För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Pågående

Restaureringskonst: Fördjupningskurs

Kraftverksbyggnad i Hammarforsen, Osvald Almqvist © Arkdes, public domain
Kraftverksbyggnad i Hammarforsen, Osvald Almqvist © Arkdes, public domain
Kursplan Restaureringskonst – Fördjupningskurs (30 hp)
Ansökningshandledning Restaureringskonst – Fördjupningskurs (30 hp)

Du som tidigare gått någon av kurserna i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan har nu möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en individuell studie inom restaureringsfältet. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling. Kursen syftar vidare till att ge en helhetssyn på det byggda kulturarvet med fokus på bevarandet av definierade värden. Genom ett individuellt projektarbete erbjuder kursen möjligheter att utveckla olika former av spetskompetens inom området.

Våra byggnader berättar om förfluten tid, länkar ihop oss med tidigare generationer samt skapar perspektiv mot framtiden. De byggda miljöerna ger oss ramar för social interaktion, de skapar tillhörighet till platser och andra människor, och blir därmed identitetsskapande. Ur det perspektivet borde återbruk av byggnader och miljöer vara en självklar del i samhällsbygget. Men fler behöver se och förstå det befintliga som en värdefull resurs. Frågan är hur man på bästa sätt kan bevara, förändra eller vidareutveckla utan att betydande värden går förlorade?

Restaureringskonsten med sina långa tidsperspektiv är i sig hållbar och borde därför ha betydande kunskap att tillföra dagens samhällsdiskussion. Restaureringskonsten kan stärka den socialt engagerande process som behövs för att definiera vad som är och vad som på sikt ska bli vårt gemensamma kulturarv. Men det finns ett stort behov av ny kunskap och erfarenhetsutbyte för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för ombyggnad, transformation och tillägg i redan befintliga miljöer. Det behövs utvecklade metoder för att analysera och värdera vardagsmiljöer från senare decennier, som ofta visar sig vara lika värdefulla som det redan utpekade kulturarvet. Kunskapsförmedlingen behöver också stärkas för att nå nya målgrupper i samhället.

Fördjupningskursen Katalysator vänder sig till dig som redan har gått någon av kurserna i restaureringskonst på KKH, eller en motsvarande utbildning, och som har arbetat med det arkitektoniska kulturarvet i ett antal år. Som student kommer du att medverka i en fördjupad reflektion över restaureringskonstens roll i samhället, med fokus på bevarande och på en hållbar utveckling. I kursen genomför varje student ett eget projektarbete, som utvecklar och fördjupar en frågeställning kring hur restaureringskonsten kan bidra med nya perspektiv på de utmaningar som våra byggda miljöer står inför.

Kursinnehåll

Genomgående under kursen bedriver studenten ett individuellt projektarbete, som huvudsakligen redovisas i skriftlig form. Arbetet presenteras löpande vid seminarier, och det publiceras i en för kursen gemensam bok vid läsårets slut. Under kursens gång behandlas det byggda kulturarvet och dess betydelse för en hållbar samhällsutveckling vid föreläsningar, seminarier, studiebesök och studieresor. Genom att fördjupa sig inom ett valt ämnesområde utvecklar studenten en specifik kompetens, som gagnar både det egna yrkesutövandet och restaureringsfältets gemensamma kunskapsuppbyggnad. Kursen innehåller betydande moment av skrivande, med fokus på reflektion, förmedling och förståelse för forskningens grundvillkor.

Kursupplägg

Kursen omfattar 30 hp, och innebär halvfartsstudier under hela läsåret. Schemalagd undervisning med obligatorisk närvaro utgör sammanlagt cirka 4 veckor, fördelat på korta perioder eller enstaka dagar. Kursen bedrivs genom självständiga studier med stöd av individuell handledning och seminariediskussioner i grupp. Möjlighet finns även att följa temaspecifika föreläsningar som ges inom ramen för övriga kurser i Restaureringskonst vid KKH. Självständigt arbete mellan kursens schemalagda obligatoriska undervisningsblock förekommer i stor utsträckning. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma.

Kursen kan innehålla studieresor. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 7000 kr/termin, sammanlagt 14 000 kr. Den som inte har möjlighet att delta i studieresa ges en ersättningsuppgift. I kursen medverkar gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvarig för kursen är professor Lone-Pia Bach. Medverkande lärare är lektor Victor Edman.

Vissa kursmoment kan vara gemensamma med kurserna Restaureringskonst 60 hp och Ombyggnadskultur 60 hp.

Omfattning30 hp (50%)
NivåAvancerad nivå
UndervisningsspråkSvenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma
BehörighetskravMasterexamen i arkitektur eller annan för kursen relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt godkänt betyg på någon av kurserna Restaureringskonst 60 hp eller Byggnadskonst/Ombyggnadskultur 60 hp från Kungl. Konsthögskolan eller motsvarande
UrvalUrval görs utifrån den sökandes personliga brev, som innehåller en beskrivning av varför hen söker kursen samt en reflektion kring en projektidé/projektidéer att utveckla under kursen rörande hållbar samhällsutveckling inom arkitekturfältet. Intervjuer kan komma att tillämpas i urvalsprocessens slutskede
TerminstiderHT: 2023-08-28– 2024-01-14
VT: 2024-01-15–2024-06-02
Ansvarig lärareProfessor Lone-Pia Bach samt medverkande lärare: Gästlektor Victor Edman
Kontaktvictor.edman@kkh.se, studera.postmaster@kkh.se