För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vision

Gipserna till bronsavgjutningarna av lejonet och vildsvinet i de nya lokalerna på Skeppsholmen, 1995.

Visionen som ett kammarspel

År 2019 formulerade Kungl. Konsthögskolan en ny vision. Det inledande arbetet tog formen av en serie workshoppar där studenter och anställda vid skolan satte upp mål för skolan från olika perspektiv: pedagogiska, konstnärliga och organisatoriska. Utifrån det digra materialet skrev dåvarande rektor Sara Arrhenius och prorektor Fredrik Ehlin en vision för högskolans verksamhet fram till 2023.

Visionen har en för högskolesammanhang något udda form. Den är skriven som ett dramatiskt kammarspel och utspelar sig på skolan i en tänkt framtid. Den ovanliga formen kom ur viljan att hitta ett språk som sökte sig bortom de enkla slagorden och kunde omfatta den komplexitet som en vision för en konsthögskola måste kunna bära. Nedan har kammarspelet kondenserats till åtta nyckelmeningar som pekar ut visionens kurs.

Experiment och konstnärligt risktagande

Den konstnärliga praktiken är kärnan av vår utbildning och forskning. Vi låter skilda konstnärliga och pedagogiska inriktningar brytas mot varandra. Det sker med generositet och nyfikenhet; reflektion och intellektuell respekt; experiment och konstnärligt risktagande. Vår utbildning och forskning skapar ett kraftfält för fördjupning och utveckling av konsten. Medarbetare och studenter deltar och påverkar verksamheten utifrån ansvar, förtroende och lika behandling.

Skolan öppnar sig mot världen genom att vara en synlig och vital mötesplats i ett större konst- och kulturliv. Vi bedriver samarbeten med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle som sätter skolan i ett större samhälleligt sammanhang. Vi är ett självständigt lärosäte som värnar om konstens och bildningens frihet.

En öppen och inkluderande hållning mot omvärlden skapar en rörlig, dynamisk och självständig institution som befinner sig i dialog med sin samtid och omvärld. Vi är en konsthögskola som vågar ta konstnärliga risker och fortsätta att utveckla konstens uttryck, metoder och sammanhang.

Läs hela visionen

Visionen finns också som ett längre dokument, utformat som ett kammarspel.

Kungl. Konsthögskolans strategi

Inför formulerandet av strategin samlade rektor våren 2021 Kungl. Konsthögskolans kollegium för en serie samtal kring strategiskt viktiga frågor för utbildningen, forskningen och högskolan som helhet.

Grafisk formgivning och kommunikation

Riktlinjer för Kungl. Konsthögskolans grafiska formgivning beskrivs i skriften Mellan sköldebrev och varumärkesmanual. Skriften är främst riktad till dig som arbetar med högskolans grafiska formgivning och kommunikation, men även till dig som har annan anknytning till verksamheten eller är intresserad av konstnärliga högskolors kommunikation med omvärlden.