To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Current

Ombyggnadskultur: Arkitektur i omprövningens tid

Aldo Rossi, ”La città analoga”, 1976 © Eredi Aldo Rossi, courtesy Fondazione Aldo Rossi
Aldo Rossi, ”La città analoga”, 1976 © Eredi Aldo Rossi, courtesy Fondazione Aldo Rossi
The course is held in Swedish
Kursplan Ombyggnadskultur (60 hp)

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet som en reaktion mot modernismens strikta uttryck och ramar, starkt inspirerad av historien och traditionella arkitektoniska formuttryck. De ofta lekfulla formexperimenten bröt mot de rådande normerna och lämnade plats för asymmetri, sneda former och fragmentering. I kursen kommer vi att fokusera på tidsepoken från 1960-talet till det tidiga 2000-talet. En eklektiskt präglad tid kännetecknad av stark tillväxt och god ekonomi, vilket möjliggjorde utvecklingen av nya material, tekniker och konstruktionsmetoder.

Byggnadsbeståndet från denna tidsperiod är mycket omfattande och står idag inför stora utmaningar. Det korta avståndet i tid gör det svårt att värdera de kvaliteter som finns inneboende i dessa miljöer. Kursen Ombyggnadskultur sätter fokus på postmodernismens byggnadsbestånd för att pröva och skapa förståelse för tidsepoken och dess utvecklingspotential inför framtiden.

Vilken betydelse har existerande arkitektoniska rum för livet i framtiden? Kan befintlig arkitektur generera ett mervärde med hjälp av små medel? Hur kan efterkrigstiden bebyggelse spela en nyckelroll för en hållbar och ansvarsfull omställning? Byggda miljöer är en del av våra livsramar. Hur de formas, omformas eller utvecklas har stor betydelse för vår livskvalitet, inte bara nu utan även i ett långt tidsperspektiv. Hur väl vi lyckas med en hållbar samhällsomställning är beroende av hur olika värden vägs emot varandra och hur vi utvecklar och integrerar våra existerande miljöer.

Kursen Ombyggnadskultur är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet ombyggnadskultur förmedlas, och kursen undersöker det breda byggnadsbeståndet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjörer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller inom ett angränsande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla ombyggnadskultur till en kritiskt reflekterande metodik på arkitektonisk och konstnärlig grund. Särskild vikt läggs vid att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor utifrån ett breddat samhällsperspektiv. Till kursens huvudtema kopplas projektarbeten kring specifika studieobjekt. Kursen innefattar bland annat historiska värderingsmetoder, humanvetenskapliga och naturvetenskapliga modeller för hållbarhet, byggnadsmaterial och byggmetoder. Stor tonvikt läggs på frågor kring arkitekonisk gestaltning. Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och seminarier, workshops och resor. I kursen medverkar gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvarig för kursen är professor Lone-Pia Bach. Medverkande lärare är adjunkt Margarida Amaral.

Kursupplägg

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. Kursen bedrivs genom obligatoriska studiemoment som omfattar schemalagda undervisningsperioder. De schemalagda momenten är samlade till ett antal koncentrerade kursperioder, inom vilka helgarbete också förekommer. Självständigt arbete mellan kursens schemalagda obligatoriska undervisningsblock förekommer i stor utsträckning. Utbildningsmoment på engelska och övriga nordiska språk kan förekomma. Studierna genomförs såväl i team som enskilt och läsåret avslutas med en publikation, seminarium och/eller utställning.

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 7 000 kr/termin, sammanlagt 14 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kurserna ”Restaureringskonst 23/24” och ”Restaureringskonst fördjupningskurs 23/24”.

Omfattning60 hp
NivåAvancerad nivå
UndervisningsspråkSvenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma
BehörighetskravMasterexamen i arkitektur eller annan för studierna relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet
UrvalUrval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade arbetsprover, CV och personliga brev i vilket det ska framgå varför hen söker kursen. Intervjuer kan komma att tillämpas som alternativ urvalsmetod i urvalsprocessens slutskede. Urvalet sker utifrån två kvotgrupper:
– Masterexamen i arkitektur
– Annan för studierna relevant masterexamen
TerminstiderHT: 2023-08-28– 2024-01-14
VT: 2024-01-15–2024-06-02
Ansvarig lärareProfessor Lone-Pia Bach samt medverkande lärare: Adjunkt Margarida Amaral
Kontaktmargarida.amaral@kkh.se, studera.postmaster@kkh.se

Sista ansökningsdag: 20 april.