För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability

Karl-Johan Stigmark, Åtta Pappershändelser, 2020.

Hur kan man som konstnär agera hållbart i en situation nära en ekologisk kollaps? Vilka berättelser och konstnärliga undersökningar kan detta tillstånd generera? Det är några frågor kursen The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability vill diskutera utifrån ett konstnärligt perspektiv och i relation till konstnärliga publiceringsstrategier. 

Kursen är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå (60hp) som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, publicistisk verksamhet, fotografi och närliggande områden med ett intresse för att väva samman teori och praktik. Med ett socioekologiskt perspektiv syftar kursen till att medvetandegöra och utveckla studenternas projekt – både gällande publikationens innehåll och produktionsmetoder.

I ansökan till kursen ska ett formulerat fotografiskt projekt kunna beskrivas som förhåller sig till kursens tematik om ett hållbart agerande. Under kursen färdigställer studenten sedan det fotografiska materialet för publicering. 

Studenterna arbetar självständigt men i dialog med gruppens deltagare. Undervisningen, som både är praktisk och teoretiskt inriktad, bedrivs i form av gruppseminarier, handledning i grupp och individuellt, föreläsningar och workshops. Schemalagda aktiviteter sker i block, cirka 4 dagar per månad, 3 – 4 ggr per termin. Däremellan sker viss individuell handledning och självständiga studier. En studieresa genomförs med föreläsningar, studiebesök och möten på plats. Kursen avslutas med en offentlig presentation av studenternas olika projekt. Kursens schema delas ut vid kursstart.

Praktisk information:

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Svenska.
Därtill kan viss litteratur och vissa undervisningsmoment vara/genomföras på engelska.
Kursansvarig: Lektorerna i fri konst: Björn Larsson, Carl Johan Erikson och Åsa Andersson Broms

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet för fristående kurser på avancerad nivå.
Särskild behörighet: Masterexamen i fri konst eller annan för kursen relevant masterexamen alternativt motsvarande reell kompetens samt Engelska 5 och 6, eller motsvarande kunskaper i Engelska.

Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan.

Ansökan och urval

  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk.
  • Sista ansökningsdag: 15 april 2021.
  • Urval görs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade 3–5 arbetsprover, CV och ett personligt brev som beskriver ett fotografiskt projekt som hen vill utveckla i relation till kursens tematik.

Läromedel

  • Katinka Ahlbom: Från konstverk till dokument
  • Mike Berners Lee: How bad are bananas–The carbon footprint of everything
  • Kompletterande litteraturlista presenteras vid kursstart