För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Restaureringskonst: Den stora accelerationen

Foto: Sune Sundahl, ArkDes samlingar. 1988-111-17498

Kan arkitekturtradition och restaureringskonst ge ledtrådar till en hållbar samhällsutveckling?

Tiden efter andra världskriget kallas ofta för den stora accelerationen, det är den tid då välfärden skapades och som gav stora delar av befolkningen möjlighet till bostäder med god komfort, fritidshus, sportanläggningar och det satsades på skolor, sjukvårdsinrättningar och nya infrastrukturer. Det är tiden då statistiska kurvor för ekonomisk tillväxt, förbrukning av naturresurser och välfärdens utveckling pekar brant uppåt.

Nya material uppfanns, byggmetoder utvecklades snabbt och merparten av all den idag existerande byggnation tillkom då. Resultatet av krav på ständig tillväxt har också medfört resursknapphet, fallande biodiversitet, klimatförändring och ökade föroreningar när det gäller kvantitativa aspekter och ökad ohälsa, utanförskap och segregation när det gäller sociokulturella aspekter. 

Den snabba urbana förtätningen förändrar snabbt välkända stadsmiljöer och byggnader från 1960-talet och framåt ligger i riskzonen för rivning och lokala kulturmiljöer riskera försvinna. Exploateringarna går så snabbt att det är svårt att få tillräcklig tidsdistans för att kunna förstå och värdera vidden av miljöernas idé, betydelse och storhet.

Forskningen har visat att fysiska miljöer materialiserar såväl kollektiva som individuella minnen och är en viktig förutsättning för kulturell identitet och tillhörighet. Då hållbar samhällsutveckling integrerar sociokulturella värden blir förståelse av existerande miljöer och byggnader central.

Kan restaureringskonstens analysmetoder öka förståelsen för betydelsen av kulturell diversitet och lokala byggtraditioner för att därigenom säkra en hållbar samhällsutvecklingen som bygger på ett kontinuum av tid, rum och kultur?

Information

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva. 

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjö­rer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet.  Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan ansökan om reell kompetens göras.

Kursinnehåll

Kursens grundläggande del innehåller restaureringshistoria, restaureringsideologi, uppmätning och inventering, kulturhistorisk värdering m m. Traditionella material, bygg- och hantverksmetoder undersöks i relation till dagens krav på hållbarhet och resurshantering. Till årets tema och periodavsnitten kopplas projektarbeten, i team och enskilt och året avslutas med en publikation och/eller en utställning. Undervisningen innehåller föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och seminarier, workshops och resor. 

I kursen medverkar en rad gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvariga lärare är professor Lone-Pia Bach och lektor Cecilia Sagrén. 

Kursupplägg

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. De schemalagda momenten är samlade i fem kursperioder à 3 veckor med en helg schemalagd. Studieuppgifter ges mellan kursperioderna men det är då fritt att själv disponera sin tid. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma.

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 6.500 kr/termin, sammanlagt 13.000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med fortsättningskursen ”Katalysator 21–22”.

Ansökan

  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt 2-3 relevanta arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande).
  • Sista ansökningsdag: 15 april 2021.
  • Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas. 
  • Ca 20 studenter antas till kursen.
  • Kontakt: Lektor Cecilia Sagrén: cecilia.sagren@kkh.se

Restaureringskonst vid Kung. Konsthögskolan