För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Studera här

En trygg miljö

Den gemensamma studerandemiljön är en viktig del av tiden på Kungl. Konsthögskolan. Vi arbetar därför aktivt för att skapa en trivsam miljö för våra studenter. Vi följer rådande lagstiftning och har interna regler för att värna om studenternas hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Studentkåren, Club Mejan, ska både stärka studenternas sammanhållning och föra deras talan i viktiga frågor. Därför finns kåren representerad i alla beslutande organ på Kungl. Konsthögskolan.

Campus

Vårt campus ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Här finns moderna verkstäder i historiska byggnader, allt i en inspirerande miljö omgiven av vatten. Våra ateljéer och verkstäder finns utspridda över hela Skeppsholmen. I huvudbyggnaden, Kasern III, finns dessutom föreläsningssalar, teknikförråd, servicecenter, bibliotek, kafé, förvaltning och rektor. Kungl. Konsthögskolan har också verksamhet på Konstakademien på Fredsgatan/Jakobsgatan.

Ateljéplats

Studenter vid femåriga programmet i fri konst har under sin studietid tillgång till en ateljéplats. Alla studenter får också använda våra projektateljéer för såväl större arbeten som tidsbegränsade projekt.

Yrkesförberedande moment

Vi vill att våra studenter ska vara väl förberedda för livet som konstnär efter utbildningen. Därför erbjuder vi varje år en Post Mejan-vecka som innehåller flera yrkesförberedande kursmoment. Exempel på yrkesförberedande moment är ekonomikurs, utställningsproduktion och samtida konstscenen. Många av delarna ingår i utbildningens kursmål. Olika moment riktar sig i första hand till olika årskurser och återkommer i någon form varje vår.

Ekonomi och bostad

Ekonomi

Studiemedel hanteras av Centrala studiestödsnämnden, CSN. För att få studiemedel utbetalt måste studenten först registrera sig hos oss.

Våra kurser är kostnadsfria för studenter från Sverige samt andra EU-/EES-länder.

Det finns möjlighet att söka olika stipendier. Dessa utannonseras internt.

Försäkring

Våra studenter är försäkrade mot skador och olycksfall genom Kammarkollegiet. Personskadeförsäkringen gäller när studenten vistas i högskolans lokaler, deltar i verksamhet i högskolans regi, under praktik och vid resor i direkt anslutning till och från skolan. Försäkringen gäller inte på fritiden, under lov eller vid studieresor utomlands. Det är därför klokt att komplettera med en extra personförsäkring.

Kammarkollegiet har även en försäkring som gäller vid utbytesstudier. Den gäller dygnet runt under studietiden, med start två veckor innan läsåret börjar och upphörande två veckor efter läsårets slut.

Försäkringen täcker även vår tekniska utrustning. Men studenter som lånar utrustning står för självrisken vid eventuell skada eller stöld. Vi rekommenderar därför våra studenter att teckna en egen sakförsäkring.

Bostad

Kungl. Konsthögskolan samarbetar med bostadsplattformen Housing Anywhere. Sajten vänder sig särskilt till studenter, men kan användas av vem som helst. Vi rekommenderar både inkommande och utgående studenter att använda den för att hyra respektive hyra ut rum eller bostad.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har cirka 30 bostadsområden med korridorrum och lägenheter runt om i Stockholm.

Studenthemmet Tempus har 251 studentbostäder i Åkeshov och Bromma.

Kista studentbostäder har 406 studentbostäder i anslutning till Kista galleria.

Flera aktörer förmedlar också andrahandsuthyrning. Det är viktigt att vara extra försiktig när man söker boende på nätet och innan man skriver på överenskommelser/hyresavtal!

Stipendier

Stipendier i flera kategorier

Kungl. Konsthögskolan delar varje vår ut följande stipendier:

  • Tre arkitekturstipendier.
  • Två resestipendier ur Stiftelsen Stig Hedbergs stipendiefond.
  • Medel ur Tobisons fond till avgångsstudenter. Fonden förvaltas av SEB och Kungl. Konsthögskolan disponerar den årliga avkastningen.
  • En student utses att få Branders stipendium, som förvaltas av Stockholms stad.
  • Rese- och vistelsestipendium hos Brucebostiftelsen, vilket enbart delas ut till Kungl. Konsthögskolans studenter. Vi annonserar och vidarebefordrar ansökningar.

Understödsfonder

Varje höst annonserar Kungl. Konsthögskolan om Solstickefonden, som förvaltas av Konstakademien och är en understödsfond för studenter som har en funktionsnedsättning, kronisk sjukdom etc.

Kungl. Konsthögskolan disponerar medlen ur Wilhelm Smiths fond, som är en understödsfond som förvaltas av Konstakademien och är avsedd för Kungl. Konsthögskolans studenter.

Övriga stipendier

Våra studenter kan varje år söka stipendier från Konstakademien. Det annonseras på senvintern.

Våra studenter kan också söka till eller i vissa fall bli föreslagna för ett antal olika stipendier under läsåret, till exempel Fredrika Bremer stipendiefond (endast kvinnliga studenter), Maria Bonnier Dahlins stipendiestiftelse, H.M Konungens teckningsstipendium Den tänkande handen, Fredrik Roos stipendium och Bror Hjorths stipendium.

Studentkår och ombud

Club Mejan

Kungl. Konsthögskolans studentkår heter Club Mejan. Kåren fungerar både som en fackförening för studenterna och som en social klubb. Club Mejan arbetar för att göra studietiden angenäm, trygg och rolig. Kåren arrangerar många olika sorters sociala aktiviteter för att studenterna ska kunna mötas under trivsamma former. Därutöver för Club Mejan studenternas talan och finns representerad i bland annat Kungl. Konsthögskolans beslutande organ, som styrelse och nämnder.
Studentkårens medlemmar har tillgång till flera olika rabatter och förmåner.

Kontakta studentkåren: clubmejan@kkh.se

Studentombud

Studentombudet tar tillvara studenternas rättigheter när det gäller frågor om arbetsmiljö och utbildning. Det kan handla om synpunkter, funderingar eller klagomål som på något sätt är relaterade till utbildningen på Kungl. Konsthögskolan. Studentombudet ska också vara ett stöd när det gäller den psykosociala studiemiljön eller kränkande beteenden. Ombudet deltar i möten med institutioner och kan även agera som stöd vid disciplinärenden.

Kontakta studentombud: tomas.nilsson@kkh.se

Hälsa

Studenthälsovård

Våra studenter kan vända sig till Studenthälsan för medicinsk och psykologisk rådgivning vid problem som är relaterade till studiesituationen. För övrig och akut sjukvård kontaktar man närmaste vårdcentral/husläkare. Studenthälsan erbjuder också kurser i stresshantering och att tala inför grupp.

Studenthälsan finns i Studentpalatset på Norrtullsgatan 2 (T-bana Odenplan). Där arbetar sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Besöken är kostnadsfria. Det finns både drop-in-mottagning och tidsbeställning.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Vi följer rådande lagstiftning och har interna regler för att värna om våra studenters och hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Alla nya studenter får en introduktion till god och säker arbetsmiljö samt uppmärksammas på vilka risker som kan finnas i verkstäder och ateljéer.  I några av verkstäderna, främst plast- och skulpturverkstäder, används ett flertal olika polymera plastmaterial. Ett av dessa är härdplast som kan innebära risk för lungorna vid regelbundet arbete. Därför ska de som ska arbeta mer än 30 min i veckan med härdplast göra en härdplastundersökning som bekostas av Kungl. Konsthögskolan.  

Vår fastighetsenhet svarar på frågor om säkerhet, arbete med kemiska ämnen och produkter (plaster, färger), ventilation, personlig skyddsutrustning (andningsskydd, skyddshandskar) och ergonomi.

Tillgänglighet

Kungl. Konsthögskolan ska ha en god arbets- och studiemiljö för alla. Personer som har en funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller studera hos oss på lika villkor som andra. Biblioteket hjälper studenter som har ett läshinder att ansöka om ett konto för anpassad kurslitteratur hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Vårt mål är att samtliga undervisningslokaler ska vara tillgängliga för alla studenter. Studenter som har en funktionsvariation ska kunna bedriva studier på samma villkor som övriga studenter. På skolan finns en studentateljé anpassad för personer med fysisk funktionsvariation. Inför läsårsstart skickar vi en förfrågan till nya studenter om det finns behov av individuell anpassning på grund av funktionsvariation.