To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Restaureringskonst: Skönhet, hållbarhet och funktion

– arkitektur är kulturarvets nycklar

Introduktion

Som sagt, redan Vitruvius beskriver i sina Tio böcker om arkitektur att arkitektur är balansen mellan Venustas, Firmitas, Utilitas vilket kan översättas med skönhet, hållbarhet och funktion. Ett klassiskt synsätt som fortfarande utan problem kan och bör stärka de argument som ofta behövs för att med kraft övertyga om arkitekturens betydelse och inverkan på den enskilda människan och samhället i stort.  

Med hjälp av arkitekturen manifesterar vi vår kulturella utveckling. Den utgör en del av ett fysiskt och identitetsskapande arv som lämnats till oss från tidigare generationer. Platser och rum som vi under en period lever i och brukar. Det innebär att ha ett stort men i det långa tidsperspektivet relativt kort ansvar för att sedan överlämna dessa värdefulla, ofta unika miljöer och enskilda byggnader, till framtiden. Arkitekturen bär på stora ekonomiska och sociala värden som både långsiktigt, omsorgsfullt och medvetet behöver förvaltas. 

Arkitekturen rymmer en hel del begrepp, kulturarv ett av dem. Vad är det som definieras som kulturarv? Vilka värderingar och beslut ligger bakom urvalet? Restaureringskonsten handlar om att med arkitektonisk konstnärlig praktik, kunskap och medvetna förhållningssätt förvalta kulturarven så de fortsatt kan ingå i en aktiv kultur som anpassas över tid. 

Det högkvalitativa arkitektoniska kulturarvet är ömtåligt och för att kunna bevara det för eftertiden behövs det särskilda kunskaper och väl övervägda ställningstaganden. Det krävs såväl praktisk som teoretisk kunskap om material, byggteknik, registreringsverktyg, analysmetoder, restaureringshistoria, restaureringsteori och filosofi som kunskaper om ekonomiska system och lagstiftning. Det handlar om komplexa processer där många aspekter behöver vägas samman för att på bästa sätt förvalta och utveckla utan att fördärva.  

Årets studieobjekt kommer till stor del vara den anrika hälsoanläggningen Medevi Brunn i Östergötland. Vi kommer även i kortare perioder bo på anläggningen och på plats göra studier och övningar. Anläggning har inte mindre än 78 byggnader från olika tider, i olika skick och med vitt skilda bevarandefrågor. 

Medevi Brunns värdefulla kulturmiljö utmanas av höga underhålls- och driftskostnader som skall bäras av intäkter från en relativ liten verksamhet. Samma förutsättningar gäller flera andra liknande miljöer runt om i landet och våra fördjupningsstudier kommer att kretsa kring frågan om hur denna typ av anläggningar kan bli långsikt hållbara i framtiden? Hur kan man säkra att Medevi Brunn, och andra liknande miljöer, kan driva en livskraftig och lönsam verksamhet och samtidigt bevara och använda sitt byggnadsarv? Ett ömtåligt arv som redan nu tillhör oss alla.  

I kursen “Skönhet, hållbarhet och funktion” studerar och fördjupar vi oss i dessa kunskapsrum – restaureringskonstens grundstenar. Vi provar klassiska resonemang och argument i vår egen tid. Vi ställer oss frågor och diskuterar hur och på vilka sätt höga kulturhistoriska värden kan lyftas in i framtiden, hur vårt byggnadsarv kan bidra till att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Genom att kritiskt granska olika synsätt för bevarande av kulturarven utvecklar vi tillsammans kunskapsfältet och håller restaureringskonsten aktuell. 

Information 

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva.  

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, civilingenjörer, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas. 

Kursinnehåll 

Kursens grundläggande del innehåller restaureringshistoria, restaureringsideologi, uppmätning och inventering, kulturhistorisk värdering m m. Traditionella material, bygg- och hantverksmetoder undersöks i relation till dagens krav på hållbarhet och resurshantering. Till årets tema och periodavsnitten kopplas projektarbeten, i team och enskilt och året avslutas med en publikation och/eller en utställning. Undervisningen innehåller föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och seminarier, workshops och resor.  

I kursen medverkar en rad gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvariga lärare är professor Lone-Pia Bach och lektor Cecilia Sagrén.  

Kursupplägg 

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. Det är schemalagda momenten är samlade i ett antal koncentrerade kursperioder. Studieuppgifter ges mellan kursperioderna men det är då fritt att själv disponera sin tid. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma. 

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 6.500 kr/termin, sammanlagt 13.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift. 

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kursen Katalysator och kursen Post-acceleration

Ansökan 

Ansökan sker digitalt med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt 2-3 relevanta arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande). Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas.