För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kommande

Materialities; energies

Kursplan: Materialities

Introduktion 

Kursen är en fristående fortsättning på tidigare Materialities-kurser och vänder sig till verksamma bildkonstnärer och aktörer som genom sin praktik vill utveckla och undersöka materialitet som energi och medium på ett experimentellt och interdisciplinärt sätt. Kursen syftar till att utifrån studentens egna konstnärliga praktiker via materialitet, teknik och teori skapa nya förutsättningar för konstnärliga metoder att utvecklas. Som student handleds du genom ett antal laborationer där själva bearbetningen av ett material eller medium utvecklar förståelse för nya arbetsflöden och ger praktisk erfarenhet och teoretiska verktyg att fördjupa och utforska överföring, omvandling och perception mellan materialitet och immaterialitet, mellan synligt och osynligt. 

Tema och innehåll 

En stens massa och molekylära sammansättning berättar inte bara om sin egen tillblivelse den berättar också om vår existens och ursprung. Den enorma explosion som en gång frigjorde den energi som skapade vårt universum är också den energi som lagras i vår materia. Materia kan transformeras, omvandlas för att sedan omformas igen, den kan tyglas och nyttjas i sina olika tillstånd och former men dess energi förbli intakt. Samtidigt som materia kan vara subjektet som beskriver vår omgivning och ger det dess kropp och färg är den också sitt eget medium. 

Energi är utgångspunkten i ett gemensamt utforskande inom kursen Materialities; energies. Den energi som utväxlas när materia omvandlas kan vara synligt som när ljusets strålar reflekterar vår omgivning eller mer abstrakt som när elektrisk energi ska lagras. Elektromagnetisk strålning, den för ögat synliga och osynliga energiform vars våglängder optiska instrument kan registrera är en av flera energiformer som ger avtryck och som vi konstnärligt vill undersöka. Och då elektromagnetisk strålning också är fotosyntesens förutsättning förflyttas våra undersökningar även utanför aspekter av representation till solens betydelse för vår existens.  

Materialities; energies består av en serie laborationer som använder visualitet, mätbarhet och avtryck som verktyg och vägledning. Genom att medvetandegöra energiers avtryck, förstå dess livskraft och sammanhang skapas förutsättningar för konstnärliga uttryck att expandera och agera i vår samtid. Materiens mest abstrakta form men också basala form – energi – kommer under året att ligga till grund för hur vi utvecklar vårt konstnärliga språk.  

De praktiska momenten syftar till att använda energifångande tekniker som är kontextuellt utvecklande. Vi kommer att arbeta med digitala och analoga optiska tekniker, digital 3D, soniska tekniker med flera. Genom att titta på hur både vetenskap, filosofi och konst har fångat sin tid kommer vi att söka oss till platser och sammanhang som kan förtrolla och härbärgera energiers abstrakta form.  

Kursupplägg 

Materialiteter; energies utgår från att studentens egna konstnärliga praktik handleds genom ett antal delmoment. Kursen består av gemensamma praktiska och tematiska laborationer, föreläsningar, studiebesök, individuella och gemensamma seminarier, en studieresa och avslutas med en gemensam publik slututställning/presentation. 

Studieåret innehåller en gemensam studieresa som knyter samman innehåll med praktik. Schemalagda aktiviteter i form av gemensamma workshops och seminarier varvas med individuell handledning, vilka sker under ca. 1 vecka per månad. Övrig tid bedrivs självständiga studier utanför skolan som delredovisas i seminarieform under båda terminerna. Kursen avslutas med en publik grupputställning där ett eget arbete presenteras baserat på kursinnehållet. 

  • Omfattning: 60 hp (100%) 
  • Terminstider: 29/8 2022 – 4/6 2023 
  • Nivå: Avancerad nivå 
  • Undervisningsspråk: engelska 

Behörighetskrav: Masterexamen i fri konst eller annan för studierna relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens. Kursen vänder sig till verksamma bildkonstnärer och andra aktörer som genom sin praktik söker uttryck eller agerar i samklang med kursens innehåll. Engelska är huvudspråk. Därtill kan viss referenslitteratur och vissa icke-obligatoriska undervisningsmoment vara/genomföras på svenska. 

Urval:  

Urval görs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes fem inskickade arbetsprover, CV samt ett brev där den sökandes konstnärliga arbete beskrivs tillsammans med en motivering som relaterar till kursens konceptuella ramverk och varför hen söker kursen. 

  • Kursansvariga: Åsa Andersson Broms, lektor och Björn Larsson, lektor 
  • Kontakt: studera.postmaster@kkh.se