För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Postmasterkurser

Våra postmasterkurser på avancerad nivå rymmer kurser i såväl arkitektur som i offentlig konst. Kurserna har ett stort inslag av forskningsmetodik. De är experimentella, ger utrymme för risktagande och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus. Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och en viktig del i det livslånga lärandet.

Decolonizing Architecture: Experimental Sites of Knowledge Production (fortsättningskurs)

Om kursen

Kursen reflekterar kring hur arkitektur och andra rumsliga vetenskaper uppstår i fysiska rum och kroppar, liksom i grupper och genom erfarenheter.

Målet med fördjupningskursen är att utveckla en forskningsmiljö som främjar mångfald, hållbarhet och jämlikhet. Vi uppmuntrar och utvecklar också forskningspraktiker som uppstår inom kursen. Under fortsättningskursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa och utveckla de samarbeten med institutioner och aktörer som de påbörjade förgående år.

Praktisk information

Avancerad nivå, 30 hp, 50 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa, och
Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Påbyggnadskursen är enbart tillgänglig för kursdeltagare som slutfört förgående års kurs. 

Urval 

Resultat från året tidigare samt motiveringsbrev, som tydligt anger hur den sökande avser att utveckla projekt, individuellt eller i grupp, från föregående års kurs.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.

Decolonizing Architecture: Modernism and Demodernization

Decolonizing Architecture Advanced Course 2018-19. Colonial fascist architecture in Asmara. Photo by Luca Capuano.

Om kursen

I europeiska städer har en ökad närvaro av befolkningar med migrerande bakgrund inneburit att kampen för avkolonisering, som en gång huvudsakligen var belägen utanför Europa, i dag flyttat inom dess gränser. Såväl dagens villkor som historiska processer för kolonisering och avkolonisering har format världsordningen. I detta globala scenario har arkitektur alltid spelat en avgörande roll för rumsliga relationer samt ideologier och hierarkier.

Arkitektonisk modernism fortsätter att hyllas för sin progressiva sociala och politiska agenda. Samtidigt döljer den modernistiska retoriken om innovation den mörka sidan, med inbyggda homogeniserande, auktoritära och segregerande dimensioner. Dessa modernistiska begrepp är fortfarande närvarande i modern arkitektur och stadsplanering. Där utplånas hela samhällen, livsformer och historiska platser i den moderna arkitekturens namn. 

Decolonizing Architecture ingår i en kurs- och forskningsserie som tillsammans bildar plattformen: Decolonizing Architecture Advanced Studies (DAAS) för högre utbildning vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Kursen fokuserar varje år på ett specifikt tema. 

Påbyggnadskurs, år 2

En påbyggnadskurs ger studenterna möjlighet att vidareutveckla det forskningsprojekt som växer fram under det första året. Decolonizing Architecture Continuation Course erbjuder studenterna att ingå i en kollektiv internationell grupp som är intresserad av arkitekturens sociala och politiska dimension. Det ger även deltagarna tillgång till nödvändiga material och lärandeprocesser för att utveckla en egen praktik inom konst och arkitektur.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa, och Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Tidigare projekt och erfarenheter samt ett motiveringsbrev. I brevet bör tydligt anges varför kursen och dess konceptuella ram är relevant för den sökande. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.

Materialiteter – Koordinater: Att översätta form (fortsättningskurs)

The Murchison meteorite fell in Australia in 1969. In January 2020, PNAS published a laboratory-based approach of determining the interstellar lifetimes of individual large presolar silicon carbide (SiC) stardust grains.

Om kursen

Kursen är en ettårig förlängning av postmasterkursen Materialiteter. Här fördjupar och utforskar deltagarna överföringen mellan materialitet och immaterialitet genom digitala och analoga tekniker.

Den intuitiva, omedelbara föreställningen vi har om vad rumslighet är vilar på en viss uppfattning om immaterialitet: det gapande tomrummet genom vilket objekt och kroppar framträder och som visar sig inför vår föreställningsförmåga som något som i sig varken är kropp eller objekt. På ett sätt är det en virtuell verklighet.

Tanken på ett fysiskt rum som en flödande bakgrund mot vilken olika avbrott tar form som figurer (en flod, en kulle, ett säreget träd…) kan mycket väl ha varit det första kulturella urskiljandet mellan figur och bakgrund i analogi med relationen mellan ett subjekt och ett objekt. Hur något kartläggs blir avgörande för hur vi representerar vårt förhållande till världen, genom en serie relaterade koordinater med relationella positioner, vilka är skalbara och på så vis separata från vårt omedelbara förnimmande av dem.

All teknologi som berör 3D-skanning, utskrifter, rörelsefångst-relaterade effekter, och VR-genererande mjukvara, såväl som skapandet av ljudlandskap och projiceringskartläggning, förlitar sig på denna grundläggande princip för hur punkter sammankopplas i en abstrakt rymd och vilken kan förändras i skala, i allt från den grafiska återgivningen av en idé till byggandet av en immersiv miljö.

Kursen riktar sig först och främst till stundeter som tidigare gått kursen Materialiteter eller som på annat sätt kan visa på likvärdiga kunskaper inom ramen för kursen. Grundläggande kunskaper i fotogrammetri, 3D scanning och printing, flerkanaligt ljud, Unity, Isadora projection-mapping samt att förstå principer hur mekatronik, AR och VR kan användas.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst med inriktning på internetbaserade medier
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

60 hp från kursen Materialiteter – Koordinater: att översätta form, alternativt 60 hp från tidigare kurser i Materialiteter eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval

Motiveringsbrev, cv samt arbetsprover på konstnärlig praktik eller annan dokumentation som styrker de kunskaper som efterfrågas. Sammanlagt fem arbetsprover ska lämnas in.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.

Of Public Interest

22 July Memorial Sørbråten, 2014-2017. Illustration Jonas Dahlberg Studio.

Om kursen

Det vi kallar det offentliga rummet – och det som utspelar sig där – är i allt högre grad övervakat, politiserat och privatiserat. Vad betyder det, när offentliga rum genom historien har fungerat som platser av vikt för formandet av hur, när och var människor förhåller sig till varandra i ett samhälle? Vilken roll kan konst ha i dessa sammanhang?

Under lång tid har konst i det offentliga rummet haft ryktet om sig att vara mestadels storskaliga, dekorativa objekt placerade utomhus. Men om vi uppmärksammar och utforskar förändringarna som det offentliga rummet går igenom, samtidigt som vi betonar kunskapen, metoderna och de värden som konstnärliga praktiker producerar, då närmar vi oss en mer intressant och betydande arena för både konst och offentligt rum.

Som konstnären Sharon Hayes har uttryckt det: “Anything that happens in Public Space actually happens.”

Kursen kommer att fokusera på konstnärliga värden och praktikbaserat tänkande/skapande för att undersöka den betydelsefulla roll konst kan ha i offentligheten. Att ta sig an det är en komplex uppgift när man ställs inför varierande förordningar, allmänna riktlinjer, vinstdrivande intressen såväl som olika mål, attityder och estetik. Deltagarna kommer att reflektera över, diskutera och arbeta med faktiska projekt för att få kunskap från erfarenheten att hantera komplexiteten i att arbeta i och med det offentliga rummet.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Jonas Dahlberg, gästprofessor i arkitektur och kritiska studier
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller annat relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov. Särskilt välkomnas sökande med stark konstnärlig integritet, kritiskt tänkande och intresse för att utveckla projekt i en tvärvetenskaplig miljö med peer-to-peer-pedagogik.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.

Collective Practices Research Program

Cecilia Vicuña, El Paro / The Strike, 2018, after the lost original 1977. Oil on linen. 54 x 63.5 x 1 inches. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and Seoul.
Cecilia Vicuña, El Paro / The Strike, 2018, after the lost original 1977. Oil on linen. 54 x 63.5 x 1 inches. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and Seoul.

Om kursen

Kollektiva praktiker finns i alla samhällen och har ett rikt men komplext arv inom konst, politik och vetenskap. Hur påverkar det nuvarande ekologiska och tekniska tillståndet hur vi lever, arbetar och tänker kollektivt? Vilka kollektiva praktiker främjar bättre förståelse och förändring av samhällsfrågor?

I kursen ryms aktuell forskning, publikationer och projekt som involverar kollektiva metoder inom konst, vetenskap och samhälle. I ett transdisciplinärt seminarium samlar vi specialister för att ta itu med aktuella kontroverser och experiment inom olika områden. Repertoaren omfattar attityder, aktiviteter, verktyg och infrastrukturer som har utvecklats av individer och organisationer för att kritiskt reflektera över ägandet, styrningen och uppdelningen av discipliner och för att foga samman ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Kursen fungerar som ett praktikbaserat forskningskollektiv, organiserat kring principer för ömsesidigt lärande. Den består av en repertoar av kollektiva praktiker som omfattar kollektiva läsningar, seminarier och workshoppar, grupphandledning, föreläsningar samt studiebesök. 

Collective Practices Research Program leds av Grégory Castéra, curator och meddirektör för Council (Paris), i samarbete med en grupp som består av konstnärer och konstkollektiv, curatorer, akademiker och utövare från andra fält. Collective Practices Research Program är en Post-Master av Kungl. Konsthögskolan utvecklad i samarbete med Council.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Grégory Castéra, gästprofessor i fri konst med inriktning på kollektiva praktiker
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller humaniora eller annat relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov samt intervju. I brevet bör tydligt anges varför kursen är relevant för den sökandes studier. Arbetsprovet ska vara relaterat till kursens tema. Kursen är avsedd för dem som ägnar sig åt den kollektiva praktikens sociala, politiska och ekologiska dimensioner (antropologi, utbildning, filosofi, lingvistik, juridik, kulturstudier, statsvetenskap, historia) aktivism, jordbruk, teknik).

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.

Restaureringskonst: Perspektiv

Garten der Erinnerung, Duisburg. Dani Karavan. 1999. Foto: Cecilia Sagrén.
Garten der Erinnerung, Duisburg. Dani Karavan. 1999. Foto: Cecilia Sagrén.

Vi skapar framtiden, den formar oss

Om kursen

Restaureringskonsten disponerar över en rad metoder och förhållningssätt till det arkitektoniska kulturarvet. Här undersöker vi hur restaureringskonstens kunskapsbank, verktyg och analysmetoder kan bidra med nya insikter och integrera humanistiska och idémässiga principer i dagens samhällsbyggande.

Att bygga ett samhälle med minskad klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Vi försöker förstå problemets komplexitet med nya verktyg och synsätt. Genom immateriella och materiella värden skapar kultur(arv) associationer och berättelser om vilka vi är, var vi kommer ifrån och hur vi bor. 

Restaureringskonstens långa tidsperspektiv och fokus på att bevara, kultivera och använda ger kunskaper om hur vi påverkar framtiden med vår byggnadskultur. Utifrån olika perspektiv analyserar vi restaureringskonst och samhällets uppbyggnad.

Restaureringskonst demokratins byggnader: samlade projektarbeten för studieåret 2019/20 (pdf, 22mb).

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Svenska
Kursansvarig: Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021 

Behörighetskrav 

Masterexamen i arkitektur eller anslutande område samt relevant yrkesverksamhet eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov samt eventuell intervju.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.