För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Områden

Tove Möller BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Fyra huvudområden

Institutionen för programutbildning i fri konst är indelad i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där vi har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Inom området Text bedriver vi undervisning i konstteori, konstvetenskap och litterär gestaltning. Varje område leds av en områdesansvarig.

Utforska flera områden

Våra studenter rör sig fritt mellan de olika områdena, och utifrån den rika palett av kurser och material som vi erbjuder väljer de själva vad de vill fördjupa sig i. Här finns inga begränsningar, utan vi uppmuntrar alla som vill att utforska flera olika områden för att skaffa sig en bred kunskap om de uttryckssätt och material som finns inom konsten.

Vårt ämnesöverskridande arbete sker inte bara genom utbyten och dialog mellan våra olika områden, utan vi samarbetar också externt med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle.

Mindepartementet

Adele Weiss MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bild, performance och ljud

Mindepartementet är Kungl. Konsthögskolans plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljud. Här samverkar våra verkstadsnära utbildningar med gestaltande och teoretiska förhållningssätt. Den samlade kunskapen kring olika konstnärliga metoder ger våra studenter, lärare, konstnärer och forskare möjlighet att röra sig över ett brett konstnärligt fält.

På Mindepartementets 500 kvadratmeter finns tillgång till videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio samt mötesplatser som projekt- och seminarierum. Det gemensamma köket fyller också en viktig social funktion med utbyte av informell kunskap och nya tankar. 

Gränsöverskridande

Studenterna kan använda både digitala och analoga verktyg. Här arbetar professorer, lektorer och adjunkter tillsammans med utgångspunkt i sina respektive inriktningar. Konstnärliga uttryck diskuteras och experimenteras fram genom samtal, gemensamt undersökande, seminarier, workshoppar, filmvisningar och utställningar. 

Områdesansvarig: Ming Wong

2D

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tvådimensionell gestaltning

I ämnesområdet 2D ingår måleri, teckning och grafik. Det är ett brett område som berör de flesta visuella konstarter. Här ställs frågor om representation, kontext, gestaltning och tolkning. Den kritiska diskussionen löper parallellt med möjligheter för studenterna att utveckla och fördjupa kunskaper i material, teknik och metod. Inom området arbetar vi aktivt för att stödja och utveckla både individuella och kollektiva inlärningsprocesser.

Grafik

Grafikområdet har förändrats och utvecklats mycket under de senaste åren. De oändliga möjligheterna och samspelet mellan konstnärlig och kommersiell grafik har skapat en föränderlig plats, som inbegriper beröring och skärningspunkter mellan grafik som hantverk och grafik som andra uttrycksmedel. För vissa konstnärer framstår grafiken som en förlängning av måleri och teckning, medan andra uppfattar den mer som ett medium som kan användas experimentellt och/eller konceptuellt. 

Högskolans vision för grafiken speglar utvecklingen där mediet tillåts vara såväl en process, som ett unikt uttryck och/eller ett inlägg i flera andra processer omkring bildskapande.

För närvarande planerar vi nya utrymmen för verkstäder i huvudbyggnaden på Kungl. Konsthögskolan. De nya verkstäderna kommer att ha utrustning för screentryck, djuptryck och högtryck men även papperstillverkning, fotoprocesser och digitala teckningsprocesser. Screentryck (silkscreen) är en relativt snabb process där man kan trycka på många olika typer av material, t.ex. papper, textil, glas och trä. Djuptryck omfattar både nya och gamla tekniker, som till exempel etsning, torrnål, mezzotint och fotopolymer. Högtryck inkluderar träsnitt och linoleumtryck samt boktryck, som nu även får en egen plats i de nya verkstäderna.

Måleri

Måleri handlar inte bara om att skapa konst, det formar också ett sammanhang för diskussion och en plats för experiment. Tack vare måleriets ständigt dynamiska relation till sin samtid, kan ett verk både betraktas i sina enskilda kvalitéer och medverka till gränsförflyttning.  Ett experimentellt, interdisciplinärt tillvägagångssätt står i centrum för måleriundervisningen på Kungl. Konsthögskolan. Vi utbildar i olika material, metoder och tekniker, och låter våra studenter utveckla sina egna konstnärliga gestaltningsförmågor. Ett brett utbud av kurser, föreläsningar och studiebesök ger studenterna möjlighet att testa sina idéer mot olika konceptuella och materiella metoder samt tillvägagångssätt. Konstteori, konsthistoria och konstkritik är närvarande på flera olika nivåer och syftar till en ökad medvetenhet och förmåga till reflektion över det egna arbetet samt konstens betydelse i samhället.

Teckning

Teckning kan ses och användas som ett enkelt instrument, både för att göra och för att agera. Det kan också vara ett redskap som driver själva processen av ett arbete framåt. Det är en integrerad del av en mängd olika konstnärliga uttryck och fungerar som ett sätt att kommunicera, att förstå och tolka världen, och att skapa mening. På högskolan strävar vi efter att utforska teckning och tecknandets material i en utvidgad bemärkelse, gällande såväl teknik som metodik och material. Fokus på teckning ges inom olika kurser och utbildningsmoment men även ligger till grund för stora delar av undervisningen på 2D området.

Materialinstitutet

I Materialinstitutet bedrivs undervisning och praktiskt arbete som fokuserar på måleriets material och metoder. Här ges studenterna möjlighet att förbereda sina målardukar och framställa eget konstnärsmaterial såsom oljefärg, akvarellfärg, inks, vaxbaserade kritor och olika målarmedier. Dessutom har studenterna möjlighet att framställa pigment med material från naturen. Materialinstitutet är även hem för en färgväxtodling, som huvudsakligen består av vejde (Isatis tinctoria), som odlas för att ge den blå färgen indigo. Förutom indigo pågår även experiment med andra färgväxter. Materialinstitutets kurser ger studenterna en gedigen grundkunskap om måleriets material som redskap för både hållbara och konceptuellt utforskande färdigheter att interfoliera/integrera i deras visuella arbete.

I Materialinstitutet finns även en unik samling av äldre pigment och bindemedel. De äldsta proverna är från 1850–90-talet och kommer från konstnären Nils Månsson Mandelgrens målarskrin. Därefter har samlingen utökats med ytterligare pigment, bindemedel och kemikalier. Totalt omfattar den ungefär 1 500 ämnen. Samlingen är ett historiskt material och en del av ämnets och Kungl. Konsthögskolans historia. 

Områdesansvarig: Lina Bjerneld

3D

Ossian Söderqvist BA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tredimensionell gestaltning

3D-området omfattar undervisning i all form av tredimensionell gestaltning. Här finns en mängd möjligheter för att experimentera med olika material och tekniker kopplade till skulptural process: digital 3D, mekatronik, trä, metall, skulptur, glas och brons är några av de verkstäder som Kungl. Konsthögskolans studenter får tillgång till.

Både analogt och digitalt

I de olika verkstäderna arbetar studenterna med olika material och idéer. Resultatet blir såväl skulpturer och installationer som konstruktioner och olika sorters rekvisita för till exempel video- eller fotoprojekt. 

I vårt 3D-labb finns möjlighet att arbeta med modellering, skanning och printing. Här finns också utrustning för verk för artificiell intelligens, AI, förstärkt verklighet, AR, samt virtuell verklighet, VR. 

Områdesansvarig: Johanna Gustafsson Fürst

Text

Robin Rydenhov MA KKH 2021-22.
Robin Rydenhov MA KKH 2021-22.

Textområdet upprättades 2021 för att föra samman kurser i konstteori, konsthistoria och MA essän och undervisande personal i ämnena på Kungl. Konsthögskolan. Vår målsättning är att skapa platser på vilka studenterna lär sig identifiera sätt på vilka konsten skapat, och fortsätter skapa, historia, kan engagera sig i de teoretiska debatterna som formar fältet idag, tillägna sig lämpliga färdigheter för att vidareutveckla sin konstnärliga praktik, samt utveckla förmågan att formulera rigorösa och experimentella analyser av deras egna och kollegors arbeten i skrift.

Textområdet verkar utanför professorsgruppstrukturen vid Kungl. Konsthögskolan. Studenter följer de av våra kurser som korresponderar till deras årskurs. De medverkar i valbara skrivverkstäder som fungerar på samma sätt som materialverkstäder på skolan.

Konstens historia och teori

Under år 1 och 2 tar studenterna baskurser som ämnat till att ge en historisk och teoretisk bakgrund till konstfältet utveckling från 1960-talet.

MA-essän

Över två terminer arbetar studenterna tillsammans med essähandledaren för att analysera och reflektera över sitt arbete i skrift. Essän examineras för närvarande i samband med studenternas soloutställning under år 5.

MA seminarium i konstteori

MA-seminariet ges i två utformningar under höstterminen varje år. De är organiserade runt ett tema, medium eller ämne inom samtida konstdiskurs. Tidigare års utformningar har till exempel varit foto- och mediateori från Walter Benjamin till Melody Jue, debatter inom samtida måleri (inklusive frågor som rör representation av ras) och begreppet toxicitet vilket inbegrep diskussion om det abjekta, ”informe” och samtida debatter om klimatkollaps.

Skriftverkstäder

Korta intensiva kurser om specifika konventioner inom litterära formuleringar om konst har utformats för att erbjuda modulära och öppna ingångar till utvecklandet av färdigheter inom skrift. Denna del av Textområdets undervisning angränsar ämnen som alternativa publiceringsplattformar, experimentell grafisk design och redaktionspraktik inom konst.

Team

BA Historia och teori: Axel Andersson
BA Författarskap: Fredrik Ehlin
MA Art Theory: Natasha Marie Llorens
MA Författare: Emma Kihl

Områdesansvarig: Natasha Marie Llorens