To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Upcoming

Restaureringskonst

– Malmö: Att förvalta en dynamisk stad

The course is held in Swedish
Kursplan Restaureringskonst 60 hp
Kursprospekt: Restaureringskonst 60 hp

Städers grundvillkor är förändring. Så har det varit och så kommer det att förbli. Städer växer fram över tid och generationsväxlingar, och därför vittnar de om olika tiders ideal och levnadsvillkor. Under det kommande läsåret tar kursen Restaureringskonst sig an stadens och stadsutvecklingens problemställningar, med blicken riktad mot kulturarvets roll i framtidens hållbara samhälle. Staden utgör en viktig referenspunkt, som definierar det gemensamma rummet, den lokala kulturen och det kollektiva minnet. Staden blir därmed en minnesbank, som genom gjorda erfarenheter kan generera lösningar för en hållbar framtid. Restaureringskonstens analysmodeller och metoder hjälper oss att förstå stadens långa utvecklingslinjer och kan därför ge oss redskap för att forma framtiden. Staden Malmö står i fokus för det kommande läsårets studier, och huvuddelen av undervisningen och fältstudierna kommer att förläggas dit. De studerade miljöerna spänner från större stadsområden till enskilda byggnader.

Arkitekturen och den byggda miljön utgör en del av ett fysiskt arv som tidigare generationer har lämnat efter sig. Platser och rum som vi under en kort tidsrymd befolkar formar vår identitet och förankrar oss i ett kulturellt och socialt sammanhang. Att förvalta detta kulturarv innebär att vi har ett stort ansvar för att värdefulla och unika miljöer överlämnas till framtiden att uttolka och bruka. Arkitekturen och den byggda miljön är en oskattbar resurs ur social, kulturell och ekonomisk synvinkel, något som vi långsiktigt och ytterst omsorgsfullt är satta att förvalta.

Vad är det som definierar ett kulturarv? Vilka värderingar och beslut ligger bakom urvalet? Restaureringskonsten innebär att utifrån en arkitektonisk och konstnärlig praktik synliggöra, beskriva och utveckla kulturarvet så att detta kan bestå och stärkas över tid. Kulturarvet är ömtåligt, och för att kunna bevara det för eftervärlden behövs särskilda kunskaper, såväl praktiska som teoretiska, och väl övervägda ställningstaganden. Restaureringskonstens kärna består i att syntetisera olika kunskaper samt att bemästra processer i en alltmer svårbegriplig och expanderande värld. Restaureringskonsten riktar ljuset mot det befintliga byggnadsbeståndet och inbegriper ett återbrukande av redan byggd materia. Den är därför en nyckel till en hållbar utveckling.

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjörer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller inom ett angränsande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas.

Kursinnehåll

Kursen fördjupar restaureringsbegreppet, dess ideologier och tillämpningar. Studenterna utbildas i restaureringskonstens grundläggande metoder och processmodeller utifrån en kritiskt reflekterande metodik. Den grundläggande delen innehåller bl. a restaureringshistoria, restaureringsideologi, uppmätning, inventering, dokumentation, analys och kulturhistorisk värdering. Traditionella material och bygg- och hantverksmetoder undersöks i relation till dagens krav på hållbarhet och resurshantering.

Kunskaperna omsätts i en gestaltande praktik, och till årets tema och kursperioder kopplas projektarbeten där studenterna arbetar i såväl team som enskilt. Läsåret utmynnar i en publikation, slutseminarium och/eller en utställning. Undervisningen innehåller litteraturstudier, föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök och studieresor. I kursen medverkar en rad gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. 

Kursupplägg

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. Kursen bedrivs genom obligatoriska studiemoment som omfattar schemalagda undervisningsperioder och däremellan självständigt arbete. Utbildningsmoment på engelska och övriga nordiska språk kan förekomma. Studierna genomförs såväl i team som enskilt.

Läsåret avslutas med en publikation, seminarium och/eller utställning som redovisar insikter och kritiskt reflekterar över årets tema.

Schemalagda undervisningsperioder med obligatorisk närvaro uppgår till 16 veckor, preliminärt:

  • 2024: v 37-40, 45-47
  • 2025: v 3-5, 10-11, 15-17, 22

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 7000 kr/termin, sammanlagt 14 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kursen ”Ombyggnadskultur”.

Ansvarig för kursen är professor Lone-Pia Bach.

Ansökan

  • Ansökan sker digitalt med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt 2-3 relevanta arbetsprover (projekt, uppsats eller motsvarande). Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas.
  • Sista ansökningsdag: 10 april 2024
  • Kontakt: Lone-Pia Bach, lone-pia.bach@kkh.se
  • Mer info: https://kkh.se
Omfattning60 hp
NivåAvancerad nivå
UndervisningsspråkSvenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.
BehörighetskravMasterexamen i arkitektur eller annan för studierna relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet.
UrvalUrval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade arbetsprover, CV och personliga brev i vilket det klart ska framgå varför hen söker kursen. Intervjuer kan komma att tillämpas som alternativ urvalsmetod i urvalsprocessens slutskede.

Urvalet sker utifrån två kvotgrupper:
Masterexamen i arkitektur
Annan för studierna relevant masterexamen
TerminstiderHT: 240902 – 250119
VT: 250120 – 250608  
Ansvariga lärareLone-Pia Bach lone-pia.bach@kkh.se
Kontaktstudera.postmaster@kkh.se