För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Restaureringskonst x 3

Foto Anton Hedberg, Borås tidning, 2017. Riven Folkets Hus Borås.
Foto Anton Hedberg, Borås tidning, 2017. Riven Folkets Hus Borås.

Ansökan till Kungl. Konsthögskolans avancerade vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst öppnar den 1 mars 2022.

Sista ansökningsdag är 20 april.

Restaureringskonst 

POST-ACCELERATION 

– framtiden är redan byggd

Byggsektorn står för en betydande del av klimatpåverkan. Att i större utsträckning utgå ifrån det som redan finns, istället för att bygga nytt, skulle snabbt ge positiv effekt på klimatet. Under året kommer vi arbeta med att applicera restaureringskonstens välbeprövade värderingsmetoder och verktyg i olika typer av bebyggelse, som står inför stora och utmanande förändringar, utgångspunkten är vårt stora men även sårbara fastighetsbestånd från mitten av 1900-talet ända fram till idag.

Läs mer om kursen.

Prospekt 2022-23: POST-ACCELERATION

SKÖNHET, HÅLLBARHET OCH FUNKTION 

– arkitektur är kulturarvets nycklar

Vi ställer oss frågor och diskuterar restaureringskonstens grundstenar. Vi provar klassiska resonemang och argument i vår egen tid. Vi undersöker på vilka sätt höga kulturhistoriska värden kan lyftas in i framtiden och hur vårt byggnadsarv kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Genom att kritiskt granska olika synsätt för bevarande av kulturarven utvecklar vi tillsammans kunskapsfältet och håller restaureringskonsten aktuell. Årets studieobjekt kommer till stor del vara den anrika hälsoanläggningen Medevi Brunn i Östergötland.

Läs mer om kursen.

Prospekt 2022-23: Restaureringskonst: Skönhet, hållbarhet och funktion

KATALYSATOR

– hur bidrar restaureringskonst effektivt till långsiktig hållbarhet

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. I kursen ställer vi oss frågan och diskuterar: Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen?

Läs mer om kursen.

Prospekt 2022-23: Katalysator

Så här söker du:

Kungl. Konsthögskolans kurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik. De är experimentella, ger utrymme för risktagande och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus.

Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet.