För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Policyer

Alkohol- och drogpolicy

Kungl. Konsthögskolans alkohol- och drogpolicy (pdf) syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter. Policyn gäller såväl personal som studenter.

Tillgänglighetspolicy

Kungl. Konsthögskolan ska ha en god arbets- och studiemiljö för alla. Personer som har en funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller studera hos oss på lika villkor som andra.

Vårt mål är att samtliga undervisningslokaler ska vara tillgängliga för alla studenter. På skolan finns en studentateljé anpassad för personer med fysisk funktionsvariation. Inför läsårsstart skickar vi en förfrågan till nya studenter om det finns behov av individuell anpassning på grund av funktionsvariation.

Biblioteket hjälper studenter som har ett läshinder att ansöka om ett konto för anpassad kurslitteratur hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Jämställdhet

Jämställdhet och likabehandling är viktiga förutsättningar för att Kungl. Konsthögskolan ska nå hög kvalitet på utbildningarna. Detta arbete omfattar studenter och anställda.

Vårt arbete med jämställdhet ska vara en integrerad del i såväl det dagliga praktiska arbetet som i rutiner och planer. Vi arbetar intersektionellt med fokus på flera maktstrukturer parallellt och hur dessa även kan samverka och påverka varandra. Vi arbetar med jämställdhet inom ramen för vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor, i rekryteringar och i vårt arbete med aktiva åtgärder, i första hand via vårt råd för arbetsmiljö och lika villkor.

Arbetsmiljö och säkerhet

Kungl. Konsthögskolan arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö utifrån gällande lagstiftning. Vi har interna policyer och regler för att värna om både studenternas och personalens hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

I våra verkstäder, främst plast- och skulpturverkstäder, används ett flertal olika polymera plastmaterial, till exempel härdplaster. Arbetsmiljöverket föreskriver att de som hanterar härdplaster ska genomgå en hälsoundersökning. Därför erbjuder vi alla studenter som planerar att arbeta i plast- och skulpturverkstäderna att genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning innan arbeten påbörjas.

Trakasserier och diskriminering

I händelse av att en student utsätts för trakasserier (i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och ålder) rekommenderas studenten att vända sig till studentombudet, examinerande professor eller annan personal som studenten har förtroende för

Den som känner sig utsatt har rätt att söka råd, stöd och information i frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, utan att behöva göra en formell anmälan.

Den som har synpunkter eller klagomål på personalens bemötande eller handläggningstider vänder sig till personalchefen. Personalen omfattas av de arbetsrättsliga lagarna, medan det för studenter kan vidtas disciplinära åtgärder enligt 10 kap. Högskoleförordningen.

Dokument
Tillgänglighetspolicy
Arbets- och studerandemiljöpolicy
Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan
Alkohol- och drogpolicy (pdf)
Språkpolicy (pdf)
Utvärderingspolicy