För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Byggnadskonst: Post-acceleration

Foto Anton Hedberg, Borås tidning, 2017. Riven Folkets Hus Borås.
Foto Anton Hedberg, Borås tidning, 2017. Riven Folkets Hus Borås.

– framtiden är redan byggd

Introduktion

Under de senaste årtiondena har våra livsmiljöer förändrats snabbare än någonsin tidigare.  

Kortsiktig ekonomisk vinning är inte förenligt med samtidens krav på ett långsiktigt, resurssnålt och hållbart samhällsbygge. Vad menas med att leva som man lär, i en tid när vi vet att vi inte kan fortsätta som vi brukar? Forskning visar att arkitekturen markant påverkar människans välbefinnande, vad händer med oss när våra vardagsmiljöer ständigt förändras genom ombyggnad, rivning och förtätning?  

Att byggsektorn står för en betydande del av klimatpåverkan både gällande förbrukning av naturresurser och energi, är ingen nyhet, det är också den sektor som efterlämnar mest avfall. Att i större utsträckning återbruka hela byggnader, anläggningar och miljöer, vet vi skulle snabbt ge positiv effekt på klimatet. Att utgå ifrån det som redan finns, istället för att bygga nytt, innebär en kraftfull minskning av ytterligare miljöpåverkan.  

Nära koppling mellan praktik och teori kommer både vara en förutsättning och en framgångsfaktor. Att på detta sätt arbeta nära objektet, med ett lösningsorienterat kreativt tänkande, specialistkunskaper, effektiva analyser och medvetna ställningstagande är sedan generationer restaureringskonstens arbetsfält. Det är därför hög tid att bredda kännedomen och användandet av restaureringskonstens kreativa och kraftfulla arkitektoniska verktyg för att tydliggöra och lyfta fram potentialen i utveckling av hela vår byggda miljö.  

Det gäller inte minst i värderingen av efterkrigstidens fastighetsbestånd. Det är både anmärkningsvärt stort och sårbart. Majoriteten av den byggda miljön i Sverige är uppförd under senare delen av 1900-talet, en tid, som brukar kallas den stora accelerationen, starkt präglad av sin framtidstro, folkhemsbygge och välfärdsutveckling. Det är ofta i dessa vardagsmiljöer och nära relation till dess arkitektur som vi växer upp, lever våra liv och formas som människor. Livsviktiga miljöer, men känsliga, eftersom de ofta tas för givet, inte pekas ut som värdefulla och därför ofta lider av brist på omsorg och långsiktigt underhåll. Exploateringarna går så snabbt att det är svårt att få tillräcklig tidsdistans för att kunna förstå och värdera vidden av miljöernas idé, betydelse och storhet.  

  • Under rubriken POST-ACCELERATION kommer vi under året arbeta med att applicera våra välbeprövade värderingsmetoder och verktyg i olika typer av bebyggelse, som står inför stora och utmanande förändringar, med fastighetsbestånd från mitten av 1900-talet ända fram till idag.  
  • POST-ACCELERATION ingår i den utbildningssatsning som KKH Restaureringskonst sedan 2020 kallar Perspektiv. Utbildningen är forskningsinriktad, där studenterna kritiskt analyserar olika, och ibland motstridiga, perspektiv som idag finns i byggsektorn och samhällets strävan mot en mer hållbar riktning. 

Vi arbetar utifrån arkitektonisk konstnärlig praktik såväl som naturvetenskapliga och humanistiska metoder. Oavsett vilken tidsepok vi fördjupar oss i, handlar restaureringskonst om enkla grundprinciper som att förstå platsen och bebyggelsen. 

Information 

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva.  

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjörer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas. 

Kursinnehåll 

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. De schemalagda momenten är koncentrerade i ett antal kursperioder. Studieuppgifter ges även mellan kursperioderna men det är då fritt att själv disponera sin tid. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma. Studierna genomförs såväl i team som enskilt och läsåret avslutas med en publikation, seminarium och/eller utställning. 

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 6.500 kr/termin, sammanlagt 13.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift. 

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kursen ”Skönhet, hållbarhet och funktion 22/23” och med kursen ”Katalysator 22/23”. 

  • Omfattning: 60 hp (100%) 
  • Terminstider: 29/8 2022 – 4/6 2023 
  • Nivå: Avancerad nivå 
  • Undervisningsspråk: Svenska (kursmoment på engelska kan förekomma) 

Behörighetskrav: Masterexamen i arkitektur eller annan för kursen relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet.  

För information om behörighetskrav i svenska och engelska, se Ansökningshandledning.  

Urval 

Urval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade arbetsprover  
(2 – 3), CV och personliga brev i vilket det ska framgå varför hen söker kursen. Intervjuer kan komma att tillämpas i urvalsprocessens slutskede.