För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Organisation

Organisationsplan för Kungl. Konsthögskolan

Konsthögskola och myndighet

Kungl. Konsthögskolan är en konsthögskola och en myndighet som råder under Utbildningsdepartementet. Verksamheten finansieras till stor del av statliga anslag, och delar av den forskning som bedrivs här finansieras genom anslag från till exempel Vetenskapsrådet. Vi verkar såväl inom ramen för vad som bland annat står i högskolelagen och högskoleförordningen som inom ramen för Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, (ESG).

Kungl. Konsthögskolans uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom konst. Vårt uppdrag definieras i lagar, förordningar, ESG och i de regleringsbrev som finns hos Ekonomistyrningsverket:

Kungl. Konsthögskolans verksamhet regleras också genom interna mål- och styrdokument och verksamheten redovisas i årsberättelser och genom utvärderingar. Dessa återfinns i lärosätets dokumentsamling.

Styrelse

Styrelsen är Kungl. Konsthögskolans högsta beslutande organ och hanterar frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Styrelsens består av externa företrädare som utses av regeringen för en treårsperiod. Därutöver ingår rektor, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och fackliga representanter i styrelsen.

Ordförande
Ewa Kumlin, chef för Svenska Institutet i Paris

Vice ordförande
Joakim Stymne, generaldirektör

Rektor
Sara Arrhenius

Ledamöter utsedda av regeringen för perioden
1 maj 2020 –30 april 2023

Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör
Annika Levin, kulturkonsult
Erik Westin, affärs- och fastighetsutvecklare
Matts Leiderstam, konstnär
Dragana Vujanovic Östlind, chefsintendent
Vakant

Lärarrepresentanter
Åsa Andersson Broms
Lone-Pia Bach 
Kristina Jansson

Studentrepresentanter
Tal Gilad
Dalia Omer Tapper
Valentin Malmberg

Fackliga representanter
Annsofi Lindberg, SACO-S
Göran Svenborn, ST-ATF

Adjungerande
Fredrik Ehlin, prorektor och ställföreträdande rektor
Björn Larsson, prorektor
Anna Wennergrund, förvaltningschef 
Sarah Heuberger, Rektors sekreterare  

Ledning

Kungl. Konsthögskolans ledning består av rektor, prorektorer, förvaltningschef samt prefekter.

Rektor
Sara Arrhenius leder verksamheten och är Kungl. Konsthögskolans främsta konstnärliga och akademiska företrädare. Rektor är ansvarig myndighetschef och ledamot i högskolans styrelse.

Prorektorer
Fredrik Ehlin är ställföreträdande rektor. Som prorektor har Fredrik Ehlin övergripande lärosätesansvar för kvalitetssäkring av forskning samt lokalutveckling.                     

Björn Larsson är prorektor med övergripande ansvar för lärosätesansvar för kvalitetssäkring av utbildning samt verka som ordförande i lärar- och doktorandförslagsnämnden.

Förvaltningschef
Anna Wennergrund är förvaltningschef med ansvar för beredning av ärenden som rektor eller högskolestyrelsen ska fatta beslut om. I uppdraget ingår att säkerställa gott stöd till utbildning och forskning samt svara för att lärosätet uppfyller kraven som myndighet. 

Prefekter
Agneta Linton är prefekt för institutionen för Institutionen för programutbildning inom fri konst.

Petra Bauer är prefekt för Institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst.

Institutioner och institutionsnämnder

Kungl. Konsthögskolan har två institutioner: 

Institutionen för programutbildning inom fri konst erbjuder utbildningar inom ämnet fri konst som i sin tur är indelat i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där lärosätet har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Området text omfattar konstteori, konsthistoria och skrivande – de diskursiva praktiker som omger konsten och som konstnärliga praktiker använder sig av. Varje område leds av en områdesansvarig:

Ming Wong, Mindepartementet
Nadia Hebson, 2 D 
Johanna Gustafsson Fürst, 3 D
Natasha Llorens, Text

Verksamheten vid institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst är inriktad mot vidareutbildning på avancerad nivå i gränslandet mellan fri konst och arkitektur. Institutionen har också ett särskilt ansvarar för lärosätets forskning och samarbete som rör forskarutbildning. 

Vid bägge institutionerna finns en institutionsnämnd som dels är rådgivande mot prefekt, dels är beslutande i kollegiala frågor som rör utbildning och forskning.

Institutionsnämnder

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för programutbildning inom fri konst:

Ordförande
Agneta Linton, prefekt

Ordinarie
Asier Mendizabel
Carl Johan Erikson
Benjamin Gerdes 
Ulrika Rosengren Gustafsson 
Emma Kihl 

Suppleanter
Åsa Andersson Broms 
Lars Hammarström
Annette Felleson

Områdesansvariga
Ming Wong 
Nadia Hebson 
Johanna Gustafsson Fürst
Natasha Llorens 

Studenter
Neil Bhat, ordinarie 
Niklas Breimert, suppleant

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst:

Ordförande
Petra Bauer, prefekt

Ordinarie
Simon Goldin / Jakob Senneby (alternerande)
Oscar Lara
Alessandro Petti
Marie-Louise Richards
Cecilia Sagrén

Suppleanter
Lone-Pia Bach 
Grégory Castéra
Hanna Husberg

Studenter
Julie Robiolle, ordinarie
Tal Gilad, suppleant

Högskolerådet

Högskolerådet består av Rektor och institutionsnämndernas ordinarie ledamöter och är rådgivande mot rektor i strategiska frågor och hanterar ärenden som är av betydelse för hela lärosätet och som kräver att institutionsnämnderna fattar likadana parallella kollegiala beslut.

Förvaltning

Förvaltningen svarar för högskolans administrativa stöd till styrelse rektor och institutioner. Förvaltningens medarbetare har hög kompetens och arbetar systematiskt för att ge kärnverksamheten de bästa förutsättningarna för att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. Förvaltningen består av fyra enheter och leds av förvaltningschefen Anna Wennergrund.

Enheten för ledningsstöd
Fastighets- och IT enheten
HR- och ekonomienheten
Utbildnings- och forskningsenheten
I förvaltningen ingår även registratur, arkiv och bibliotek.

Övriga nämnder och råd

I våra övriga nämnder och råd ingår representanter från såväl ledning som medarbetare och studenter.

Antagningsnämnder
Antagningsnämnder sätts samman vid antagning till program och fristående kurser. I antagningsnämnderna finns även Kungl. Konsthögskolans studenter representerade, och i antagningsnämnden till programmen ingår även en extern ledamot. Ledamöterna i Antagningsnämnderna varierar år från år.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter. Rektor är ordförande för disciplinnämnden Nämnden består i övrigt av en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, och en företrädare för lärarna vid högskolan, som rektor utser. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Ledamöter:
Sara Arrhenius (ordf.)
lagfaren ledamot
Marie-Louise Richards, suppleant Andreas Hammar
Sanna Albenius, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Lärar- och doktorandförslagsnämnden
Lärarförslagsnämnden lämnar förslag när en ny lärare ska anställas. Nämnden består av ordförande, två professorer, en lektor/adjunkt och en studentrepresentant.

Ledamöter:
Björn Larsson (ordf)
Lone-Pia Bach
Lina Selander
Åsa Andersson-Broms
Mattias Andersson, studentrepresentant

Suppleanter
Natasha Marie Llorens
Ming Wong
Nadia Hebson/Lina Bjerneld

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor
Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Det innefattar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Rådet består av förvaltningschef (ordförande) samt personal- och studentrepresentanter.

Ledamöter:
Anna Wennergrund (ordf)
Richard Stöhr
Petra Bauer
Agneta Linton
Gustavo Navarro
Kajsa Fogelberg
Martin Christenssen (SACO)
Tomas Nilsson
Åsa Andersson (huvudskyddsombud)
Annette Felleson (ST)
Valentin Malmgren, studentrepresentant
Leona Ekman, studentrepresentant

Personalansvarsnämnden
Personalansvarsnämnden tar upp personalärenden när det gäller skiljande av tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Nämnden består av rektor (ordförande), personalföreträdarna i styrelsen samt ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Ledamöter:
Sara Arrhenius, rektor (ordf.)
Göran Svenborn (ST-ATF)
Mikael Beckman-Thoor (SACO)
Andreas Hammar, ersättare (SACO-S)
Ulrika Gustavsson Rosengren
Sara Collmar
Johanna Gustafsson Fürst, ersättare

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på Kungl. Konsthögskolan är integrerat i verksamheten på alla nivåer och utgår från vår vision och våra styrande dokument. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på ett cirkulärt arbete i fyra återkommande processer att: planera genomföra, utvärdera och justera. Kungl. Konsthögskolan har de senaste åren arbetat med att ta fram grunderna för ett kvalitetssäkringssystem. Kungl. Konsthögskolans kvalitetssamordnare är Sara Collmar.

Lärarkår

Kungl. Konsthögskolans lärarkår består av högt utbildade och erfarna lärare. De flesta av våra lärare är konstnärer eller arkitekter och har en aktiv och ansedd konstnärlig praktik. I kollegiet finns också mycket erfarna tekniker och hantverkare som stöder studenterna i verkstäderna. Vårt kollegium samlar lärare med olika konstnärliga inriktningar och erfarenheter från olika delar av världen.

Studentkår

Kungl. Konsthögskolans studentkår Club Mejan för studenternas talan och finns representerad i Kungl. Konsthögskolans styrelse, nämnder och råd.
Kontakt: clubmejan@kkh.se

Dokumentsamlingen

Kungl. Konsthögskolans styrdokument beskriver och reglerar hur vår verksamhet ska utföras. Kungl. Konsthögskolan är en myndighet, och dokumenten reglerar de lagar och förordningar som gäller offentlig verksamhet.

Styrdokument och policyer
Arbetsordning (pdf)
Anställningsordning (pdf)
Antagningsordning (pdf)
Examensordning (pdf)

Språkpolicy (pdf)
Alkohol och drogpolicy (pdf)

Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Verksamhetsplan 2022 (pdf)

Policy för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling (pdf)