För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Områden

Tove Möller BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Fyra huvudområden

Institutionen för programutbildning i fri konst är indelad i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där vi har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Inom området Text bedriver vi undervisning i konstteori, konstvetenskap och litterär gestaltning. Varje område leds av en områdesansvarig.

Utforska flera områden

Våra studenter rör sig fritt mellan de olika områdena, och utifrån den rika palett av kurser och material som vi erbjuder väljer de själva vad de vill fördjupa sig i. Här finns inga begränsningar, utan vi uppmuntrar alla som vill att utforska flera olika områden för att skaffa sig en bred kunskap om de uttryckssätt och material som finns inom konsten.

Vårt ämnesöverskridande arbete sker inte bara genom utbyten och dialog mellan våra olika områden, utan vi samarbetar också externt med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle.

Mindepartementet

Adele Weiss MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bild, performance och ljud

Mindepartementet är Kungl. Konsthögskolans plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljud. Här samverkar våra verkstadsnära utbildningar med gestaltande och teoretiska förhållningssätt. Den samlade kunskapen kring olika konstnärliga metoder ger våra studenter, lärare, konstnärer och forskare möjlighet att röra sig över ett brett konstnärligt fält.

På Mindepartementets 500 kvadratmeter finns tillgång till videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio samt mötesplatser som projekt- och seminarierum. Det gemensamma köket fyller också en viktig social funktion med utbyte av informell kunskap och nya tankar. 

Gränsöverskridande

Studenterna kan använda både digitala och analoga verktyg. Här arbetar professorer, lektorer och adjunkter tillsammans med utgångspunkt i sina respektive inriktningar. Konstnärliga uttryck diskuteras och experimenteras fram genom samtal, gemensamt undersökande, seminarier, workshoppar, filmvisningar och utställningar. 

Områdesansvarig: Ming Wong

2D

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tvådimensionell gestaltning

I ämnesområdet 2D ingår måleri och grafik. Det är ett brett område som gränsar mot de flesta visuella konstarterna. Här ställs frågor om representation, kontext, gestaltning och tolkning. Kritiskt fokus är centralt, men studenterna utvecklar också material- och teknikkunskaper.

Grafik

Grafikämnet omfattar flera olika tekniker, där Kungl. Konsthögskolan länge har haft en framträdande utbildningsroll. I dag har vi inte tillgång till de tidigare lokalerna, eftersom en brand 2016 förstörde verkstäderna. Därför har vi utvecklat nya, externa samarbeten med andra lärosäten för att kunna erbjuda undervisning i flertalet grafiska tekniker. Just nu finns här en ljus och välfungerande verkstad för screentryck.

Måleri

Måleri handlar inte bara om att skapa konst, utan konsten skapar i sig också ett sammanhang för diskussion och en plats för experiment. Tack vare att måleriet är en pågående process kan ett verk både betraktas som det är och medverka till att flytta gränser.

Vi utbildar i konsthistoria, konstkritik och konstteori. Studenterna får uttrycka frågor om representation, kontext och idéinnehåll som är en viktig del både i konstnärens gestaltningsarbete och i hur andra tolkar det färdiga verket. Teoriundervisningen syftar till en ökad medvetenhet och reflektion över det egna arbetet och om konstens betydelse i samhället. Vi utbildar också i olika material, metoder och tekniker, såsom färg, ljus, textur och tjocklek, som låter våra studenter utveckla sin konstnärliga gestaltningsförmåga.

Materialinstitutet

I Materialinstitutet bedrivs undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder. Här kan studenterna preparera sin målarduk, framställa eget konstnärsmaterial som oljefärg, akvarellfärg, inks, vaxbaserade kritor och målarmedier. De kan också framställa eget pigment med material från naturen. Materialinstitutet har en liten färgväxtodling, som huvudsakligen består av vejde (Isatis tinctoria) som ger den blå färgen indigo, men experiment pågår även med andra färgväxter.

I Materialinstitutet finns en unik samling av äldre pigment och bindemedel. De äldsta proverna är från 1850–90-talet och kommer från konstnären Nils Månsson Mandelgrens målarskrin. Därefter har samlingen utökats med ytterligare pigment, bindemedel och kemikalier. Totalt omfattar den ungefär 1 500 ämnen. Samlingen är ett historiskt material och en del av ämnets och Kungl. Konsthögskolans historia.

Områdesansvarig: Lina Bjerneld

3D

Ossian Söderqvist BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tredimensionell gestaltning

3D-området omfattar undervisning i all form av tredimensionell gestaltning. Här finns en mängd möjligheter för att experimentera med olika material och tekniker kopplade till skulptural process: digital 3D, mekatronik, trä, metall, skulptur, glas och brons är några av de verkstäder som Kungl. Konsthögskolans studenter får tillgång till.

Både analogt och digitalt

I de olika verkstäderna arbetar studenterna med olika material och idéer. Resultatet blir såväl skulpturer och installationer som konstruktioner och olika sorters rekvisita för till exempel video- eller fotoprojekt. 

I vårt 3D-labb finns möjlighet att arbeta med modellering, skanning och printing. Här finns också utrustning för verk för artificiell intelligens, AI, förstärkt verklighet, AR, samt virtuell verklighet, VR. 

Områdesansvarig: Johanna Gustafsson Fürst

Text

Robin Rydenhov MA KKH 2021-22.
Robin Rydenhov MA KKH 2021-22.

Textområdet upprättades 2021 för att föra samman kurser i konstteori, konsthistoria och MA essän och undervisande personal i ämnena på Kungl. Konsthögskolan. Vår målsättning är att skapa platser på vilka studenterna lär sig identifiera sätt på vilka konsten skapat, och fortsätter skapa, historia, kan engagera sig i de teoretiska debatterna som formar fältet idag, tillägna sig lämpliga färdigheter för att vidareutveckla sin konstnärliga praktik, samt utveckla förmågan att formulera rigorösa och experimentella analyser av deras egna och kollegors arbeten i skrift.

Textområdet verkar utanför professorsgruppstrukturen vid Kungl. Konsthögskolan. Studenter följer de av våra kurser som korresponderar till deras årskurs. De medverkar i valbara skrivverkstäder som fungerar på samma sätt som materialverkstäder på skolan.

Konstens historia och teori

Under år 1 och 2 tar studenterna baskurser som ämnat till att ge en historisk och teoretisk bakgrund till konstfältet utveckling från 1960-talet.

MA-essän

Över två terminer arbetar studenterna tillsammans med essähandledaren för att analysera och reflektera över sitt arbete i skrift. Essän examineras för närvarande i samband med studenternas soloutställning under år 5.

MA seminarium i konstteori

MA-seminariet ges i två utformningar under höstterminen varje år. De är organiserade runt ett tema, medium eller ämne inom samtida konstdiskurs. Tidigare års utformningar har till exempel varit foto- och mediateori från Walter Benjamin till Melody Jue, debatter inom samtida måleri (inklusive frågor som rör representation av ras) och begreppet toxicitet vilket inbegrep diskussion om det abjekta, ”informe” och samtida debatter om klimatkollaps.

Skriftverkstäder

Korta intensiva kurser om specifika konventioner inom litterära formuleringar om konst har utformats för att erbjuda modulära och öppna ingångar till utvecklandet av färdigheter inom skrift. Denna del av Textområdets undervisning angränsar ämnen som alternativa publiceringsplattformar, experimentell grafisk design och redaktionspraktik inom konst.

Team

BA Historia och teori: Axel Andersson
BA Författarskap: Fredrik Ehlin
MA Art Theory: Natasha Marie Llorens
MA Författare: Emma Kihl

Områdesansvarig: Natasha Marie Llorens