För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Pågående

Katalysator: Restaureringskonst från objekt till process

Foto: Sune Sundahl, ArkDes samlingar. 1988-111-19231

Fortsättningskurs för dig som redan har gått kursen Restaureringskonst.

SEN ANMÄLAN. Det finns ytterligare plats på fortsättningskursen Katalysator – restaureringskonst från objekt till process (30 hp) och vi öppnar upp för sen anmälan fram till 2 augusti 23.59.

Ansökan görs här via ansökningslänken.

För en bredare förståelse av restaureringsfältet.

En fördjupande undersökning av restaureringskonstens metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling.

Får omställningen till ett hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen? Hjärnforskaren Michael Gazzanigas forskning påvisar att ”vi behöver historien för att ge ögonblicket mening”. Restaureringskonsten har på liknande sätt genom årtionden värnat historiska spår som materialiserats genom arkitekturen.

Restaureringskonsten har en lång tradition av att diskutera, revidera och utveckla fältets metodik för att integrera frågeställningar i sin samtid. Tidigare var fokus i hög grad att skydda enskilda monument och miljöer som en antikvarisk expertis utpekat. Under senare år har ett breddat och mer inkluderande synsätt vuxit fram. Utvecklingen kan ses som en kulturell och socialt engagerande process där allt fler kan vara med och definiera kulturarven.

Byggnader vittnar om förfluten tid, länkar ihop oss med tidigare generationer och skapar en bild av permanens och stabilitet. Det hjälper oss att förstå nutiden och ge den mening. Arkitekturen är själva ramen för social interaktion, den skapar tillhörighet till en plats och samhörighet med andra och blir identitetsskapande.  

Ur det perspektivet borde återbruk av byggnader och miljöer vara en självklar pusselbit i ett hållbart samhällsbyggande. I dag finns en tendens till att omställningen till hållbart samhällsbyggandet ses utifrån ett nybyggnadsperspektiv – där existerande byggnader ses som en materialresurs för återbruk. Missar samhället de lågt hängande frukterna och i sådana fall varför?

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. Ambitionen är att katalysera en samhällsdiskussion mot nya synssätt.

Kursinnehåll

Syftet är att fördjupa sig inom ett valt ämne och utveckla en specifik kompetens som gagnar det egna yrkesutövandet och därmed bidrar med ny kunskap till restaureringsområdet utifrån fördjupningskursens tema. Genom teoretiska texter reflekteras över restaureringskonstens praktik och metodik för att kunna utveckla uppdaterade processer för bevarandet och transformationen av vårt arkitektoniska kulturarv. Utifrån teori- och fallstudier undersökes någon eller några aspekter som nationella och internationella referenser, restaureringsteori & analys, material & byggmetoder, gestaltning & restaureringsprocesser samt det arkitektoniska arvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling. 

Kursen innehåller betydande moment av skrivande med fokus på reflektion, förmedling och förståelse för forskningens grundelement.

Kursupplägg

Kursen omfattar 30 hp, halvfart över ett läsår. Schemalagd undervisningstid är sammanlagt 4 veckor och självständigt arbete sker över hela läsåret. 

Kursen bedrivs genom självständiga studier med stöd av individuell handledning och avslutas med en skriftlig essä/uppsats. Kursen innehåller enskilt arbete, föreläsningar, teoretiska studier, skrivmetodik och vissa studiebesök. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma.

Kursen kan innehålla någon eller några resor och då är målsättningen att välja båt eller tåg som transportmedel. Om resa/längre studiebesök genomförs bidrar student till kostnad för resa och logi, maximalt 7.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift. 

Viss samverkan sker med kursen Restaureringskonst 60 hp och möjlighet ges att följa dess temaspecifika föreläsningar.

I kursen medverkar några gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvariga lärare är professor Lone-Pia Bach och lektor Cecilia Sagrén. 

Ansökan

  • Behöriga är de som tidigare genomfört utbildningen i restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan. 
  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk med CV, personligt brev och en problemformulering för det fokus den sökande kan bidra med till kursens specifika tema samt en processbeskrivning av studien.
  • SEN ANMÄLAN. Sista ansökningsdag: 2 augusti 2021.
  • Intervjuer kan komma att tillämpas i urvalsprocessen. 6 studenter antas till kursen.
  • Kontakt: Lektor Cecilia Sagrén, cecilia.sagren@kkh.se