För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Organisation

Organisationsplan för Kungl. Konsthögskolan

Konsthögskola och myndighet

Kungl. Konsthögskolan är en konsthögskola och en myndighet som råder under Utbildningsdepartementet. Verksamheten finansieras till stor del av statliga anslag, och delar av den forskning som bedrivs här finansieras genom anslag från till exempel Vetenskapsrådet. Vi verkar såväl inom ramen för vad som bland annat står i högskolelagen och högskoleförordningen som inom ramen för Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, (ESG).

Kungl. Konsthögskolans uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom konst. Vårt uppdrag definieras i lagar, förordningar, ESG och i de regleringsbrev som finns hos Ekonomistyrningsverket.

Kungl. Konsthögskolans verksamhet regleras också genom interna mål- och styrdokument och verksamheten redovisas i årsberättelser och genom utvärderingar. Dessa återfinns i lärosätets dokumentarkiv.

Styrelse

Styrelsen är Kungl. Konsthögskolans högsta beslutande organ och hanterar frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Styrelsens består av externa företrädare som utses av regeringen för en treårsperiod. Därutöver ingår rektor, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och fackliga representanter i styrelsen.

Ordförande
Ewa Kumlin, verkställande direktör

Vice ordförande

Rektor
Sanne Kofod Olsen

Ledamöter utsedda av regeringen för perioden
1 maj 2023 –30 september 2024

Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör
Ewa Kumlin, verkställande direktör
Matts Leiderstam, bildkonstnär
Per Olsson Fridh, generaldirektör
Anna Serner, konsult
Dragana Vujanovic Östlind, chefsintendent
Karina Ericsson Wärn, rektor

Lärarrepresentanter
Lars Hammarström
Lone-Pia Bach 
Kristina Jansson

Studentrepresentanter
Roda Abdalle
Hedwig Wijkström
Marie Karlberg

Fackliga representanter
Jenny Olsson, SACO-S
Göran Svenborn, ST-ATF

Adjungerande
Lina Bjerneld, prorektor
Björn Larsson, prorektor
Malin Hell, förvaltningschef 
Sarah Heuberger, rektors sekreterare  

Ledning

Kungl. Konsthögskolans ledning består av rektor, prorektorer, förvaltningschef samt prefekter.

Rektor
Sanne Kofod Olsen leder verksamheten och är Kungl. Konsthögskolans främsta konstnärliga och akademiska företrädare. Rektor är ansvarig myndighetschef och ledamot i högskolans styrelse.

Prorektorer
Lina Bjerneld är prorektor samt ställföreträdande rektor med ansvar för lärarförslagsnämnden.                   

Björn Larsson är prorektor med övergripande ansvar för lärosätesansvar för kvalitetssäkring av utbildning.

Förvaltningschef
Malin Hell är förvaltningschef med ansvar för beredning av ärenden som rektor eller högskolestyrelsen ska fatta beslut om. I uppdraget ingår att säkerställa gott stöd till utbildning och forskning samt svara för att lärosätet uppfyller kraven som myndighet. 

Prefekter
Agneta Linton är prefekt för Institutionen för programutbildning inom fri konst.

Petra Bauer är prefekt för Institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst.

Institutioner och institutionsnämnder

Kungl. Konsthögskolan har två institutioner: 

Institutionen för programutbildning inom fri konst erbjuder utbildningar inom ämnet fri konst som i sin tur är indelat i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där lärosätet har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Området text omfattar konstteori, konsthistoria och skrivande – de diskursiva praktiker som omger konsten och som konstnärliga praktiker använder sig av. Varje område leds av en områdesansvarig:

Verksamheten vid institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst är inriktad mot vidareutbildning på avancerad nivå i gränslandet mellan fri konst och arkitektur. Institutionen har också ett särskilt ansvarar för lärosätets forskning och samarbete som rör forskarutbildning. 

Vid bägge institutionerna finns en institutionsnämnd som dels är rådgivande mot prefekt, dels är beslutande i kollegiala frågor som rör utbildning och forskning.

Institutionsnämnder

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för programutbildning inom fri konst:

Ordförande
Agneta Linton, prefekt

Ordinarie
Asier Mendizabal
Åsa Andersson Broms
Axel Andersson
Emma Kihl
Jenny Olsson
Marie Karlberg, studentrepresentant

Suppleanter
Carl Johan Erikson
Lars Hammarström
Annette Felleson
Oliver Amadeus, studentrepresentant

Områdesansvariga
Ming Wong, Mindepartementet
Lina Bjerneld, 2D
Johanna Gustafsson Fürst, 3D
Natasha Marie Llorens, text

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst:

Ordförande
Petra Bauer, prefekt

Ordinarie
Lone-Pia Bach
Jonas Dahlberg
Elof Hellström
Jasmine Hinks
Marie-Louise Richards

Suppleanter
Simon Goldin
Alessandro Petti
Vakant, suppleant för adjunkt

Studenter
Vakant, studentrepresentant, ordinarie
Vakant, studentrepresentant, suppleant

Högskolerådet

Högskolerådet består av Rektor och institutionsnämndernas ordinarie ledamöter och är rådgivande mot rektor i strategiska frågor och hanterar ärenden som är av betydelse för hela lärosätet och som kräver att institutionsnämnderna fattar likadana parallella kollegiala beslut.

Förvaltning

Förvaltningen svarar för högskolans administrativa stöd till styrelse rektor och institutioner. Förvaltningens medarbetare har hög kompetens och arbetar systematiskt för att ge kärnverksamheten de bästa förutsättningarna för att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. Förvaltningen består av fyra enheter och leds av förvaltningschefen.

Rektors kansli
Fastighets- och IT enheten
HR- och ekonomienheten
Utbildnings- och forskningsenheten
I förvaltningen ingår även registratur, arkiv och bibliotek.

Övriga nämnder och råd

I våra övriga nämnder och råd ingår representanter från såväl ledning som medarbetare och studenter.

Antagningsnämnder
Antagningsnämnder sätts samman vid antagning till program och fristående kurser. I antagningsnämnderna finns även Kungl. Konsthögskolans studenter representerade, och i antagningsnämnden till programmen ingår även en extern ledamot. Ledamöterna i Antagningsnämnderna varierar år från år.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter. Rektor är ordförande för disciplinnämnden Nämnden består i övrigt av en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, och en företrädare för lärarna vid högskolan, som rektor utser. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Ledamöter:
Sanne Kofod Olsen (ordf.)
Magnus Åhammar, lagfaren ledamot
Marie-Louise Richards, ordinarie
Andreas Hammar, suppleant
Niels Engström, studentrepresentant
Mio Nielsen, studentrepresentant

Lärar- och doktorandförslagsnämnden
Lärarförslagsnämnden lämnar förslag när en ny lärare ska anställas. Nämnden består av ordförande, två professorer, en lektor/adjunkt och en studentrepresentant.

Ledamöter:
Lina Bjerneld (ordförande)

Ordinarie:
Jonas Dahlberg
Natasha Marie Llorens
Rut Karin Zettergren
Jørgen Eide, studentrepresentant

Suppleanter
Carl Johan Erikson
Linus Klangflod, studentrepresentant

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor
Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Det innefattar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Rådet består av förvaltningschef (ordförande) samt personal- och studentrepresentanter.

Ledamöter:
Förvaltningschef Malin Hell (ordf)
Rickard Stöhr
Petra Bauer
Agneta Linton
Gustavo Navarro
Kajsa Fogelberg
Guangjuan Zhang (SACO)
Tomas Nilsson
Åsa Andersson (huvudskyddsombud)
Annette Felleson (ST)
Maria Toll, studentrepresentant
Sebastian Lindén, studentrepresentant

Personalansvarsnämnden
Personalansvarsnämnden tar upp personalärenden när det gäller skiljande av tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Nämnden består av rektor (ordförande), personalföreträdarna i styrelsen samt ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Ledamöter:
Sanne Kofod Olsen, rektor (ordf.)
Göran Svenborn (ST-ATF)
Mikael Beckman-Thoor (SACO)
Andreas Hammar, ersättare (SACO-S)
Ulrika Gustavsson Rosengren
Johanna Gustafsson Fürst, ersättare

Kvalitetsarbete

Kungl. Konsthögskolans systematiska kvalitetsarbete är grunden för utvecklingen av vår verksamhet och bedrivs på alla nivåer och involverar samtliga medarbetare och studenter. 

Vårt kvalitetssäkringssystem kan beskrivas som en ständigt pågående dialog mellan lärare, studenter, ledning, förvaltning och omvärldsrepresentanter kring utbildningens och forskningens innehåll, utformning, genomförande och kvalitet. 

Lika villkor, inkludering, hållbarhet, internationalisering och samverkan är viktiga aspekter som beaktas för att vår utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet. 

Kvalitetsarbetet bedrivs cykliskt och ska vara ändamålsenligt och resurseffektivt. Högskolans alla processer ska kännetecknas av transparens och lika villkor. 

Riktlinjen för kvalitetssäkring av utbildning och forskning vid Kungl. Konsthögskolan, säkerställer, tillsammans med våra övriga styrdokument, konstnärlig såväl som akademisk integritet och frihet inom vår utbildning och forskning och att eventuella oegentligheter i verksamheten uppmärksammas.

Ladda ner ”Riktlinje för kvalitetssäkring av utbildning och forskning vid Kungl. Konsthögskolan” (pdf) här.

Lärarkår

Kungl. Konsthögskolans lärarkår består av högt utbildade och erfarna lärare. De flesta av våra lärare är konstnärer eller arkitekter och har en aktiv och ansedd konstnärlig praktik. I kollegiet finns också mycket erfarna tekniker och hantverkare som stöder studenterna i verkstäderna. Vårt kollegium samlar lärare med olika konstnärliga inriktningar och erfarenheter från olika delar av världen.

Studentkår

Kungl. Konsthögskolans studentkår Club Mejan för studenternas talan och finns representerad i Kungl. Konsthögskolans styrelse, nämnder och råd.
Kontakt: clubmejan@kkh.se

Dokumentarkiv

Visselblåsarfunktion

Varför visselblåsa?

Kungl. Konsthögskolan strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. För att tillsammans motverka och förebygga eventuella missförhållanden inom myndigheten erbjuder vi dig som är eller har varit verksam vid Kungl. Konsthögskolan möjligheten att visselblåsa, se mer om detta nedan.

Kungl. Konsthögskolan använder Visslans visselblåsarkanal. Kanalen säkerställer din anonymitet och du når den genom att klicka här: Till Visslans visselblåsarkanal.

Vem kan rapportera?

Du som är eller har varit verksam vid Kungl. Konsthögskolan kan använda dig av Visslans visselblåsarkanal.

Är du osäker, uppmuntrar vi dig att läsa mer i Riktlinje för hantering av visselblåsning. Du hittar den i högskolans dokumentarkiv under ”Visselblåsning”.

Vad kan rapporteras?

Vid misstanke om missförhållanden inom högskolan – och om dessa missförhållanden bedöms ha ett allmänintresse – finns möjlighet att visselblåsa. Mer om detta finns att läsa i Riktlinje för hantering av visselblåsning: ”Visselblåsning”.

Du behöver i din rapport inte presentera bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter som saknar relevans för rapporteringen kommer att raderas. Ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Kontaktuppgifter till Okapia AB: Email: clientsupport@visslan.se
Växelnummer: +46 10-750 08 10

Årsredovisning

Kungl. Konsthögskolans årsredovisning 2023 (pdf)