To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Restaureringskonst fördjupningskurs: Katalysator

– hur bidrar restaureringskonst effektivt till långsiktig hållbarhet

Introduktion

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. Ambitionen är att katalysera en samhällsdiskussion mot nya synssätt.  

Restaureringskonsten är i sig hållbar med långa tidsperspektiv och har betydande kunskap att tillföra dagens diskussion. Restaureringskonstens metoder stärker den kulturella och socialt engagerande process som fler behöver vara delaktig i för att gemensamt definiera och tydliggöra vad som redan är och det som på sikt kommer att bli vårt kulturarv.  

Behovet är stort av mer kunskap och utbyte av erfarenhet för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för ombyggnad, transformation och tillägg i redan befintliga miljöer. Nya forum och former för kunskapsöverföring, både teoretisk och praktisk behöver utvecklas, likaså metoder för att analysera och värdera våra vardagsmiljöer, som inte sällan visar sig lika unika och ömtåliga som det utpekade kulturarvet. 

Arkitekturen berättar om förfluten tid, länkar ihop oss med tidigare generationer, skapar sammanhang och stabilitet. Arkitekturen ger oss ramar för social interaktion, den skapar tillhörighet till platser, samhörighet med andra människor och blir identitetsskapande. Ur det perspektivet borde återbruk av byggnader och miljöer vara en självklar pusselbit i ett hållbart samhällsbyggande. Men fler behöver se det befintliga som resurser med hög potential, med mål att hitta lösningar kring hur man på bästa sätt kan förändra och vidareutveckla utan att betydande värden går förlorade? 

Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen? 

Kursen Katalysator vänder sig till dig som redan har gått restaureringskonst på KKH (eller en motsvarande utbildning) och som har arbetat med det arkitektoniska kulturarvet i ett antal år. Som student kommer du medverka i en fördjupad reflektion över restaureringskonstens metoder och samhällets synsätt som ligger till grund för bevarande och hållbar utveckling, med syfte att ge nya insikter och utveckla kunskapsfältet.  

I kursen utför varje student ett eget arbete som utvecklar och fördjupar sig i en frågeställning kring hur restaureringskonstens verksamhetsfält kan bidra till nya perspektiv kring hur långsiktigt hållbarhet hör tätt samman med de välbeprövade förhållningssätt och värderingsmetoder som restaureringskonsten traditionellt bygger på.  

Kursinnehåll 

Syftet är att fördjupa sig inom ett valt ämne och utveckla en specifik kompetens som gagnar det egna yrkesutövandet och därmed bidrar med ny kunskap till restaureringsområdet utifrån fördjupningskursens tema. Genom teoretiska texter reflekteras över restaureringskonstens praktik och metodik för att kunna utveckla uppdaterade processer för bevarandet och transformationen av vårt arkitektoniska kulturarv. Utifrån teori- och fallstudier undersökes någon eller några aspekter som nationella och internationella referenser, restaureringsteori & analys, material & byggmetoder, gestaltning & restaureringsprocesser samt det arkitektoniska arvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.  

Kursen innehåller betydande moment av skrivande med fokus på reflektion, förmedling och förståelse för forskningens grundelement. 

Kursupplägg 

Kursen omfattar 30 hp, halvfart över ett läsår. Schemalagd undervisningstid är sammanlagt 4 veckor och självständigt arbete sker över hela läsåret.  

Kursen bedrivs genom självständiga studier med stöd av individuell handledning och avslutas med en skriftlig essä/uppsats. Kursen innehåller enskilt arbete, föreläsningar, teoretiska studier, skrivmetodik och vissa studiebesök. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma. 

Kursen kan innehålla någon eller några resor och då är målsättningen att välja båt eller tåg som transportmedel. Om resa/längre studiebesök genomförs bidrar student till kostnad för resa och logi, maximalt 7.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.  

I kursen medverkar några gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvariga lärare är professor Lone-Pia Bach och lektor Cecilia Sagrén.  

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kursen ”Skönhet, hållbarhet och funktion 22/23” och med kursen ”Post-acceleration 22/23”. 

  • Omfattning: 30 hp (100%) 
  • Terminstider: 29/8 2022 – 4/6 2023 
  • Nivå: Avancerad nivå 
  • Undervisningsspråk: Svenska (kursmoment på engelska kan förekomma) 

Behörighetskrav: Masterexamen i arkitektur eller annan för kursen relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt godkänt betyg på kursen Restaureringskonst 60 hp från Kungl. Konsthögskolan eller motsvarande. 

För information om behörighetskrav i svenska och engelska, se Ansökningshandledning.  

Urval

Urval görs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade motivering som ska relateras till kursens specifika tema, en beskrivning av studierna som synliggör vad den sökande kan utveckla genom kommande studier, CV samt ett personligt brev som beskriver varför hen söker kursen. Intervjuer kan komma att tillämpas i urvalsprocessens slutskede.