Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Målarstudion

Måleri är ett brett fält som gränsar mot flera andra visuella konstarter. Trots det finns det för mediet specifika grundförutsättningar som till exempel färg, ljus, textur, tjocklek, som i sin tur kan läsas som materialitet men också som representation för ”något annat”.

Gränslandet mellan bild och måleri är historiskt förankrad och närmar sig väsentliga frågor om representation, kontext, idéinnehåll som är förutsättningar både i gestaltningsarbetet och i uppfattningen/tolkningen av densamma. Bildens ikonografi, kulturella tecken och symboler utgör också visuellt material att förhålla sig till.

Det direkta tilltal som både konstnär och betraktare ställs inför gör måleriet till ett öppet och tillgängligt medium samtidigt som de historiska förankringarna ger upphov till rika tolkningsmöjligheter.

Måleriet kan ofta stå som bärare av ett alternativt eller tänkt du/jag och kan som sådant tjäna som kommunikation eller övergångsobjekt för våra drömmar och idéer på ett mycket direkt sätt.

Om målarstudion

I målarstudion anordnas seminarier, föreläsningar, workshops och kurser inom ämnesområdet måleri och angränsande områden. Aktiviteterna syftar till att stimulera den allmänna diskussionen kring, och kunskapen om, måleri bland studenterna.

Löpande verksamhet i Målarstudion är för tillfället förlagd till måndagsseminarierna kl 13.00-15.00

Ordinarie studenter är välkomna att boka Målarstudion, plan 4, för egna större projekt under 3-veckorsperioder. Bokning sker i vaktmästeriet.

Återkommande aktiviteter

Gruppkritik med studenter, ofta tillsammans med en inbjuden extern gäst. Öppna föreläsningar av konstnärer nationellt och internationellt. Workshops med inbjudna konstnärer med fokus på deras specifika koppling till målerimediet.

Färgen i rummet – en kurs som undersöker perception både i teori och praktik: rum, färg och ljus i relation till en specifik plats.

Målarstudion samarbetar med Materialinstitutet vid Kungl. Konsthögkolan, i syfte att utveckla konkreta färdigheter och en förståelse av den egna tekniken och det egna materialet. Dessa utformas i regel efter studenternas önskemål (till exempel akvarell, oljefärg, pigment, tempera, airbrush).

Tidigare anordnades termins- eller årslånga seminarieserier som fokuserade specifika teman, exempelvis: Abstraktion, Fotografi och måleri, Materialitet, Ikonen och måleriet.

Målarstudion har på senare tid utformat kurser som syftat till större presentationer i det offentliga rummet, som exempelvis: Favoriter ur samlingarna – i dialog med Kungl. Konsthögskolan, på Prins Eugens Waldemarsudde och Exhibiting Painting, på Kuva-Tila i Helsingfors (detta var ett samarbete mellan KKH och Kuvataide).

Undervisande personal

Filippa Arrias, lektor i fri konst med inriktning mot måleri