To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Upcoming

Ombyggnadskultur

Malmö: Stadsutveckling i omprövningens tid

The course is held in Swedish

Ansökningsperiod 2024: 5 mars–10 april
Ansökningshandledning Ombyggnadskultur 60 hp
Kursplan Ombyggnadskultur 60 hp
Kursprospekt: Ombyggnadskultur 60 hp

Ansökningslänk: Ombyggnadskultur 60 hp

Hur ser den hållbara staden ut? Finns den och vilka krav behöver den möta? Vilka är de relevanta frågorna att ställa sig i en tid av omställning? Ombyggnadskultur undersöker och reflekterar kritiskt över hur efterkrigstidens arkitektur kan bidra till en hållbar framtid. Stadsutveckling är en komplex process, och snarare än linjär kan den ses som ett kluster av kreativa processer som förbinder oväntade punkter. Staden har historiskt sett växt fram ur platsen och haft en nära relation till det lokala klimatet och landskapet. Moderniteten och globaliseringen har i urbana miljöer distanserat människan från dessa förutsättningar. Ombyggnadskultur tillämpar restaureringskonstens analysmodeller i modifierad form på efterkrigstidens bebyggelse. Fokus för studierna under kommande läsår är staden Malmö, och huvuddelen av läsårets undervisning och fältstudier kommer att genomföras där. De studerade miljöerna spänner från större stadsområden till enskilda byggnader.

Staden befinner sig i en ständig förändringsprocess med ett stort byggnadsbestånd från efterkrigstiden och står idag inför stora utmaningar. Staden pekas ut som en nyckelfaktor för en hållbar omställning. Finns det perspektiv som förbises? Kursen Ombyggnadskultur ställer de icke självklara frågorna för att pröva, diskutera och analysera fältet.

Vilken betydelse har existerande arkitektoniska rum för livet i framtiden? Hur kan befintlig arkitektur generera ett mervärde med hjälp av små medel? Hur kan staden och efterkrigstidens bebyggelse spela en nyckelroll för en hållbar och ansvarsfull omställning? Byggda miljöer är en del av våra livsramar. Hur de formas, omformas och utvecklas har stor betydelse för vår livskvalitet, inte bara nu utan även i ett långt tidsperspektiv. Hur väl vi lyckas med en hållbar samhällsomställning är beroende av hur olika värden vägs emot varandra och hur vi utvecklar och integrerar våra existerande miljöer.

Det är i nära relation till vardagens arkitektur som vi växer upp, lever våra liv och formas som människor. Det är känsliga miljöer som idag utsätts för ett stort exploateringstryck. Eftersom de tas för givna och inte pekas ut som värdefulla, lider dessa miljöer ofta av brist på omsorg och långsiktigt underhåll.

Kursen Ombyggnadskultur är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan yrkesverksamma inom hela arkitekturfältet och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet ombyggnadskultur förmedlas, och kursen undersöker det breda byggnadsbeståndet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjörer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller inom ett angränsande område enligt ovan, samt relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla ombyggnadskultur till en kritiskt reflekterande metodik på arkitektonisk och konstnärlig grund. Särskild vikt läggs vid att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor utifrån ett breddat samhällsperspektiv. Till kursens huvudtema kopplas projektarbeten kring specifika studieobjekt. Kursen innefattar bland annat historiska värderingsmetoder, humanvetenskapliga och naturvetenskapliga modeller för hållbarhet, byggnadsmaterial och byggmetoder. Stor tonvikt läggs på frågor kring arkitekonisk gestaltning. Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och seminarier, workshops och resor. I kursen medverkar gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område.

Kursupplägg

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. Kursen bedrivs genom obligatoriska studiemoment som omfattar schemalagda undervisningsperioder och däremellan självständigt arbete. Utbildningsmoment på engelska och övriga nordiska språk kan förekomma. Studierna genomförs såväl i team som enskilt. Läsåret avslutas med en publikation, seminarium och/eller utställning som redovisar insikter och kritiskt reflekterar över årets tema.

Schemalagda undervisningsperioder med obligatorisk närvaro uppgår till 16 veckor, preliminärt:

  • 2024: v 37-40, 45-47
  • 2025: v 3-5, 10-11, 15-16, 21-22

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 7000 kr/termin, sammanlagt 14 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kursen ”Restaureringskonst 24/25”.

Ansvarig för kursen är professor Lone-Pia Bach. Medverkande lärare är adjunkt Margarida Amaral.

Ansökan

  • Ansökan sker digitalt med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt 2-3 relevanta arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande). Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas.
  • Sista ansökningsdag: 10 april 2024
  • Kontakt: Margarida Amaral, margarida.amaral@kkh.se
  • Mer info: https://kkh.se
Omfattning60 hp
NivåAvancerad nivå
UndervisningsspråkSvenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.
BehörighetskravMasterexamen i arkitektur eller annan för studierna relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet.
UrvalUrval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade arbetsprover, CV och personliga brev i vilket det klart ska framgå varför hen söker kursen. Intervjuer kan komma att tillämpas som alternativ urvalsmetod i urvalsprocessens slutskede.   Urvalet sker utifrån två kvotgrupper: – Masterexamen i arkitektur – Annan för studierna relevant masterexamen
TerminstiderHT: 240902 – 250119
VT: 250120 – 250608  
Ansvariga lärareLone-Pia Bach lone-pia.bach@kkh.se Margarida Amaral margarida.amaral@kkh.se
Kontaktstudera.postmaster@kkh.se