För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Nämnder och råd

Våra nämnder och råd har representanter från såväl ledning som medarbetare och studenter.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnder sätts samman vid antagning till program och fristående kurser. I antagningsnämnderna finns även Kungl. Konsthögskolans studenter representerade, och i antagningsnämnden till programmen ingår även en extern ledamot.

Antagningsnämnd för 2020-21 utses i september.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter. Rektor är ordförande för disciplinnämnden Nämnden består i övrigt av en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, och en företrädare för lärarna vid högskolan, som rektor utser. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Ledamöter

Sara Arrhenius (ordf.)
lagfaren ledamot
Marie-Louise Richards
2 studentrepresentanter (utses i september)

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden lämnar förslag när en ny lärare ska anställas. Nämnden består av prorektor (ordförande), två professorer, en lektor/adjunkt och en studentrepresentant.

Ledamöter

Björn Larsson (ordf)
Lone-Pia Bach
Lina Selander
Åsa Andersson-Broms

Suppleanter

Kommande professor i konstteori och idéhistoria
Ming Wong
Nadia Hebson/hennes vikarie

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Det innefattar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Rådet består av förvaltningschef (ordförande) samt personal- och studentrepresentanter.

Ledamöter

Anna Wennergrund (ordf)
Richard Stöhr
Gustavo Navarro
Kajsa Fogelberg
Tomas Nilsson
Åsa Andersson (huvudskyddsombud)
Mikael Beckman-Thoor (SACO)
Annette Felleson (ST)
2 studentrepresentanter (utses i september)

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden tar upp personalärenden när det gäller skiljande av tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Nämnden består av rektor (ordförande), personalföreträdarna i styrelsen samt ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Ledamöter

Sara Arrhenius, rektor (ordf.)
Åsa Andersson (personalrepresentant, SACO-S)
Göran Svennborn (personalrepresentant, ST-ATF)
Styrelseledamot (ny person ska utses)

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden behandlar frågor som rör utbildning och forskning. Nämnden är navet i högskolans kvalitetsarbete. Här granskar kollegor lärosätets utbildning och forskning. Nämnden består av prorektor (ordförande), tre professorer, två lektorer, en adjunkt, en doktorand samt två studentrepresentanter.

Ledamöter

Björn Larsson, t.f. prorektor, ordförande
Asier Mendizabal, professor
Alessandro Petti, professor
Lone-Pia Bach, professor
Milou Allerholm, lektor
Carl Johan Erikson, lektor
Ulrika Rosengren-Gustafsson, adjunkt
Oscar Lara, doktorand
Emilie Palmerud, studentrepresentant