För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Personuppgifter (GDPR)

Kungl. Konsthögskolan (org.nr. 202100-2957) behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas här för dataskyddsförordningen, GDPR.

Så använder vi personuppgifterna

Kungl. Konsthögskolan behandlar personuppgifter för att uppfylla uppdraget som statlig myndighet och högskola, genom att tillhandahålla utbildning och forskning samt samverka med samhället.

Endast personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas. Behandlingen måste ha en laglig grund. Vid Kungl. Konsthögskolan behandlar vi personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra en rättslig förpliktelse (lag, förordning, föreskrift), vår myndighetsutövning, ett avtal eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Till exempel behandlar vi de personuppgifter om personal och studenter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. I annat fall krävs samtycke. Automatiserade och manuella behandlingar av personuppgifter sker i samband med överföring mellan våra interna system för att ge anställda och antagna studenter tillgång till exempelvis lokaler, datorer, nätverk eller biblioteksresurser.

Allmän handling

En stor del av den information som finns vid Kungl. Konsthögskolan är allmän handling. Personuppgifter som finns i en allmän handling är offentliga om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Sparade personuppgifter

Kungl. Konsthögskolan sparar dina personuppgifter så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller för att uppfylla krav i lag, förordning och föreskrifter.

Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och att få registerutdrag ur våra system. Kontakta Kungl. Konsthögskolans registrator, registrator@kkh.se.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (eller behandlingen upphävd) om vi behåller dem längre än nödvändigt. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Hur länge personuppgifter sparas regleras i arkivlagen, Riksarkivets gallringsföreskrifter, Kungl. Konsthögskolans lokala dokumenthanteringsplan samt register över personuppgiftsbehandlingar.