För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Områden

Tove Möller BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Fyra huvudområden

På Kungl. Konsthögskolan är ämnena indelade i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där vi har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Inom området arkitektur och kritiska studier bedriver vi undervisning i konstteori, konstvetenskap och litterär gestaltning med det livslånga lärandet i fokus. Varje område leds av en områdesansvarig.

Utforska flera områden

Våra studenter rör sig fritt mellan de olika områdena, och utifrån den rika palett av kurser och material som vi erbjuder väljer de själva vad de vill fördjupa sig i. Här finns inga begränsningar, utan vi uppmuntrar alla som vill att utforska flera olika områden för att skaffa sig en bred kunskap om de uttryckssätt och material som finns inom konsten.

Vårt ämnesöverskridande arbete sker inte bara genom utbyten och dialog mellan våra olika områden, utan vi samarbetar också externt med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle.

Mindepartementet

Adele Weiss MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bild, performance och ljud

Mindepartementet är Kungl. Konsthögskolans plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljud. Här samverkar våra verkstadsnära utbildningar med gestaltande och teoretiska förhållningssätt. Den samlade kunskapen kring olika konstnärliga metoder ger våra studenter, lärare, konstnärer och forskare möjlighet att röra sig över ett brett konstnärligt fält.

På Mindepartementets 500 kvadratmeter finns tillgång till videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio samt mötesplatser som projekt- och seminarierum. Det gemensamma köket fyller också en viktig social funktion med utbyte av informell kunskap och nya tankar. 

Gränsöverskridande

Studenterna kan använda både digitala och analoga verktyg. Här arbetar professorer, lektorer och adjunkter tillsammans med utgångspunkt i sina respektive inriktningar. Konstnärliga uttryck diskuteras och experimenteras fram genom samtal, gemensamt undersökande, seminarier, workshoppar, filmvisningar och utställningar. 

Områdesansvarig: Petra Bauer

2D

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tvådimensionell gestaltning

I ämnesområdet 2D ingår måleri och grafik. Det är ett brett område som gränsar mot de flesta visuella konstarterna. Här ställs frågor om representation, kontext, gestaltning och tolkning. Kritiskt fokus är centralt, men studenterna utvecklar också material- och teknikkunskaper.

Grafik

Grafikämnet omfattar flera olika tekniker, där Kungl. Konsthögskolan länge har haft en framträdande utbildningsroll. I dag har vi inte tillgång till de tidigare lokalerna, eftersom en brand 2016 förstörde verkstäderna. Därför har vi utvecklat nya, externa samarbeten med andra lärosäten för att kunna erbjuda undervisning i flertalet grafiska tekniker. Just nu finns här en ljus och välfungerande verkstad för screentryck.

Måleri

Måleri handlar inte bara om att skapa konst, utan konsten skapar i sig också ett sammanhang för diskussion och en plats för experiment. Tack vare att måleriet är en pågående process kan ett verk både betraktas som det är och medverka till att flytta gränser.

Vi utbildar i konsthistoria, konstkritik och konstteori. Studenterna får uttrycka frågor om representation, kontext och idéinnehåll som är en viktig del både i konstnärens gestaltningsarbete och i hur andra tolkar det färdiga verket. Teoriundervisningen syftar till en ökad medvetenhet och reflektion över det egna arbetet och om konstens betydelse i samhället. Vi utbildar också i olika material, metoder och tekniker, såsom färg, ljus, textur och tjocklek, som låter våra studenter utveckla sin konstnärliga gestaltningsförmåga.

Materialinstitutet

I Materialinstitutet bedrivs undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder. Här kan studenterna preparera sin målarduk, framställa eget konstnärsmaterial som oljefärg, akvarellfärg, inks, vaxbaserade kritor och målarmedier. De kan också framställa eget pigment med material från naturen. Materialinstitutet har en liten färgväxtodling, som huvudsakligen består av vejde (Isatis tinctoria) som ger den blå färgen indigo, men experiment pågår även med andra färgväxter.

I Materialinstitutet finns en unik samling av äldre pigment och bindemedel. De äldsta proverna är från 1850–90-talet och kommer från konstnären Nils Månsson Mandelgrens målarskrin. Därefter har samlingen utökats med ytterligare pigment, bindemedel och kemikalier. Totalt omfattar den ungefär 1 500 ämnen. Samlingen är ett historiskt material och en del av ämnets och Kungl. Konsthögskolans historia.

Områdesansvarig: Nadia Hebson

3D

Ossian Söderqvist BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tredimensionell gestaltning

3D-området omfattar undervisning i all form av tredimensionell gestaltning. Här finns en mängd möjligheter för att experimentera med olika material och tekniker kopplade till skulptural process: digital 3D, mekatronik, trä, metall, skulptur, glas och brons är några av de verkstäder som Kungl. Konsthögskolans studenter får tillgång till.

Både analogt och digitalt

I de olika verkstäderna arbetar studenterna med olika material och idéer. Resultatet blir såväl skulpturer och installationer som konstruktioner och olika sorters rekvisita för till exempel video- eller fotoprojekt. 

I vårt 3D-labb finns möjlighet att arbeta med modellering, skanning och printing. Här finns också utrustning för verk för artificiell intelligens, AI, förstärkt verklighet, AR, samt virtuell verklighet, VR. 

Områdesansvarig: Lars Hammarström

Arkitektur och kritiska studier

Vida Lavén MA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Kritiska studier

Kritiska studier undersöker konsten utifrån teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen inom kritiska studier utvecklar studenternas förmåga att reflektera över konsten i samtal och skrift. Det sker genom analys av historiens och samtidens sociala och ideologiska dimensioner av konstens former, av andra konstnärskap och i relation till den egna konstnärliga praktiken.

Kritiska studier är en del av grundutbildningen på Kungl. Konsthögskolan. Studenterna får här kunskaper i konstteori, konsthistoria, konstvetenskap och litterär gestaltning.

Arkitektur och konst

Våra fristående kurser på avancerad nivå rymmer kurser i såväl arkitektur som i offentlig konst. Återkommande är kurserna Restaureringskonst, Decolonizing Architecture och Of Public Interest.

Livslångt lärande

De fristående kurserna på avancerad nivå är skolans viktiga bidrag till det livslånga lärandet. Här får yrkesverksamma konstnärer, arkitekter och personer från angränsande fält möjlighet att under ett år fördjupa sig innan de återvänder till sin profession.

De fristående kurserna bidrar till en viktig dimension av lärosätets utbildningsmiljö: studenter på väg mot examen får arbeta sida vid sida och dela kunskap med personer som är verksamma i den värld de utbildar sig till.

Områdesansvarig: Cecilia Sagrén