representanter

Åsa Andersson, SACO-S
Göran Svennborn, ST-ATF

Adjungerande

Björn Larsson, t.f. prorektor
Anna Wennergrund, förvaltningschef 
Rektors sekreterare  

Ledning

Kungl. Konsthögskolans ledning består av rektor, prorektor och förvaltningschef.

Rektor

Sara Arrhenius leder verksamheten och är Kungl. Konsthögskolans främsta konstnärliga och akademiska företrädare. Rektor är ansvarig myndighetschef och ledamot i högskolans styrelse.

Vikarierande rektor

Romulo Enmark är rektorsråd och under hösten 2020 vikarierande rektor.

Prorektor

Björn Larsson är t.f. prorektor, vilket innebär att han är ställföreträdande när rektor är frånvarande. Prorektor är ordförande i den kollegiala utbildnings- och forskningsnämnden och i lärarförslagsnämnden.

Fredrik Ehlin ingår i högskolans ledning sedan 2016 och har varit anställd sedan 2011. Fredrik Ehlin är prorektor.

Förvaltningschef

Anna Wennergrund är förvaltningschef och ansvarig för Kungl. Konsthögskolans förvaltningsorganisation.

Förvaltningschefen fattar beslut inom sin delegation och ansvarar för förvaltningens beredning av ärenden som rektor eller högskolestyrelsen ska fatta beslut om. I uppdraget ingår att säkerställa ett gott stöd till utbildning och forskning. Förvaltningschefen är ansvarig för att Kungl. Konsthögskolan ska uppfylla kraven som myndighet.

Rektorsstab

Rektorsstaben är ett administrativt stöd till rektor. I staben ingår Romulo Enmark, rektorsråd; Björn Larsson, tf prorektor; rektors sekreterare; Oliver Krug, kommunikationschef; Joakim Carlson, kommunikatör; och Magnus Kirchhoff, utbildningsledare.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på Kungl. Konsthögskolan är integrerat i verksamheten på alla nivåer och utgår från vår vision och våra styrande dokument. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på ett cirkulärt arbete i fyra återkommande steg: planering, analys, utveckling, och genomförande.

Kungl. Konsthögskolan har de senaste åren arbetat med att ta fram grunderna för ett kvalitetssystem. Bland annat har högskolan tagit fram en vision samt en process för visionsarbete, utvecklat processer för verksamhetsplanering och verksamhetsberättelser. Kungl. Konsthögskolan har även initierat en översyn av högskolans styrande dokument.

Läs mer och ladda hem Kungl. Konsthögskolans kvalitetspolicy.

UKÄ bedömargruppens yttrande (pdf).

UKÄ beslut Kungl. Konsthögskolan (pdf).

Kungl. Konsthögskolans kvalitetssamordnare är Sara Collmar.

Kollegium

Kungl. Konsthögskolans kollegium består av högt utbildade och erfarna lärare. De flesta av våra lärare är konstnärer eller arkitekter och har en aktiv och ansedd konstnärlig praktik. I kollegiet finns också mycket erfarna tekniker och hantverkare som stöder studenterna i verkstäderna. Vårt kollegium samlar lärare med olika konstnärliga inriktningar och erfarenheter från olika delar av världen.

Förvaltning

Förvaltningen är högskolans administrativa stöd till undervisning och forskning. Dess olika enheter ansvarar för ekonomi, HR, fastigheter, it, kvalitetsutveckling samt utbildnings- och forskningsadministration. I förvaltningen ingår även registratur, arkiv och bibliotek.

Förvaltningschef är Anna Wennergrund.

Nämnder och råd

Våra nämnder och råd har representanter från såväl ledning som medarbetare och studenter.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnder sätts samman vid antagning till program och fristående kurser. I antagningsnämnderna finns även Kungl. Konsthögskolans studenter representerade, och i antagningsnämnden till programmen ingår även en extern ledamot.

Antagningsnämnd för 2021-22:
Asier Mendizabal (ordförande)
Kristina Jansson
Natasha Marie Llorens
Sophie Tottie
Diana Agunbiade-Kolawole
Martin Christensen 

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter. Rektor är ordförande för disciplinnämnden Nämnden består i övrigt av en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, och en företrädare för lärarna vid högskolan, som rektor utser. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Ledamöter

Sara Arrhenius (ordf.)
lagfaren ledamot
Marie-Louise Richards
Mattias Andersson, studentrepresentant
Sara Ekholm Eriksson, studentrepresentant

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden lämnar förslag när en ny lärare ska anställas. Nämnden består av prorektor (ordförande), två professorer, en lektor/adjunkt och en studentrepresentant.

Ledamöter

Björn Larsson (ordf)
Lone-Pia Bach
Lina Selander
Åsa Andersson-Broms
Mattias Andersson, studentrepresentant

Suppleanter

Natasha Marie Llorens
Ming Wong
Nadia Hebson/Lina Bjerneld

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Det innefattar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Rådet består av förvaltningschef (ordförande) samt personal- och studentrepresentanter.

Ledamöter

Anna Wennergrund (ordf)
Richard Stöhr
Gustavo Navarro
Kajsa Fogelberg
Andreas Hammar (SACO)
Tomas Nilsson
Åsa Andersson (huvudskyddsombud)
Annette Felleson (ST)
Valentin Malmgren, studentrepresentant
Leila El Harfaoui, studentrepresentant

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden tar upp personalärenden när det gäller skiljande av tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Nämnden består av rektor (ordförande), personalföreträdarna i styrelsen samt ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Ledamöter

Sara Arrhenius, rektor (ordf.)
Göran Svenborn (personalrepresentant, ST-ATF)
Styrelseledamot (ny person ska utses)
Mikael Beckman-Thoor (SACO)
Andreas Hammar (SACO-S)

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden behandlar frågor som rör utbildning och forskning. Nämnden är navet i högskolans kvalitetsarbete. Här granskar kollegor lärosätets utbildning och forskning. Nämnden består av prorektor (ordförande), tre professorer, två lektorer, en adjunkt, en doktorand samt två studentrepresentanter.

Ledamöter

Björn Larsson, t.f. prorektor, ordförande
Asier Mendizabal, professor
Lone-Pia Bach, professor
Ming Wong, professor
Lina Bjerneld, professor
Carl Johan Erikson, lektor
Ulrika Rosengren-Gustafsson, adjunkt
Oscar Lara, doktorand
Valentin Malmgren, studentrepresentant
Nicole Khadividombali, studentrepresentant

Studentkåren

Kungl. Konsthögskolans studentkår Club Mejan för studenternas talan och finns representerad i Kungl. Konsthögskolans styrelse, nämnder och råd.

Styrelse

Dalia Omer Tapper
Nicole Khadividombali
Sanna Albenius
Cilia Wagén
Valentin Malmgren
Sara Ekholm Eriksson

Kontakt: clubmejan@kkh.se

Årsredovisning

Kungl. Konsthögskolan upprättar årligen årsredovisning och budgetunderlag. Detta för att möjliggöra uppföljning, budgetering och prövning av oss som myndighet.

Årsredovisningar och budgetunderlag
Kungl. Konsthögskolan 2020 (pdf)
Kungl. Konsthögskolan 2019 (pdf)
Kungl. Konsthögskolan 2018 (pdf)
Kungl. Konsthögskolan 2017 (pdf)
Kungl. Konsthögskolan 2016 (pdf)
Kungl. Konsthögskolan 2015 (pdf)
Budgetunderlag 2021-2023 (pdf)

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen anger inriktningen för Kungl. Konsthögskolan. Här konkretiseras visionen för vad som ska hända under det kommande året, och det är här som verksamheten får en gemensam bild av vad som ska uppnås och följas upp.

Vår verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår och ligger till grund för akademiernas och avdelningarna planering.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2020 (pdf)

Styrdokument

Så styrs verksamheten

Kungl. Konsthögskolans styrdokument beskriver och reglerar hur vår verksamhet ska utföras. Kungl. Konsthögskolan är en myndighet, och dokumenten reglerar de lagar och förordningar som gäller offentlig verksamhet.

Arbetsordning

Arbetsordningen (pdf) reglerar hur Kungl. Konsthögskolans organisation ser ut. Här framgår hur övergripande uppgifter är delegerade inom organisationen, vem som får fatta beslut i olika frågor och hur besluten ska handläggas och dokumenteras.

Arbetsordningen från och med den 1 september 2021 (pdf).

Anställningsordning

Anställningsordningen (pdf) beskriver vad som gäller för anställning av lärare samt forskare och doktorander. Här står också vem som fattar beslut om rekrytering och hur det sker. Kungl. Konsthögskolans rekryteringsprocess ska vara transparent och tydlig. Även lärarförslagsnämndens uppdrag finns definierat, liksom hur en befordran sker.

Antagningsordning

Antagningsordningen (pdf) beskriver vilka regler som gäller för ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor. Här står hur urvalet ska ske samt vad som gäller för anstånd och studieuppehåll. Därutöver framgår hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas och hur beslut överklagas.

Examensordning

Examensordningen (pdf) beskriver vilka examina som ges vid Kungl. Konsthögskolan samt hur examens- och kursbevis utfärdas.

Styrdokument
Arbetsordning (pdf)
Anställningsordning (pdf)
Antagningsordning (pdf)
Examensordning (pdf)

Policyer

Alkohol- och drogpolicy

Kungl. Konsthögskolans alkohol- och drogpolicy (pdf) syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter. Policyn gäller såväl personal som studenter.

Tillgänglighetspolicy

Kungl. Konsthögskolan ska ha en god arbets- och studiemiljö för alla. Personer som har en funktionsvariation ska kunna arbeta eller studera hos oss på lika villkor som andra.

Vårt mål är att samtliga undervisningslokaler ska vara tillgängliga för alla studenter. På skolan finns en studentateljé anpassad för personer med fysisk funktionsvariation. Inför läsårsstart skickar vi en förfrågan till nya studenter om det finns behov av individuell anpassning på grund av funktionsvariation.

Biblioteket hjälper studenter som har ett läshinder att ansöka om ett konto för anpassad kurslitteratur hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Jämställdhet

Jämställdhet och likabehandling är viktiga förutsättningar för att Kungl. Konsthögskolan ska nå hög kvalitet på utbildningarna. Detta arbete omfattar studenter och anställda.

Vårt arbete med jämställdhet ska vara en integrerad del i såväl det dagliga praktiska arbetet som i rutiner och planer. Vi arbetar intersektionellt med fokus på flera maktstrukturer parallellt och hur dessa även kan samverka och påverka varandra. Vi arbetar med jämställdhet inom ramen för vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor, i rekryteringar och i vårt arbete med aktiva åtgärder, i första hand via vårt råd för arbetsmiljö och lika villkor.

Arbetsmiljö och säkerhet

Kungl. Konsthögskolan arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö utifrån gällande lagstiftning. Vi har interna policyer och regler för att värna om både studenternas och personalens hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

I våra verkstäder, främst plast- och skulpturverkstäder, används ett flertal olika polymera plastmaterial, till exempel härdplaster. Arbetsmiljöverket föreskriver att de som hanterar härdplaster ska genomgå en hälsoundersökning. Därför erbjuder vi alla studenter som planerar att arbeta i plast- och skulpturverkstäderna att genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning innan arbeten påbörjas.

Trakasserier och diskriminering

I händelse av att en student utsätts för trakasserier (i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och ålder) rekommenderas studenten att vända sig till studentombudet, examinerande professor eller annan personal som studenten har förtroende för

Den som känner sig utsatt har rätt att söka råd, stöd och information i frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, utan att behöva göra en formell anmälan.

Den som har synpunkter eller klagomål på personalens bemötande eller handläggningstider vänder sig till personalchefen. Personalen omfattas av de arbetsrättsliga lagarna, medan det för studenter kan vidtas disciplinära åtgärder enligt 10 kap. Högskoleförordningen.

Dokument
Tillgänglighetspolicy
Arbets- och studerandemiljöpolicy
Kvalitetspolicy (pdf)
Alkohol- och drogpolicy (pdf)
Språkpolicy (pdf)
Utvärderingspolicy